Hamit Kalyoncu 
kalyoncuhamit@hotmail.com 

BÖLGEMİZ ÜZERİNE NOTLAR

1071 Malazgirt savaşı ile Bizanslılar’ı bozguna uğratanTürkler, kısa süre sonra Batı Karadeniz bölgesinde de egemen olurlar. Bölgede ilk olarak Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın komutanı Emir Kara Tigin görülür; 1084’te önce İzmit, daha sonra şimdiki Eflani, Ulus, Bartın, Devrek topraklarında egemen olur. Sinop, Kastamonu, Çankırı ve Safranbolu topraklarını kapsayan bir Türk Emirliği kurar. Ancak 1086 ölümü sonrası bölge yine Bizanslılar’ın eline geçer.
Batı Karadeniz Bölgesine 11-14. yüzyıllar arasında gruplar halinde Türkler’in gelip yerleştikleri kaynaklarda yer alır. 1460’ta ise Fatih Sultan Mehmet,  Amasra’yı da Osmanlı  topraklarına katar ve yöre bütünüyle Türk egemenliğine girmiş olur.
Bölgemizin Türkleşmesikonusu ile ilgili bilgiyi  M.Zekai Konrapa’danalırız.Bolu Tarihi-1950” adlı kitabında belirttiğine göre; Alpaslan’ın oğlu Melikşah, amcaoğlu Kutalmışoğlu Süleyman’a, Kızılırmak ile İstanbul arasındaki bütün şehirlerin alınması görevini verir. Alınacak yerlere yerleştirmek üzere yanına 100 binden fazla Türkmen ailesini katar. Emir Kara Tigin de Süleyman Şah’ın komutanı olduğuna göre yanına aldığı Türkmenler’den bir bölümünün de yöremize gönderilip yerleştirdiğini düşünmeliyiz.
DANİŞMENTLER DÖNEMİ
               Danişmentler’in 12. yüzyılda Kızılırmak’tan Sakarya’ya kadar uzandıkları, Batı Karadeniz bölgesinde de etkili oldukları görülür.Zonguldak-Bolu-Kastamonu yöresinde “Danışmantlar, Danişment, Danişmentli” gibi köy ve yer adlarının bulunması, Danişmentliler’in yıkılmasından sonra bir kısım grupların bu bölgede kaldıkları ve yerleştikleri ya da bu köylerin o dönemde kuruldukları düşüncesini güçlendirir. Karabük’te Danışmant köyü, Kurucaşile’ye bağlı Danişment köyü, Ereğli’ye bağlı Danişmentli köyü gibi.
ÇOBANOĞULLARI DÖNEMİ
Çobanoğullarıise, 13. yüzyılda Kastamonu, Safranbolu, Eflagan’ı yönetimi altına  alır. 1243 Kösedağ savaşında Moğollar Selçuklular’ı büyük bir yenilgiye uğratır  ve Anadolu’ya egemen  olurlar.
Çobanoğulları döneminde Emirçoban’a bağlı, etnik bakımdan Türk-Oğuz olarak nitelenen göçmenler Batı Karadeniz bölgesine gelerek yerleşir ; “Karaevli, Avşar, Dodurga, Çepni, Bayat, Saltuklu, Alaplı, Bozoklu” gibi Türk-Oğuz boylarının adları Bartın, Safranbolu, Ulus, Eflani, Ereğli, Alaplı, Devrek, Çaycuma bölgesinde yer ve köy adları olarak günümüze kadar gelir.
Çobanoğulları döneminde diğer önemli bir durum da  Kıpçak Türkleri’nin bölgeye gelip yerleşmeleridir. Prof. Zeynep Kormaz’ın “Bartın Ağzı” üzerine yaptığı çalışmada Çobanoğulları döneminde : “Kefe ile Kastamonu’ya bağlı Anadolu kıyı bölgeleri arasında ticaret ve kayık taşımacılığı yapıldığı, Dest-i Kıpçak’tan Anadolu’ya on bin hanelik Kıpçak Terekemesi’nin geldiği yolunda Timuriler devrine kadar ulaşan bir rivayeti de göz önüne almak gerekir” diyor.
KIPÇAKLARIN BÖLGEYE GETİRİLİŞİ
Prof. Korkmaz’ın “Bartın Ağzı” üzerine yaptığı çalışmasında  saptadığı Kıpçak dili özellikleri ile “Kastamonu ve yöresini, Kuman-Kıpçak ve Memluk-Kıpçak unsurlarına bağlayan siyasi ve ticari gelişmeler gözönüne alındığında; bu gelişmeler sonunda Kastamonu yöresine, özellikle Bartın ve çevresine Kıpçak Türkleri’nin de yerleştirilmiş olduğunu” kabul etmek gerekir.
Bölgenin etnik yapısı üzerinde değerlendirilmesi gereken bir durum da Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’ın “Bartın Ağzı” üzerine yaptığı araştırmasındaki bir saptamasıdır; “Bizans imparatoru J. Vatatzes (1222-1254), Anadolu’da siyasi sınır tanımayan Türk saldırılarına karşı, kendilerini korumak amacıyla Trakya’dan Hıristiyanlaştırılmış on bin göçebe Türk-Kuman unsurunu Anadolu’ya aktararak, Menderes vadisine ve Frigya’ya, yani Bizanslılar’la Türkler arasındaki sınır boylarına yerleştirir (Wittek, 1986: 13)”. Bizanslılar’ın 13. yüzyılın ilk yarısında doğuda Türkler’e karşı sınır bekçisi olmak üzere getirdikleri Türk-Kuman unsurlardan bir kısmının, kısmen Kastamonu’nun batı kesimlerine düşen bölgede, şimdiki Bartın yöresinden batıya ve güneye doğru yer aldıkları güçlü bir olasılık olarak görülür.(Prof. Dr. Zeynep Korkmaz-Bartın Ağzı-TDK Yay)
Kıpçaklar  üzerinde bir çalışma yapanAnkara Ün. DTCF, Genel Türk Tarihi, Doktora Öğrencisi Salih Yılmaz (Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 140 Ekim 2002) konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler verir:
Kıpçaklar, Türkiye topraklarına hem Balkanlar’dan hem de Kafkaslar’dan farklı zamanlarda girmişlerdir. Anadolu’ya Balkanlar yoluyla gelen Kıpçaklar’a ise Bizans devleti aracılık etmiş­tir. Bizanslılar, Türk akıncılarından kendilerini korumak ve savunmak amacıyla XI. yüzyıldan başlayarak XIII. yüzyı­la kadar birçok Kıpçak zümresini Anadolu’nun değişik yerlerine yerleştirmiştir.
BİZANSLILAR  KIPÇAKLAR’I KULLANIR
Bizans tarihçisi Nicephorus, İmparator Gregoras Johannes Vatatzes (1222-1254) zamanında Hristiyanlaştırılmış olmaları muhtemel 10.000’den çok Kuman’ı aileleriyle birlikte göçebe bir hayat sürdükleri  Trakya’dan getirip yarı asker-köylüler olarak kendilerini Türk akınlarından korumak ve savunmak amacıyla Menderes vadisine, Frigya’ya ve Kastamonu çevresine(Batı Karadeniz) yerleştirildiğini bildirmektedir. Bu bölge Sinop’un batısından Menderes vadisine kadar olan hattır. (P.Wittek, 1986:13)
 XII. yüzyılda Altınordu Devleti ve Mısır Memlüklüleri arasındaki köle ticareti sayesinde de Anadolu’ya birçok Kıpçak köle getirilmiştir. Kastamonu’da kurul­muş Çobanoğulları zamanında Kırım’ın Kefe limanı ve Kastamonu arasında deniz ticareti yapıldığı ve bu sayede Deşt-i Kıpçak’tan (Kıpçak eli)Anadolu’ya onbin hanenin üs­tünde Kıpçak Türkü geldiği bazı kaynaklarda (P.Wittek) geçer. Bu sayede Batı Karadeniz bölgesine önemli ölçüde Kıpçak Türkü yerleşmiştir. (M.Zekai Konrapa- Bolu Tarihi-1950)
Şu konu da gözden ırak tutulmamalıdır: Moğol kökenli İlhanlılar’ın Selçuklular’la 1243 Kösedağ savaşı ve Moğol hükümdarı Timur’un, Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt ile 1402 Ankara savaşı sırasında büyük ordularla Anadolu’ya gelmeleri etnik yapılanma açısından büyük önem taşır. Güçlü Moğol ordularına karşı duramayan küçük ulusların, kabilelerin ezilmemek, yok olmamak için daha Batı’ya, kuzey’e, güney’e kaçmış olmaları doğaldır. Bu gruplardan bazılarının da savaş menzili dışında kalan Batı Karadeniz bölgesine gelmeleri ve buralarda saklanıp, yerleşik duruma geçmelerini de düşünmeliyiz.  
FATİH, AMASRA’YA TÜRKLERİ YERLEŞTİRİR
1460yılında Fatih Sultan Mehmet’in denizden donanmasıyla, karadan ordusuyla gelerek Amasra’yı savaşsız ele geçirmesi ve buraya Eflani’den Türk kökenli (Kıpçak) aileleri yerleştirmesiyle Batı Karadeniz yöresi tamamıyla Türkleşmiş olur.
              Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’ın “Bartın ve Yöresi Ağızlarındaki Lehçe Tabakalaşması”  araştırmasında belirttiği tarihsel olaylar ve buna bağlı Oğuz-Türkmen-Kıpçak lehçeleri tabakalaşması, birbirine çok yakın iki komşu kasaba olmaları dolayısıyla Çaycuma için de düşünülemelidir.   Çaycuma bölgesindeki köy ve mahalle adları bu kanıyı doğrulayacak niteliktedir. Prof. Dr. Zeynep Korkmaz- Bartın Yöresi Ağızlarında Lehçe Tabakalaşması: Türkoloji Dergisi Cilt:2 Sayı:1 sayfa: 227-249. (A.Ü. DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Enstitüsü)’ndeki incelemesi bölgede görülen tarihsel geçmiş ve bunun sonucu oluşan ağız özelliği hakkında da önemli bilgiler veriyor.
BÖLGEYE YERLEŞEN OĞUZ BOYLARI    
11. yüzyıldan başlayan bölgenin Türkleşme sürecinde 15. yüzyıl başlarına kadar; 12-14. yüzyılları boyunca savaşların da etkisiyle Anadolu içlerinden gelerek kendilerine yeni yurtlar arayan “Karaevli, Avşar, Çepni, Dodurga, Bayat, Saltuklu, Artuklu, Bozoklu, Alaplı, Çandarlı” adlı Oğuz-Türkmen boyları; 12. yüzyıl sonları ile 13. yüzyıl içinde Karadeniz’in kuzeyinden ve batısından gelen Kıpçak ve Kuman Türkleri; Moğol istilaları sırasında Asya’dan Anadolu’ya zorunlu sürüklenen “Karluk, Kalaç, Çigil, Uygur” uluslarının küçük grupları; kendilerinden önce bölgede kalan Bizans kalıntıları üzerinde, yeni kurdukları köy ve kasabalarda kaynaşarak, Müslüman-Türk inanış ve geleneklerini, kültür ve uygarlığını oturtarak, bugünkü Batı Karadeniz bölgesi insanlarının atalarını oluştururlar.
             Bölgeye gelip yerleşen Türk boylarından birçoğunun adları, bugün de yörede köy adı olarak yaşamaktadır. Bunları şu şekilde gösterebiliriz: Merkez ilçe Karaman, Bozca, Üçköy köyleri; Ulus’ta Dodurga Köyü; Ereğli’de Bayat, Saltuklu, Artıklar, Soğanlıyörük, Yaraşlıyörük, Avarlar köyleri; Bartın: Ahatlar, Balat, Bedil, Eskiemirler, Gecen, Karainler, Okcular, Sipahiler, Turanlar, Yanaz ; Çaycuma’da Ahatlı, Emirşah, Karamusa köyü Dedeler Mah., Güdüllü, Çayır köyü Göçler Mah., Karaevligeriş, Karaevliçavuş, Şeyhoğlu, Sipahiler köyleri ve Saltukova bucağının adı; Devrek’te Türkmenoğlu, Oğuzhan, Dedeoğlu, Sipahiler köyleri; Eflani’de Afşar, Ovaşıhlar, Çelebiler köyleri; Alaplı ilçesinin adı ve Ahatlı, Ahiler ve Sofular köy adları, tarihten izler taşıyan önemli örnekler olarak sayılabilir.
                KAFKASYA’DAN GÖÇLER
                Osmanlılar’ın gerileme dönemlerindeki Osmanlı-Rus savaşları (1877’den başlayarak) sonucu Kırım’da yaşayan Müslüman Kırım Türkleri Tatarlar, Romanya-Bulgaristan üzerinden; Kafkasya’da yaşayan Abhaz (Abaza), Nogay (Nogay Tatarları), Gürcü, Lezgi (Laz), Çerkes, Çeçen, Dağıstanlı, Kumuk, Kazan göçmenleri; ayrıca Yugoslavya, Yunanistan ve Bulgaristan topraklarında yaşayan Rumeli ve Balkan Türkleri de siyasi nedenlerle yaşam koşullarının ağırlaşması, ayrıca mecbur edilerek kara ve deniz yolu(Tuna Nehri) ile Anadolu topraklarına gelirler ve Osmanlı yönetiminin kendilerine gösterdikleri bölgelere yerleşerek kendilerine yeni yurtlar bulurlar.
                Rumeli, Kırım, Kafkasya göçlerini ve Türkiye’deki etnik yapıyı inceleyen kitaplardan  edinilen bilgilere göre; Zonguldak ve çevresinde görülen etnik kökenlere bağlı aile gruplarının diğer gruplar gibi bölgeye yerleştikleri ve çevre illerden kömür üretiminde, çalışmaya gelen aileler olduğu kabul edilmelidir.
                Peter Andrevs’in araştırmasında bir yerleşim bölgesi olarak Akçakoca, sadece “Lazlar” için gösteriliyor. Ayrıca, Osmanlı yönetimince göçler nedeniyle çeşitli grupların Tatar, Abaza, Gürcü, Çerkesler’in yerleştirildikleri; Sakarya, Bolu, Kocaeli gibi yerler ise Zonguldak yöresine çok yakın olduğundan, daha sonra bunlardan bazı grupların Zonguldak ve çevresine geldikleri de düşünülebilir.      
                 Bunun gibi Çaycuma’ya bağlı Saltukova Beldesi’nin İhsaniye Köyü ve çevresinde Abaza kökenli ailelerin yaşadığı biliniyor. Yine zorunlu göçler yoluyla Bartın ve Çaycuma’da Kırım çevresinden gelen Tatar kökenli ailelerin yerleştiği de görülür.  Zonguldak yöresinin etnik yapısı içine; Çerkes, Gürcü, Arnavut, Laz, Abaza, Tatar, Boşnak, Makedon, kökenli ailelerin varlığını da katmak gerekir.(Peter Alford Andrews-Türkiye'de Etnik Gruplar-Ant Yayıncılık-Aralık-1992)
                 Bunlardan başka, 1950’li yılların başlarında Bulgaristan’dan gelen Türk-Müslüman göçmenler de belirtilmelidir. “Türkiye’de Etnik Gruplar” kitabındaki bilgilere göre, 1945-1950’de toplam olarak 150.447 (kitaptaki başka bir kaynağa göre 1923-1980 arasında toplam 488.000) Bulgar göçmeni gelir ve o zamanki 64 ilin 44’üne (Batı ve İç Anadolu) dağıtılır. Bulgar göçmenlerinden 8.227 kadarı ise Batı Karadeniz Bölgesi’ne yerleştirilir. Türk ve müslüman Bulgar göçmenlerinden bir kısmı da Zonguldak’ın Bartın, Devrek, Çaycuma   ilçelerine yerleştirilir. Bu göçmenler de diğerleri gibi süreç içinde çeşitli akrabalıklarla yerlileşir ve bugünkü Batı Karadeniz Bölgesi, özelde de Zonguldak nüfusunu oluştururlar.
 
 

Facebook'ta Paylaş...


Okunma Sayisi : 35
Yazılma Tarihi : 2020-06-29
 
  İstatistik
  Dün : 645
  Bugün : 67
  Toplam: 5341757
   Online :

  20 konuk,

 
Tefen67.com

<< Yazara Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Yazıya Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama  
   
 
Tüm Yazılar Tarih Yorumlar Hit
1 .KENTE SAHİP ÇIKMAK   2020-07-13 0
2 .TANIŞTIĞIM ÜÇ ŞAMPİYON  2020-07-07 0 44 
3 .BÖLGEMİZ ÜZERİNE NOTLAR  2020-06-29 0 35 
4 .ŞEHİRLE BİLEK GÜREŞİ YAPILMAMALI!  2020-06-21 0 145 
5 .67 İÇİN UMUT RÜZGARI  2020-06-16 0 145 
6 .ÇAYCUMA’DA KÖKTÜRKLER  2020-06-09 0 193 
7 .SİMGE AĞAÇLAR  2020-06-01 0 65 
8 .Kod adı Zonguldak  2020-05-26 0 87 
9 .VE AZİZ ZONGULDAK..  2020-05-18 0 80 
10 .KARANLIK BİR GECE..  2020-05-11 0 89 
11 .ŞİİR SAATİ  2020-05-04 0 90 
12 .İLK MECLİS’TE BİR DEVREKLİ HACI ABDULLAH SABRİ EFENDİ  2020-04-22 0 80 
13 .SÖZ OLA AĞULU AŞI   2020-04-20 0 64 
14 .ZONGULDAK ŞARKISI  2020-04-07 0 203 
15 .HALK İÇİNDEN HALK İÇİN BELEDİYE  2020-04-02 0 54 
16 .ZOR GÜNLER..  2020-03-29 0 96 
17 .YAŞAMA KAYGISI  2020-03-23 0 118 
18 .BASTIR PARAYI HESABA!  2020-03-16 0 117 
19 .GÜLE GÜLE ALİ BAHADIR  2020-03-09 0 103 
20 .YAŞAMAK KORKUSU  2020-03-02 0 140 
21 .DEPREM OLGUSU  2020-02-25 0 143 
22 .CENNETİN ANAHTARLARI  2020-02-17 0 129 
23 .ÇOCUKLUĞUM NERDESİN?  2020-02-09 0 156 
24 .ÇAYCUMA GENÇLER BİRLİĞİ  2020-02-03 0 144 
25 .DEPREM GERÇEĞİ  2020-01-27 0 174 
26 .UNUTMADIM..  2020-01-21 0 183 
27 .SANCILI İNSAN-LIK  2020-01-13 0 189 
28 .“MUZAFFER’İN ÖLÜMÜNE YANIYORUM”  2020-01-07 0 187 
29 .ASALA ŞEHİDİ IŞIK YÖNDER…  2019-12-16 0 228 
30 .SEN AZİZ ŞEHRİM…  2019-12-01 0 293 
31 .ÖĞRETMENLER GÜNÜ...  2019-11-25 0 213 
32 .ÖĞRETMENLER GÜNÜ  2019-11-24 0 174 
33 .ÇAYCUMA’DA GENÇLİK GECESİ  2019-11-17 0 232 
34 .ATATÜRK’Ü DUYMAK  2019-11-07 0 294 
35 .KARAELMASIN ÇİÇEKLERİ  2019-11-04 0 214 
36 .EN BÜYÜK BAYRAM  2019-10-29 0 279 
37 .ÇAYCUMA’DA ŞİİR GECESİ  2019-09-16 0 279 
38 .ÇAYCUMA NOTLARI-5/ÇAYCUMA ADI ve ANLAMI  2019-09-09 0 254 
39 .ÇAYCUMA NOTLARI-4/ÇAYCUMA NE ZAMAN KURULDU?  2019-09-05 0 325 
40 .ÇAYCUMA NOTLARI-3  2019-09-01 0 280 
41 .ÇAYCUMA NOTLARI-2  2019-08-26 0 295 
42 .ÇAYCUMA NOTLARI-1   2019-08-20 0 290 
43 .ALKIŞLAR ÇETİN BAŞKANA..  2019-07-30 0 322 
44 .AH O YILLAR!..  2019-07-23 0 335 
45 .FESTİVAL MEVSİMİ  2019-07-16 0 425 
46 .PORSUK AĞACININ HİKMETİ!..  2019-07-09 0 353 
47 .MUZAFFER TAYYİP’E SELAM  2019-07-02 0 355 
48 .ÇAYCUMA’DA TEMSİL KOLU  2019-06-25 0 386 
49 .ÖĞRETMENİ SÜRGÜN ETMEK..  2019-06-18 0 388 
50 .ORDUMUZ ŞANLIDIR  2019-06-10 0 416 
51 .ÇAYCUMA’DA RUS UÇAĞI  2019-06-04 0 406 
52 .ESKİ ÇAYCUMA’DAN..  2019-05-27 0 449 
53 .M.ÇELİKEL LİSESİ’ne VEDA  2019-05-20 0 461 
54 .YIL 1995 MAYIS’IN ONDOKUZU   2019-05-13 0 445 
55 .ÇAYCUMA EĞİTİM KÜLTÜR ÖDÜLÜ  2019-05-06 0 396 
56 .ÇAYIRKÖY MAĞRASI ve BALAT DAĞI  2019-04-29 0 420 
57 .ŞAİRİ-ŞİİRİ SÎGAYA ÇEKMEK ..   2019-04-24 0 522 
58 .DEVLETİN GÖZÜ ÖNÜNDE..  2019-04-22 0 300 
59 .HEYECANLI SEÇİMLER..  2019-04-15 0 484 
60 .DEVREK…DEVREK..  2019-04-09 0 512 
61 .İŞTE MART’ın SONU  2019-03-26 0 498 
62 .TARİH OKUMANIZ GEREKLİ!..  2019-03-19 0 455 
63 .ZONGULDAK BAHARI  2019-03-11 0 468 
64 .ZOKEV KÜLTÜR ÖDÜLÜ  2019-03-04 0 493 
65 .GÜLERYÜZ’den: OTUZ GÜN  2019-02-24 0 453 
66 .TÖBDER’de TANZİM SATIŞI!..  2019-02-19 0 469 
67 .NASIL BİR KENT İSTİYORUZ?   2019-02-12 0 461 
68 .PEKİ, ÇARESİZ MİYİZ?  2019-01-29 0 541 
69 .DEVREK EMEK GÜNÜ  2019-01-04 0 536 
70 .BİR ŞAİRLER KENTİ ZONGULDAK  2018-12-03 0 631 
71 .MUSTAFA KEMAL’den KURTULMAK!  2018-11-26 0 538 
72 .ATATÜRK’ÜN MUHAFIZI   2018-11-09 0 634 
73 .POLİTİKA MI?/ ENTRİKA MI?  2018-11-05 0 683 
74 .CUMHURİYET AYDINI  2018-10-29 0 624 
75 .CHP’de GÜÇBİRLİĞİ ÇAĞRISI  2018-10-16 0 635 
76 .DANIŞMA-KAPIŞMA   2018-10-09 0 632 
77 .ÖNCE EĞİTİM  2018-09-24 0 809 
78 . “ANDIMIZ”la BAŞLARIZ SÖZE..  2018-09-18 0 661 
79 .ZONGULDAK KUŞATMADA  2018-07-22 0 1427 
80 .CHP’ye YAKIŞAN  2018-07-16 0 679 
81 .MUZAFFER TAYYİP’İ ANARKEN..  2018-07-02 0 773 
82 .HAYDİ ZONGULDAK!  2018-06-18 0 815 
83 .YÜCE MİLLETİME SESLENİYORUM!  2018-06-12 0 749 
84 .SEÇİM KAZANMAK…   2018-05-29 0 950 
85 .ÜLKEMİZİN ESENLİĞİ İÇİN..   2018-05-22 0 864 
86 .ÇAYCUMA GELECEĞE BAKIYOR  2018-05-07 0 860 
87 .NAZIM HİKMET ZONGULDAK’TA..  2018-05-01 0 905 
88 .ATATÜRK ve İNÖNÜ  2018-04-22 0 778 
89 .DOĞA KIYIMI ve TALANI  2018-04-09 0 850 
90 .TEFTİŞ - MÜFETTİŞ..  2018-04-02 0 763 
91 .ÖĞRETMEN PERFORMANSI  2018-03-26 0 847 
92 .ATATÜRKSÜZ OLMAZ  2018-03-19 0 917 
93 .MERAK EDİYORDUM  2018-03-12 0 906 
94 .FESTİVAL TEŞEKKÜRÜ..  2018-03-06 0 889 
95 .KENT KİMLİĞİNİ KORUMAK  2018-02-27 0 821 
96 .HALKEVİ KİTAPLIĞI  2018-02-19 0 954 
97 .DÜNYAYI ADIMLAMAK..   2018-02-09 0 957 
98 .AHŞAP TEKNELER DİYARI   2018-01-22 0 1460 
99 .MADEN DULLARI  2018-01-15 0 1084 
100 .UMUTLU BAŞLAMAK..  2018-01-08 0 907 
101 .ESKİ YILBAŞI ANILARI..  2018-01-01 0 1013 
102 .ÇİZGİLERLE YAKIN TARİH..  2017-12-25 0 884 
103 .PARAYLA GÜRÜLTÜ  2017-12-18 0 908 
104 .BİR YIL ÖNCE, BİR YIL SONRA..  2017-12-11 0 940 
105 .ÜSLÛB-ı BEYAN..  2017-12-04 0 914 
106 .ÖĞRETMEN-İDARECİ  2017-11-27 0 977 
107 .EREĞLİ’DE İNSAN SICAKLIĞI..  2017-11-22 0 1049 
108 .KASIM DÜŞÜNCELERİ  2017-11-13 0 1039 
109 .ATATÜRK YAŞIYOR, YAŞIYACAK!..   2017-10-27 0 951 
110 .ÇAYCUMA GÜZELDİ  2017-10-23 0 899 
111 . ŞAH İSMAİL ÖZKAN  2017-10-16 0 902 
112 .ÇAYCUMA’DAKİ RUMLAR..  2017-10-09 0 1002 
113 .BİR MUTLULUK GÜNÜ!..  2017-10-02 0 973 
114 .ŞAİR MUZAFFER’le ARKADAŞLIK..  2017-09-26 0 940 
115 .NAZIM HİKMET’in RAİF AĞASI..  2017-09-18 0 932 
116 .ŞAİR MUZAFFER’e VEF BORCU..  2017-09-11 0 1175 
117 . AKLIN ve BİLİMİN GÜCÜ..  2017-09-04 0 944 
118 .30 AĞUSTOS ZAFERİ   2017-08-29 0 989 
119 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-2 MUSTAFA KEMAL İLE KARŞILAŞMA  2017-08-23 0 963 
120 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-1 YEDİ GÜN YEDİ GECE ÇARPIŞTIK..  2017-08-20 0 1032 
121 .ÇÜRÜK ELMA  2017-08-14 0 1158 
122 .ÇAYCUMA PLAJI..  2017-08-06 0 1031 
123 .NASIL BİR EĞİTİM?  2017-07-31 0 998 
124 .Göreve dönme umudu..  2017-07-25 0 1095 
125 .15 TEMMUZ ANMASI..  2017-07-18 0 959 
126 .Hak hukuk adalet!..  2017-07-10 0 1016 
127 .MUZAFFER TAYYİP 95 YAŞINDA  2017-07-01 0 1073 
128 .EMEĞİN DEĞERİ  2017-06-30 0 989 
129 .ADALET YÜRÜYÜŞÜ  2017-06-20 0 1073 
130 .FİLYOS ÇAYI’NA BAKARKEN  2017-06-05 0 1131 
131 .KENTİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMAK  2017-05-30 0 1074 
132 .KENTİN ORTAK AKLI  2017-05-22 0 1069 
133 .Zihniyet Meselesi..  2017-05-16 0 1094 
134 .ÇAYCUMA’DA BULUŞMA..  2017-05-08 0 1253 
135 .ÇAYCUMA BULUŞMASI  2017-05-04 0 1050 
136 .HALKOYLAMASI SONUÇLARI   2017-04-24 0 1280 
137 .SAĞDUYU ZAMANI  2017-04-18 0 1022 
138 .Yurttaşlık Görevi  2017-04-10 0 1203 
139 .Ah, Hasan Ataman!..  2017-04-03 0 1311 
140 .DÜZENE UYGUN KAFALAR!..  2017-03-27 0 1339 
141 .KARANLIĞIN GÖZLERİ  2017-03-20 0 1288 
142 . ÇAYCUMA’DA NELER OLUYOR?  2017-03-13 0 1318 
143 .BİR DOST SELAMI..  2017-02-27 0 1536 
144 .Çocuklar NUTUK okuyor..  2017-02-19 0 1504 
145 .Eti için bülbül öldürmek!..  2017-02-13 0 1698 
146 .Delüğe Gireyruk!..  2017-02-06 0 1379 
147 .NELER YAPMADIK PARTİMİZ İÇİN?..  2017-01-30 0 1128 
148 .SABAH OLURSA..  2017-01-23 0 1307 
149 .TARZAN ZOR DURUMDA!..  2017-01-16 0 1204 
150 .Çaycuma’da Kış Geceleri  2017-01-09 0 1169 
151 .KANLI SABAH...  2017-01-01 0 1268 
152 .Çaycuma Birlik ve Dayanışma Gecesi   2016-12-26 0 1212 
153 .HASAD’la komünizm propagandası!..  2016-12-19 0 1337 
154 .KENTİN ÖNÜNÜ AÇMAK  2016-12-12 0 1102 
155 .NE HALDEYİZ? O HALDEYİZ!..  2016-12-07 0 1325 
156 .MADEN MÜZESİ  2016-11-28 0 1331 
157 .CHP’DEN BEKLENEN  2016-11-21 0 1388 
158 .Ankara’da Çaycuma Derneği  2016-11-14 0 1473 
159 .DÜNYA ÖNDERİ ATATÜRK  2016-11-09 0 1360 
160 .ATATÜRK IŞIĞINDA   2016-11-07 0 1385 
161 .ULUSAL BAYRAM..  2016-10-24 0 1514 
162 . KENTİN YERİ DAR..   2016-10-18 0 1399 
163 .Güzel ülkem nereye?  2016-10-10 0 1952 
164 .Önce Annelerini Vur..  2016-09-26 0 1497 
165 .OKULLAR AÇILIRKEN  2016-09-19 0 1480 
166 .12 EYLÜL DÜŞÜNCELERİ  2016-09-13 0 1298 
167 .“Yüzüm Bana Benzer”  2016-09-05 0 1382 
168 .Bir düğün..Bir cenaze..  2016-08-23 0 1737 
169 .Ağrı Eşiği  2016-08-07 0 1610 
170 .Suç Ortakları!..  2016-08-02 0 1561 
171 .Yaşadıklarımdan öğrendiğim..  2016-07-25 0 1674 
172 .Bizi şair yaptı Zonguldak..  2016-07-03 0 1765 
173 .DİN İLE DÜNYA İŞLERİ..  2016-06-13 0 1556 
174 .Bir Din Bilgisi Sınavı  2016-05-23 0 1519 
175 .19 Mayıs 1919 Ruhu  2016-05-16 0 1480 
176 .Çaycuma forumu..  2016-05-09 0 1502 
177 .Atatürk düşmanlığının kaynağı  2016-05-02 0 1636 
178 .Yaşa Atatürk, Yaşa 23 Nisan!..  2016-04-18 0 1648 
179 .Çıkmaz Sokak  2016-03-28 0 1683 
180 . Atatürk’e yazılan mektup..   2016-03-22 0 1746 
181 .NERDE KALMIŞTIK DİYECEKTİM!..  2016-03-14 0 1577 
182 .Adımız, andımızdır..  2016-02-29 0 1558 
183 .BİR SÜRELİĞİNE YOKUM!..   2016-02-07 0 1744 
184 .BİZ KİMİZ, BİLİYOR MUSUNUZ?  2016-01-11 0 1712 
185 .BAŞARDINIZ SAYIN MÜDÜR!..  2016-01-05 0 1771 
186 .CHP KENDİNİ TOPLAMALI..  2015-12-30 0 1671 
187 .EKMEKLE GÜREŞMEK   2015-12-13 0 1688 
188 .Öğretmen: Canpolat Pamay /Öğrenci: Mehmet Haberal  2015-11-23 0 1920 
189 .ÇAĞLARIN ÖNDERİ ATATÜRK  2015-11-18 0 1644 
190 .Atatürk’ten Laiklik Dersleri  2015-11-09 0 1770 
191 .Kazanan, kaybeden!..  2015-11-03 0 1762 
192 .“Aydın kişi” neyi nasıl yapmalı?  2015-10-27 0 1814 
193 .Bu meydan kanlı meydan!  2015-10-14 0 1722 
194 .KİTAPLARI YAKMAK.. (KISA KISA ANIMSAMA-2)  2015-10-04 0 2053 
195 .ATATÜRK’ü BİLMEMEK..  2015-09-24 0 2691 
196 .YÜREĞİMİZDEKİ YANGIN..  2015-09-07 0 1828 
197 .Mustafa Kemal ve İsmet İnönü ile..   2015-09-02 0 1831 
198 .Yedi sıra tel örgü..  2015-08-27 0 1718 
199 .AŞK ENGELLİ   2015-08-12 0 1671 
200 .Kent kültürünü korumak  2015-07-28 0 1749 
201 .Yollar ayarsızsa toprak kayar, taş düşer!..   2015-07-22 0 1673 
202 .Kentin geleceğine bakmak  2015-07-15 0 1786 
203 .Bu yatak niye burada?  2015-07-10 0 1783 
204 .Öldükten Sonra  2015-07-03 0 1880 
205 .Kandilli’de “kömür kokulu gün”  2015-06-18 0 1760 
206 .Bu Türkiye kitaba uymuyor!..  2015-06-13 0 1745 
207 .Ben bu sazı çala çala yoruldum!..  2015-06-04 0 1971 
208 .Devrek köylerinden sesler geliyor..  2015-05-27 0 2002 
209 .Bir Pazar Günüydü..  2015-05-20 0 1890 
210 .CHP neler yapacak?  2015-04-28 0 1921 
211 .CHP’nin şansı nedir?  2015-04-14 0 1939 
212 .“Dev Proje” ne oldu?   2015-04-08 0 2904 
213 .Emekli başkenti!..  2015-03-24 0 1824 
214 .CHP’de kontenjan açmazı!..  2015-03-17 0 1790 
215 .Sandıktan umut çıktı!..  2015-03-12 0 1830 
216 .Okurlar Söyleşiyor  2015-02-22 0 2076 
217 . Kent için toplumsal eğitim..  2015-02-11 0 1732 
218 .Filyos Vadisi Belediyeleri Birliği  2015-02-03 0 2158 
219 .Baston kenti, kültür penceresi!..   2013-05-30 0 3932 
220 .Mektubun Avucumda..   2013-05-06 0 3689 
221 .Çankaya   2013-04-16 0 2908 
222 .Mustafa Kemal’den kurtulmak!..  2013-04-04 0 3002 
223 .Madenci protestosu!..  2013-03-13 0 3403 
224 .Güneşi Görememek!..  2013-03-04 0 2614