Akyol "Verilen Sözler Tutulmadığı İçin Greve Gidiyoruz!"

25 Kasım’da grev yapacak olan KESK ve KAMU SEN’e bağlı memurların istemlerini öğrenmek için, KESK Çaycuma Bileşenleri adına Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi İsmet Akyol 25 Kasım çalışmalarını Mevlüt Kırnapçı’ya aktardı. 

 M. Kırnapçı: 25 Kasım’da niçin bir günlük “Uyarı grevi”ne gidiyorsunuz? Uyarmak istedikleriniz kim?

İsmet Akyol: Yedi yıldır iktidarda olan AKP Hükümeti, büyük vaatlerle iktidara geldi. Ülkenin ve toplumun tüm kesimlerinin yanı sıra kamu emekçilerinin sorunlarını da çözeceğini belirtti. Aradan yedi yıl geçti ve gelinen noktada bırakın sorunların çözümünü halkın yaşam koşulları daha da kötüleşti. Var olan haklarımız bir bir elimizden alınmaya başlandı. Eğitimin yanı sıra SSGSS yasasıyla sağlık resmen paralı hale getirildi. Primi ödemeden, katkı payını ödemeden, muayene ücretini ödemeden, ilaçta katkı payını ödemeden muayene olunamıyor. Kamu hizmetleri özelleştirilerek, zorunlu olması gereken hizmetler devlet güvencesinden çıkarılarak, sağlığa ve eğitime ayrılan bütçe kısılarak, ulaşım, barınma, enerji başta olmak üzere tüm tüketim ihtiyaçlarına zam üstüne zam yapılarak, hayat yaşanmaz hale getiriliyor. Emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısı artırıldı. İşsizlik, yoksulluk had safhaya çıktı. Emekliler mağdur, çiftçiler, küçük üreticiler ve esnaf can çekişir hale getirildi. Kamu emekçilerine, emeklilere komik denilecek zamlar yapılmaya başlandı.

Yaşanan ekonomik krizin yarattığı tahribatın faturası halka çıkarılıyor. Atölyeler ve küçük işletmeler bir bir kapanıyor. Özelleştirmelerle ülkenin kaynakları talan ediliyor. Çalışanlar işten atılıyor, işsizlik, yoksulluk ve açlık içinde yaşayanların oranı sürekli büyüyor. Ödediğimiz vergiler sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarımıza kaynak sağlamak yerine borç faizlerine aktarılıyor. Bu örnekleri çoğaltılabiliriz.

Diğer taraftan AKP Hükümeti, kamu çalışanlarına vermiş olduğu söz de durmadı. AKP’nin 2001 yılında yayınladığı parti programında aynen şöyle deniyor: “…Kamu görevlilerinin grevli ve toplu sözleşmeli sendikal haklar ve özgürlüklere kavuşturulması için gereken mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilecektir…” Yine Hükümetle yapılan toplu görüşmelerde ‘Kamu görevlilerine grev hakkının verilmesinin’ mutabakat metninde yer almasına; Başbakanın ve 2001 yılından bu yana görev yapan tüm Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarının “Biz de grev ve toplu sözleşme olmasını istiyoruz” demelerine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Tüm Bel Sen lehine aldığı Toplu İş Sözleşmesi ve grev hakkına rağmen gelinen noktada hiçbir somut adım atılmadı. Yedi yıldır tek başına iktidarda olan AKP, söz vermiş olduğu Toplu iş sözleşmeli ve grevli sendika yasasını çıkarmadığı gibi, tüm kamu emekçilerini sözleşmeli hale getirmeyi hedefleyen Kamu Personel Yasası’nı Meclise getirmeye çalışıyor.

Yukarıda özetlediğimiz kötü gidişata dur demek, grevli ve toplu sözleşmeli bir sendika yasası başta olmak üzere; haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak için greve gideceğiz. Krizin bedelini ödememek için greve gideceğiz. Temel tüketim maddelerinden vergi alınmaması, ilaçta katkı payı, sağlıkta katılım payı adı altında alınan paraların kaldırılması, eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm kamusal hizmetlerin nitelikli, ulaşılabilir ve parasız olması için greve gideceğiz. Bütçeden eğitime yeterli pay ayrılması, okullara ödenek verilmesi için greve gideceğiz. Sözleşmeli, geçici çalışmaya son verilmesi ve kadrolu, iş güvenceli çalışmanın esas alınması için greve gideceğiz.. KEY hesaplarında biriken paralarımızın eksiksiz ödenmesi, ek ders sorunumuzun çözümü ve insanca yaşayacak bir ücret için greve gideceğiz. Vergide adalet sağlanması, herkesten kazancına göre vergi alınması, biz emeği ile geçinenlerden gelir vergisinin 10 puan düşürülmesi için greve gideceğiz.  Herkese iş, çalışana iş güvencesi, barınma, beslenme hakkı ve sosyal güvence için greve gideceğiz.

Kamu emekçileri olarak 25 Kasım 2009 tarihinde AKP hükümetini son kez uyaracağız. Uyarımız dikkate alınmazsa eylemlerimiz artarak ve daha da genişleyerek devam edecek.

M. Kırnapçı: KESK ve Kamu Sen’in birlikte greve gidecek olmalarının yapılan çalışmalara ne gibi olumlu katkıları oldu?

İsmet Akyol: KESK ve Türkiye Kamu Sen’in uyarı grevi konusunda bir mutabakata varmış olmaları hem işyerlerinde hem de kamuoyunda olumlu karşılandı ve yürütülen çalışmaları daha da kolaylaştırdı. Kamu emekçileri birlikten yana. Sendikalar ortak talepler etrafında yan yana gelip, çağrı yaptığında işçi ve emekçiler bu çağrıya olumlu yanıt vermektedir. Bunun sayısız örneği var. Örneğin 1 Aralık 2000 yılında Emek Platformu çatısı altında gerçekleştirilen birliktelikle ülke genelinde etkili bir iş bırakma eylemi gerçekleştirilmişti. Yıllardır söylenen birlikteliğin KESK ve Kamu Sen öznelinde sağlanmış olması 25 Kasım ve sonrası için bir umuttur. 25 Kasım sonrasında işçi ve diğer memur konfederasyonlarını içine alan daha geniş bir platformun yaratılmasına şimdiden başlanmalıdır.

M. Kırnapçı: 25 Kasım uyarı grevi çalışmaları nasıl başladı? Greve hazırlanırken nasıl bir çalışma stratejisi yürütüyorsunuz?

İsmet Akyol: KESK Çaycuma Bileşenleri olarak Ekim ayının başında başlattık grev çalışmasını. 3 Ekim'de Zonguldak'ta yapılan KESK bölge toplantısından sonra, KESK Çaycuma Bileşenleri olarak, yapılacak çalışmaları planladık, grev komitesini oluşturduk. KESK Genel Başkanı Sami Evren ve Kamu Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız 12 Ekim’de Ankara’da yapmış oldukları ortak açıklamada 25 Kasım’da birlikte iş bırakacaklarını açıkladılar.

İlk olarak KESK’in web sitesinde yayınlanan ve KESK Genel Başkanı Sami Evren ve Kamu Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız’ın ortak basın toplantısının haberleştirildiği “25 Kasım’da Hayat Duracak“ başlıklı metni tüm işyerlerine, siyasi partilere demokratik kitle örgütlerine ulaştırdık.

KESK Zonguldak Şubeler Platformu ve Kamu Sen Zonguldak İl Temsilcilerinin Zonguldak’ta ortak toplantılar yapıp, 25 Kasım’da birlikte hareket edeceklerini açıklamalarından sonra, KESK Çaycuma Bileşenleri olarak 4 Kasım tarihinde Çaycuma Kamu Sen temsilcisi arkadaşları ziyaret ettik. Oldukça sıcak geçen bir görüşme gerçekleştirdik. KESK ve Kamu Sen olarak, Çaycuma'da 25 Kasım'da yapılacak uyarı grevinin etkili ve kitlesel olması için yapılacak çalışmaları ayrıntılı bir biçimde planladık.  5 Kasım akşamı Çaycuma Cumhuriyet Meydanında yaptığımız ortak basın açıklamasıyla da 25 Kasım grevini birlikte örgütleyeceğimizi Çaycuma kamuoyuna açıkladık. KESK Zonguldak Şubeler Platformu ve Kamu Sen Zonguldak İl Temsilcilerinin Çaycuma’da her iki konfederasyonun temsilci yönetici ve üyeleriyle ortak toplantı yapmaları birlikteliği daha da pekiştirdi.

Çalışmalarımızı iki biçimde yürütüyoruz. Birincisi işyerlerini merkeze alan, kamu emekçilerinin birlikteliğini hedefleyen  bilgilendirme ve propaganda çalışması. İkincisi de neden greve gittiğimizi anlatmak ve mücadelenin ve grevin ortaklaştırılması amacıyla  demokratik kitle örgütlerini, sendikaları, Esnaf odasını, meslek örgütlerini ve siyasi partileri vb. kurumları ziyaret ederek bu kesimleri sürece dahil etmek.

İki yıl önce KESK'in çağrısıyla Çaycuma'da SSGSS'ye karşı oluşturulan platform ve yine Çaycuma Emek ve Demokrasi Platformu deneyimleri bize şunu gösterdi: Halkın temel taleplerini içeren ısrarlı bir mücadele ile yapılan eylem ve etkinlikler hem etkili, hem de kitlesel ve sonuç alıcı olabiliyor.  KESK ve Kamu Sen’in güçlerini birleştirmiş olmaları ve toplumun farklı kesimlerinin sürece dahil edilmesi 25 Kasım’ın hem etkili hem de kitlesel olmasını sağlayacaktır.

M. Kırnapçı: “25 Kasım İş Bırakma Eylemi” öncesi destek istemek amacıyla siyasi parti, sendika dernek ve meslek örgütlerine ziyaretler gerçekleştirdiniz. Ziyaret ettiğiniz yerlerde nasıl karşılandınız?

İsmet Akyol: Ziyaret ettiğimiz tüm kurum ve kuruluşlar büyük bir ilgi, heyecan ve coşkuyla bizleri karşıladılar. Birbirine zıt görünen iki büyük memur konfederasyonun ortaklaşmış olması  şaşkınlıkla beraber, umutlandırdı da bu kuruluşları. KESK ve Kamu Sen olarak yalnızca kendi taleplerimiz için değil, mağdur olan tüm kesimlerin talepleri için de greve gideceğimizi söyleyerek yanımızda olmalarını istedik. Ziyaret ettiğimiz kuruluşların büyük çoğunluğu 25 Kasım’da kitlesel bir şekilde katılım sağlayarak alanlarda bizlerle beraber olacaklarını belirttiler.

M. Kırnapçı: 25 Kasım günü Çaycuma’da eylem nasıl olacak?

İsmet Akyol: 25 Kasım grevi doğrudan iş bırakma olarak gerçekleşecek, hiçbir biçimde vizite, sevk ya da rapor alma gibi yöntemlere başvurulmayacak. 25 Kasım günü mesai saatin başladığı saatlerde iş yerlerimize gideceğiz. Öğretmenler sınıflara girmeyecek ve sınıf defterlerini imzalamayacak, posta çalışanları, sağlıkçılar, vergi dairesi çalışanları o gün işyerlerindeki imza föylerine imza atmayacak ve iş başı yapmayacaklar.  İşyerleri önünde toplanıp saat 10.00-11.00 gibi hep birlikte iş yerlerinden ayrılacağız. Saat 12.30’da da Çaycuma Cumhuriyet Meydanında toplanacağız ve yapacağımız kitlesel eylemle niçin grevde olduğumuz kamuoyuna açıklayacağız.  

M. Kırnapçı: Gerek KESK olarak, gerekse Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği olarak bugüne dek yürüttüğünüz sendikal faaliyetlerle bir anlamda toplumsal muhalefet görevini de üstlenmiş oluyorsunuz. Sivil Toplum Örgütlerinin ve örgütsüz halk kitlesinin duyarlılığını ya da duyarsızlığını nelere bağlıyorsunuz?

İsmet Akyol: Gerek KESK gerekse Eğitim Sen olarak kendi sorunlarımızın yanı sıra toplumun, özelde de Çaycuma’nın birçok sorununda taraf olduk, elimizden geldiğince mücadele ettik. Tabi mücadele ederken yürütülen mücadeleden rahatsız olanlar tarafından baskılara, soruşturmalara, sürgünlere ve kirli propagandalara maruz kaldık. Ama yılmadık, provokasyonlara ve oyunlara gelmedik. Yıllardır hep emekçilerin, geniş halk kesimlerinin sorunlarının çözümü için bir araya gelmeleri gerektiğini söyledik. Geçmişte söylediğimiz, birtakım öngörüler bugün yaşama geçmiş durumda. Örneğin 2006 yılından 2008 yılına kadar çıkmaması için oluşturduğumuz geniş katılımlı yerel platformla birlikte büyük çaba gösterdiğimiz SSGSS yasasıyla sağlık ve sosyal güvenlik alanında ciddi kayıplarımız oldu. Yasa çıkmadan yasanın bizlerden neler götüreceğini anlatmaya çalıştık. Özellikle memur kesiminin büyük çoğunluğu, memurların kazanılmış hakkı olduğu için SSGSS’nin kendilerinde hak kaybına neden olmayacağı düşüncesindeydi. Bugün gelinen noktada memurlar dahil herkes sağlıkta katılım payı ödememeden tedavi olamıyor. İlaçta katkı payını ödemeden ilacını alamıyor.

Duyarsız olunma konusunda doğrudan işçi ve emekçileri, geniş halk kesimlerini suçlamak doğru değil.  Bu durumu iki nedene bağlayabiliriz. Birincisi işçi ve emekçilere yönelik saldırılar karşısında işçi ve memur sendikalarının, meslek örgütlerinin üyelerini gerçek anlamda harekete geçirecek, bilgilendirecek ve bilinçlendirecek ciddi bir çalışma içine girmemeleri ve günü kurtaran eylemlilik yollarına başvurmaları.  İkincisi de halkın talep ve özlemlerini yanıt verecek güçlü bir siyasal örgütlülüğün olmaması.

 M. Kırnapçı: Eğitim Sen’in, Türk Eğitim Sen’le ve KESK’in KAMU SEN’le eylem birliğine gitmesi hiç kuşkusuz memur sendikacılığında bir ilk. Önyargıların yok edilmesinde önemli bir adım olan bu birlikteliğin, diğer memur sendikaları ve konfederasyonlarına nasıl bir örnek oluşturduğunu düşünüyorsunuz?

 İsmet Akyol: İki farklı dünya görüşüne sahip konfederasyonun yan yana gelmesi, belli çevrelerde ilk başta şaşkınlık yarattı.  Ülkede yaşanan birçok gelişmeye paralel olarak aynı sorunu yaşayan emekçiler bir şekilde bölünüp parçalandı, bir araya gelmeleri çoğu zaman zorlaştı.

Ortak talepler etrafında bir aya gelinip, birlikte iş yapıldığında var olan önyargılar da bir şekilde yıkılıyor. İleri de KESK ve Kamu sen’in bu birlikteliği diğer yapıları da içine alarak Emek Platformu benzeri yapıları tekrar oluşturacaktır. Bunun belirtiler iş yerlerinde hissedilmekte. İşyerlerinde, yerellerde ortak talep ve sorunlar için oluşturulan birliktelikler yukarılarda yan yana gelmeyi hem kolaylaştıracak, hem de zorlayacaktır. 

M. Kırnapçı: 25 Kasım Uyarı Eyleminde yanınızda olacağız. Örgütlü örgütsüz memurlara ve halka neler söylemek istersiniz?

İsmet Akyol: 25 Kasım’da yüz binlerce kamu emekçisi hakları için greve çıkacak. Greve katılacak olan arkadaşlara hiçbir ceza verilemeyeceğini belirtmek istiyorum. AHİM kararları var. Danıştay 12. Dairesinin 25.03.2005 gün ve E.2005/1523, K.2005/985 sayılı kararı ile iş bırakma etkinliği bir disiplin suçu olarak görülmemiştir. Yine Danıştay 12. Dairesinin çeşitli tarihlerde vermiş olduğu olumlu kararlar var. KESK’in aldığı karar gereği 11.12.2003 yılında yapılan iş bırakma eylemi nedeniyle verilen aylıktan kesme cezasını iptal eden ve iş bırakma eylemini sendikal faaliyet olarak kabul eden Zonguldak İdare Mahkemesinin (Danıştay 12. Dairesinin içtihat kararlarını da dikkate alarak), çok önemli bir kararı var. Mahkeme kararlarına rağmen ceza verenler TCK’nın 118 ve 119 uncu maddelerine göre suç işlemiş olacaktır. Ceza verilmesi durumunda yüz binlerce kişi mahkemelere başvurup, davaları kazandığında devletin maddi anlamda çok ciddi kayıpları olacaktır. Böyle bir durumda devlet, ceza verenler tarafından zarara uğratılmış olacaktır.

25 Kasım’da greve çıkacak olan kamu emekçileri, sadece daha iyi ücret alabilmek ve grevli toplu sözleşmeli sendika için değil, aynı zamanda, sundukları hizmetlerin daha iyi yapılması, çocuklarımıza parasız ve daha iyi eğitim verilmesi, hastalara parasız ve daha iyi bakılması, öteki hizmetlerin daha düzgün yapılması için,  çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyorlar.

Kamu emekçilerinin 25 Kasım grevinin başarısı aynı zamanda çocuklarımızın daha iyi eğitim alması, hastalara daha iyi bakılması, tüm diğer hizmetlerin daha insanca bir düzeye çıkarılması demektir. Onun içindir ki kamu emekçilerinin grevine halkımız her tür desteği vermelidir.

25 Kasım Grevi’ni KESK ve Kamu Sen yönetici ve üyeleri olarak el ele vererek gerçekleştiriyoruz. Greve katılmayan örgütlü ve örgütsüz tüm kamu emekçilerinin greve katılmasını bekliyoruz.

Kamu emekçileri, çocuklarımızın öğretmeni, hastalığımızda sağlığımıza kavuşmamız için gecesini gündüzüne katan sağlıkçımızdır. Elektriğimizin, suyumuzun, mektubumuzun evimize ulaşması için çalışan, devlet dairelerinde işlerimizin yapılması için koşturan emekçilerdir. Sizden birileri, eşiniz, dostunuz, akrabanız olan kamu emekçilerinin çağrısına ve mücadelesine sessiz kalmak, saldırıları kabullenmektir.

25 Kasım’da kamu emekçilerini desteklemek, hükümetin saldırılarına sessiz kalınmayacağının göstergesi, aynı zamanda, iş, ekmek ve özgürlük talepleri için güçlü bir emekçi tutumu sergilenmesi anlamına gelecektir.

Grevi desteklemek için 25 Kasım'da çocuklarınızın öğretmenleriyle omuz omuza olun, belediye, vergi dairesi, PTT başta olmak üzere devlet dairelerindeki iş ve işlemlerinizi 25 Kasım günü bir gün erteleyin, acil olmadıkça sağlık kuruluşlarına başvurmayın.

İşçileri, emekçileri, esnafı, kadınları, gençleri, hastaları ve hasta yakınlarını, emeklileri ve tüm Çaycuma halkını kamu emekçileriyle dayanışmaya ve 25 Kasım 2009 Çarşamba günü saat 12.30’da Çaycuma Cumhuriyet Meydanında olmaya çağırıyoruz.
 

http://site.mynet.com/mkirnapci/

 
Facebook'ta Paylaş...

Haber Tarihi:2009-11-24
Bu haber 1872 kez okunmuştur...

 
  İstatistik
  Dün : 467
  Bugün : 1226
  Toplam: 5647931
   Online :

  144 konuk,

 
Tefen67.com

<< Ana sayfaya Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Habere Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama