Hamit Kalyoncu 
kalyoncuhamit@hotmail.com 

ÇAYCUMA’DA KÖKTÜRKLER

Çaycuma merkezindeki iki camiden Eski Cami diye bilineni (şimdi 50.Yıl Camisi),   Rum Beyoğulları’ndan Hacı Ali Bey, şimdiki yerinde yaptırır. Bu caminin kapısı üzerinde 1235 / 1819-20 tarihini gösteren yazılı bir mermer levha vardı. Caminin vakfiyesi olarak  karşısına birkaç dükkan ilave edilir.
Çaycuma’daKöktürk soyadını taşıyan ve diğer halk tarafından “Beyler”, “Rumbeyler” veya “Rum Beyoğulları” diye anılan topluluk, bölgeye Bolu taraflarından geldiklerini belirtirler. “Çaycuma’nın ilk yerlileri” olduklarını öne süren Rum Beyoğulları, kendilerinin Çaycuma’nın ilk yerleşenleri olduklarını öne sürerler.
Beyler, Beyler Köyü, Beyler Mahallesi”, adlarıyla anılan yer, istasyona giderken Çarşı’nın 6-700 metre aşağısında, giderken yolun sağ tarafında, Filyos Çayı kenarındaki arazidir. Bu yerleşim yerinde Köktürkler’den başka, Dereli ve Özcan soyadını taşıyan aileler de vardır. Ancak, mahallenin  büyük nüfusu Köktürkler’den oluşur. Köktürkler’in erkeklerine küçük yaştan itibaren “Bey” diye hitap edilir: Ahmet Bey, Mehmet Bey gibi. Bu geçmişten gelen ailesel bir gelenektir. Rum Beyoğulları,  “Köktürk” soyadını, soyadı kanunu ile almışlardır.
ÇAYCUMA’YA İLK YERLEŞENLER
Mahmut Köktürk’e (1895-1978)-(1967’li yıllarda Beyler’in en yaşlı kişisi) göre : “Çaycuma Rum diyarı iken bu bölgeyi ıslah için gelen ataları Gazi Mehmet Paşa Rumları sindirmiş. Üç oğlunu Çaycuma, Beycuma ve Mengen’e Bey olarak yerleştirmiştir. Gazi Mehmet Paşa daha sonra Belgrat’ta şehit olmuş ve oraya gömülmüştür.
Bizim ahfadımız Bolu taraflarından gelip buraya yerleşmiş. Çaycuma’ya ilk yerleşenler bizim Rumbeyoğulları’dır.  Oturduğumuz yere “Beyler mahallesi” yahut da  “Beyler köyü” deniyor. Irmak  yanından  Nadır deresi çevresine doğru  birçok tarlalar, araziler bu Köktürkler üzerine kayıtlı.” (1967 Tez çalışması).Mahmut Köktürk’ün söylediklerinin bu ikinci bölümü Çaycuma’daki yerleşim için büyük önem taşımaktadır.
Mahmut Köktürk, sanırım kendinden önceki büyüklerinden dinlediklerini anlatmıştı. Ancak, “Çaycuma’nın Rum diyarı” olması uzak bir ihtimaldi. Çünkü ulaşabildiğimiz belgelerde böyle bir bilgi ve kayıt yoktu.1915-16 Bolu Salnamesine göre Çarşamba’da; 12.000 Türk, 370 Rum, 34 Ermeni vardır.
M.Köktürk’ün sözünü ettiği Gazi Mehmet Paşa’nın adı, tarihsel kayıtlarda görülüyor ancak, “Prizren'de-Gazi Mehmet Paşa Külliyesi-Belgesel- Youtube” adlı belgeselde;  Sicil-i Osmani, Prizren(Kosova) tarihçileri ve Hacı Mehmet Tahir Efendi Menakıpnamesi’nde verilen bilgilere baktığımızda, Gazi Mehmet Paşa’nın Batı Karadeniz’e, özelinde Çarşamba ve çevresine geldiği hakkında herhangi bir bilgi göremiyoruz.
 1967’de Mahmut Köktürk’ün “Gazi Mehmet Paşa üç oğlunu  Çaycuma, Beycuma ve Mengen’e bey olarak yerleştirmiştir” cümlesi ilgi çekici idi. Çünkü bu üç yerleşimde de “Köktürk” soyadını taşıyanlar var. Tarihçi Mehmet Köktürk’ün “550 Yıllık Aile” kitabında;  “1690 yılında Rumbeyzade Ahmet Bey’inoğullarını Filyos’a, Mengen’e ve Beycuma-Beylik’e yerleştirdiği” bilgisine  baktığımızda, konunun sözlü anlatımında, değişik zaman dilimlerinde kuşaktan kuşağa geçerken, olayların ve kişilerin birbirine karıştırılmış olduğu görülebiliyor.
Üniversite Bitirme Tezi çalışması yaptığım 1967’de, Türk Dili Bölümü Kürsü Başkanı Prof.Dr.Hasan Eren’in selamıyla, İçişleri Bakanlığı İller Genel Müdürlüğü’nde görevli İbrahim Kuday ile görüşmüştüm. “Bakanlık arşivinde aradığımı bulamayacağımı” söylemişti. İçişleri Bakanlığı İller Genel Müdürlüğü Arşivi, Zonguldak İdari Coğrafyası Dosyası No:63’de yaptığımız incelemede de bir bilgi elde edilememişti.
RUM MEHMET PAŞA
Köktürkler’in ataları olarak kabul ettikleriRum Mehmet Paşa, Fatih Sultan Mehmet devrinde 1466-1469 yılları arasında sadrazamlık yapmış olan Osmanlı devlet adamıdır. Adına Üsküdar’da Rum Mehmet Paşa Camisi ve Türbesi  vardır. Meza rı da bu türbededir.
 
Fatih Sultan Mehmet döneminde Rum Mehmet Paşa, Karamanoğlu Beyliği’ni tamamen Osmanlı topraklarına katar. Bu sefer sırasında Fatih Sultan Mehmet’in, “taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayasın" emriyle, çok kan dökülür, ancak bu şekilde Karamanoğlu Beyliği’nin ortadan kaldırıldığı tarihi kayıtlarda görülüyor.
Rum Mehmet Paşa’nın, devlet gelirlerini arttırmak amacıyla;  “Özellikle Rum ailelere de maden dahil çeşitli yerüstü kaynaklarının, vergilerinin iltizama (kiraya) verilmesini ve bu sayede devlet gelirlerinin toplanmasında verimin ve artışın olabileceğini” belirttiği ve bu konuda II.Mehmed'i ikna ettiği de kayıtlarda yer alıyor.
Bolu vilayeti 1324 yılından itibaren 1692 senesine kadar Sancak Beyleri tarafından idare edilmiştir. Bu beylerden birinin adı  Rumbeyzade Osman Bey, diğeri Rumbeyzade Behram Bey’dir.

İZZET MEHMET PAŞA
I.Abdülhamit devrinde(1774-1789) Bolulu İzzet Mehmet Paşa adlı bir vezir vardır. Rum Mehmet Paşa torunlarından olan Hüseyin Bey’in oğludur. 1136 H. - 1723 M. tarihinde Bolu merkez kazasının Çarşamba nahiyesi Beylik (Beycuma) köyünde doğan İzzet Mehmet Paşa’nın babası Hüseyin Bey, Rumbeyzade Ahmet Bey’in oğludur. İzzet Mehmet Bey, genç yaşlarda (yirmili yaşlarda) İstanbul’a gider, okuması-yazması sayesinde küçük memuriyetlerden sadrazamlığa kadar yükselir.  Bu vezir iki defa sadrazam (başvekil) olmuştur.  “İzzet Mehmet Paşa,  Rum Mehmet Paşa torunlarındandır”. (M.Zekai Konrapa- Bolu Tarihi-Shf.316-Bolu- 1950)
             İzzet Mehmet Paşason sadaretinde yönetim zafiyeti göstermesi nedeniyle padişah fermanı ile Filibe'ye gönderilmiş, burada dört buçuk ay oturmuş ve 1197 Safer - 1783 Ocak'ta vezirliği devam ettirilerek Semendire sancağıyla Belgrad muhafızlığına gönderilmiş ve 1198 Rebi-ül evvel - 1784 Ocak veya Şubat'ta burada (Belgrad) ansızın vefat etmiştir.

 DİYAR-I RUM = ANADOLU
Diyar- Rum: Rum Ülkesi veya Rum Bölgesi anlamında kullanılır. Buradaki “Rum”  sözünden kasıt, “Rum” soyundan gelme anlamında değil, genel olarak Anadolu’da yaşayan hristiyan “Doğu Roma” veya “Doğu Romalı” anlamındadır. Roma İmparatorluğu MS.395’de Batı Roma ve Doğu Roma olarak ikiye ayrılır. Doğu Roma İmparatorluğu, Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u zaptetmesiyle Osmanlı devletine geçer.
Anadolu'ya egemen olan Türkler’in de Anadolu için “Diyar-ı Rum”  kendilerine de “Rum” ya da “Rumi”, dedikleri görülür.  Anadolu Selçuklu Devleti, Rum Selçuklu Sultanlığı adıyla da anılır, (Arapça: el-Salācika el-Rūm; Farsça: Selcūkiyân-i Rūm; Rum Selçukluları) . Osmanlı padişahlarından ilk defa Yıldırım Beyazıd, “Sultan-i İklim-i Rum" (Anadolu  ülkesi Sultanı) ünvanını kullanmıştır.Bu ünvan Abbasi halifesi  I. Mütevekkil tarafından I. Bayezid (Yıldırım)' a verilmiştir.
Tarihçilerin Anadolu Selçukluları dediği devletin, o zamanki diğer adının da “Rum Selçukluları” olduğu kayıtlarda görülür. Özetle, Anadolu “Diyar-ı Rum”,  orada oturanlar da “Rum”  veya  “Rumi” olarak adlandırılmışlardır. En önemli örnek “Mevlana Celaleddin-i Rumi”dir ki, aslında “Anadolulu Mevlana Celaleddin” anlamına gelmektedir. Bu örneklerden anladığımız “Rum” sözünün, “Anadolu’da oturan, yaşayan” anlamları taşıdığıdır.

 RUM MEHMET PAŞA TORUNU
               “Bolu Tarihi” yazarı M.Zekai Konrapa, “Rum Mehmet Paşa torunlarından İzzet Mehmet Paşa’nın Çarşamba nahiyesi Beylik köyünde M.1723’de doğduğunu” kesin bilgi olarak verirken (Bolu Tarihi-1950, syf. 316- Bolu), 300 yıl kadar önce tarihteki yerini aldığı görülen Rum Mehmet Paşa’nın, “Saray’a alınıp yetiştirildiği ve sadrazamlığa kadar yükseldiği” bilgisinin yanında, bazı kaynaklarda verilen “İstanbul yerlisi Rum bir ailenin çocuğu olduğu” bilgilerinin ise çelişkili olduğu açıkça görülüyor. Osmanlı tarihçileri de bu konuda farklı bilgiler vermektedir.

550 YILLIK  BİR AİLE
550 Yıllık Bir Aile ” kitabının yazarı Tarihçi Mehmet Köktürk, mensubu olduğu aile hakkında şu bilgileri verir: "Kökümüz İstanbul'un fethini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamı Rum Mehmet Paşa'dan başlamaktadır. Rum Mehmet Paşa'dan 6 göbek sonra 1774 yılında 1. Abdülhamit'in sadrazamı İzzet Mehmet Paşa gelmektedir. 1598 yılında Rum Beyzade Osman Bey Bolu Sancak Beyliği yapmış ve ardından 1780 yılında Rum Beyzade Behram Bey yine Bolu'nun Sancak Beyliği'ni yapmıştır.
1690 Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu “bölgenin vergi toplama ve yönetimini sağlamak” için Rumbeyzade Ahmet Bey'in oğulları:
Rum Beyzade Hüseyin Bey Beycuma Yukarı Beyliği'ne,
Rum Beyzade Nuri Bey Mengen Beyliği'ne,
Rum Beyzade Abdurrahman Bey de Filyos Hisarönü Beyliği'ne gönderilmiştir.
Bu beyler o dönemde bulundukları bölgede yerli halkın yönetimini sağlayarak bölgede cami, çeşme ve köy odaları yapmışlardır. Bizim kökümüz bu “Beyler”den gelmektedir."
Tarihçi Mehmet Köktürk’ünsaptamasıyla; Rumbeyzade Hüseyin Bey > üç oğlundan İzzet Mehmet Bey (D.1723-Ölm.1784) (Paşa-Sadrazam) > oğlu Mehmet Sait Bey > oğlu Mehmet Ataullah Bey > oğlu  Rumbeyzade Mustafa Bey (Çaycuma Rumbeyler’in kurucusu). Tahmini tarih: İzzet Mehmet Bey’den iki kuşak sonrası olduğuna göre 1800’lü yılların ortaları olabilir. Diğer kardeş Ali Bey, Beycuma-Aşağı Beylik, öbürü Abdurrahman Bey de Filyos kurucusu oluyor. Rumbeyzade Hüseyin Bey’in oğulları Mengen-Beycuma ve Filyos’a Tarihçi Mehmet Köktürk’e göre “1840’lı yıllar”da gelmiş olmalılar.
Mehmet Ataullah Bey’in oğlu  Rumbeyzade Mustafa Bey’e, Çarşamba’da  görev verildiğinde, yörede yaşamakta olan, tarım arazilerini ekip biçen köylülerin, merkezde de birkaç binanın olması da ihtimal dahilindedir. Çünkü vergi toplama işi vardır. Mustafa Bey, civar köylerden gelip Çarşamba’ya yerleşmek isteyen halka destek olur. Savaşlar sonucunda Kafkaslar’dan, Rumeli’den, Balkanlar’dan, Anadolu içlerinden gelen göçmenleri, Kdz Ereğli ve Bartın limanına gelenlerden yöreye gönderilenleri Çarşamba/Çaycuma ve çevresine yerleşmelerine yardımcı olur. Mustafa Bey görevini İstanbul’dan gelen yeni görevlilere devrettikten sonra, Çarşamba’ya yerleşir, ailece hayatını burada sürdürür. (Mehmet Köktürk-500 Yıllık Aile)
 
 
 

Facebook'ta Paylaş...


Okunma Sayisi : 193
Yazılma Tarihi : 2020-06-09
 
  İstatistik
  Dün : 645
  Bugün : 157
  Toplam: 5341847
   Online :

  53 konuk,

 
Tefen67.com

<< Yazara Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Yazıya Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama  
   
 
Tüm Yazılar Tarih Yorumlar Hit
1 .KENTE SAHİP ÇIKMAK   2020-07-13 0
2 .TANIŞTIĞIM ÜÇ ŞAMPİYON  2020-07-07 0 44 
3 .BÖLGEMİZ ÜZERİNE NOTLAR  2020-06-29 0 36 
4 .ŞEHİRLE BİLEK GÜREŞİ YAPILMAMALI!  2020-06-21 0 146 
5 .67 İÇİN UMUT RÜZGARI  2020-06-16 0 145 
6 .ÇAYCUMA’DA KÖKTÜRKLER  2020-06-09 0 193 
7 .SİMGE AĞAÇLAR  2020-06-01 0 66 
8 .Kod adı Zonguldak  2020-05-26 0 88 
9 .VE AZİZ ZONGULDAK..  2020-05-18 0 80 
10 .KARANLIK BİR GECE..  2020-05-11 0 89 
11 .ŞİİR SAATİ  2020-05-04 0 91 
12 .İLK MECLİS’TE BİR DEVREKLİ HACI ABDULLAH SABRİ EFENDİ  2020-04-22 0 81 
13 .SÖZ OLA AĞULU AŞI   2020-04-20 0 65 
14 .ZONGULDAK ŞARKISI  2020-04-07 0 204 
15 .HALK İÇİNDEN HALK İÇİN BELEDİYE  2020-04-02 0 55 
16 .ZOR GÜNLER..  2020-03-29 0 97 
17 .YAŞAMA KAYGISI  2020-03-23 0 119 
18 .BASTIR PARAYI HESABA!  2020-03-16 0 117 
19 .GÜLE GÜLE ALİ BAHADIR  2020-03-09 0 104 
20 .YAŞAMAK KORKUSU  2020-03-02 0 141 
21 .DEPREM OLGUSU  2020-02-25 0 144 
22 .CENNETİN ANAHTARLARI  2020-02-17 0 130 
23 .ÇOCUKLUĞUM NERDESİN?  2020-02-09 0 157 
24 .ÇAYCUMA GENÇLER BİRLİĞİ  2020-02-03 0 145 
25 .DEPREM GERÇEĞİ  2020-01-27 0 175 
26 .UNUTMADIM..  2020-01-21 0 183 
27 .SANCILI İNSAN-LIK  2020-01-13 0 189 
28 .“MUZAFFER’İN ÖLÜMÜNE YANIYORUM”  2020-01-07 0 187 
29 .ASALA ŞEHİDİ IŞIK YÖNDER…  2019-12-16 0 229 
30 .SEN AZİZ ŞEHRİM…  2019-12-01 0 293 
31 .ÖĞRETMENLER GÜNÜ...  2019-11-25 0 213 
32 .ÖĞRETMENLER GÜNÜ  2019-11-24 0 174 
33 .ÇAYCUMA’DA GENÇLİK GECESİ  2019-11-17 0 233 
34 .ATATÜRK’Ü DUYMAK  2019-11-07 0 295 
35 .KARAELMASIN ÇİÇEKLERİ  2019-11-04 0 215 
36 .EN BÜYÜK BAYRAM  2019-10-29 0 280 
37 .ÇAYCUMA’DA ŞİİR GECESİ  2019-09-16 0 280 
38 .ÇAYCUMA NOTLARI-5/ÇAYCUMA ADI ve ANLAMI  2019-09-09 0 255 
39 .ÇAYCUMA NOTLARI-4/ÇAYCUMA NE ZAMAN KURULDU?  2019-09-05 0 326 
40 .ÇAYCUMA NOTLARI-3  2019-09-01 0 281 
41 .ÇAYCUMA NOTLARI-2  2019-08-26 0 296 
42 .ÇAYCUMA NOTLARI-1   2019-08-20 0 291 
43 .ALKIŞLAR ÇETİN BAŞKANA..  2019-07-30 0 323 
44 .AH O YILLAR!..  2019-07-23 0 336 
45 .FESTİVAL MEVSİMİ  2019-07-16 0 425 
46 .PORSUK AĞACININ HİKMETİ!..  2019-07-09 0 353 
47 .MUZAFFER TAYYİP’E SELAM  2019-07-02 0 355 
48 .ÇAYCUMA’DA TEMSİL KOLU  2019-06-25 0 387 
49 .ÖĞRETMENİ SÜRGÜN ETMEK..  2019-06-18 0 388 
50 .ORDUMUZ ŞANLIDIR  2019-06-10 0 416 
51 .ÇAYCUMA’DA RUS UÇAĞI  2019-06-04 0 406 
52 .ESKİ ÇAYCUMA’DAN..  2019-05-27 0 449 
53 .M.ÇELİKEL LİSESİ’ne VEDA  2019-05-20 0 461 
54 .YIL 1995 MAYIS’IN ONDOKUZU   2019-05-13 0 445 
55 .ÇAYCUMA EĞİTİM KÜLTÜR ÖDÜLÜ  2019-05-06 0 396 
56 .ÇAYIRKÖY MAĞRASI ve BALAT DAĞI  2019-04-29 0 420 
57 .ŞAİRİ-ŞİİRİ SÎGAYA ÇEKMEK ..   2019-04-24 0 522 
58 .DEVLETİN GÖZÜ ÖNÜNDE..  2019-04-22 0 300 
59 .HEYECANLI SEÇİMLER..  2019-04-15 0 484 
60 .DEVREK…DEVREK..  2019-04-09 0 512 
61 .İŞTE MART’ın SONU  2019-03-26 0 498 
62 .TARİH OKUMANIZ GEREKLİ!..  2019-03-19 0 455 
63 .ZONGULDAK BAHARI  2019-03-11 0 468 
64 .ZOKEV KÜLTÜR ÖDÜLÜ  2019-03-04 0 493 
65 .GÜLERYÜZ’den: OTUZ GÜN  2019-02-24 0 453 
66 .TÖBDER’de TANZİM SATIŞI!..  2019-02-19 0 469 
67 .NASIL BİR KENT İSTİYORUZ?   2019-02-12 0 461 
68 .PEKİ, ÇARESİZ MİYİZ?  2019-01-29 0 541 
69 .DEVREK EMEK GÜNÜ  2019-01-04 0 536 
70 .BİR ŞAİRLER KENTİ ZONGULDAK  2018-12-03 0 631 
71 .MUSTAFA KEMAL’den KURTULMAK!  2018-11-26 0 538 
72 .ATATÜRK’ÜN MUHAFIZI   2018-11-09 0 634 
73 .POLİTİKA MI?/ ENTRİKA MI?  2018-11-05 0 683 
74 .CUMHURİYET AYDINI  2018-10-29 0 624 
75 .CHP’de GÜÇBİRLİĞİ ÇAĞRISI  2018-10-16 0 635 
76 .DANIŞMA-KAPIŞMA   2018-10-09 0 632 
77 .ÖNCE EĞİTİM  2018-09-24 0 809 
78 . “ANDIMIZ”la BAŞLARIZ SÖZE..  2018-09-18 0 661 
79 .ZONGULDAK KUŞATMADA  2018-07-22 0 1427 
80 .CHP’ye YAKIŞAN  2018-07-16 0 679 
81 .MUZAFFER TAYYİP’İ ANARKEN..  2018-07-02 0 773 
82 .HAYDİ ZONGULDAK!  2018-06-18 0 815 
83 .YÜCE MİLLETİME SESLENİYORUM!  2018-06-12 0 749 
84 .SEÇİM KAZANMAK…   2018-05-29 0 950 
85 .ÜLKEMİZİN ESENLİĞİ İÇİN..   2018-05-22 0 864 
86 .ÇAYCUMA GELECEĞE BAKIYOR  2018-05-07 0 860 
87 .NAZIM HİKMET ZONGULDAK’TA..  2018-05-01 0 905 
88 .ATATÜRK ve İNÖNÜ  2018-04-22 0 778 
89 .DOĞA KIYIMI ve TALANI  2018-04-09 0 850 
90 .TEFTİŞ - MÜFETTİŞ..  2018-04-02 0 763 
91 .ÖĞRETMEN PERFORMANSI  2018-03-26 0 847 
92 .ATATÜRKSÜZ OLMAZ  2018-03-19 0 917 
93 .MERAK EDİYORDUM  2018-03-12 0 906 
94 .FESTİVAL TEŞEKKÜRÜ..  2018-03-06 0 889 
95 .KENT KİMLİĞİNİ KORUMAK  2018-02-27 0 821 
96 .HALKEVİ KİTAPLIĞI  2018-02-19 0 954 
97 .DÜNYAYI ADIMLAMAK..   2018-02-09 0 957 
98 .AHŞAP TEKNELER DİYARI   2018-01-22 0 1460 
99 .MADEN DULLARI  2018-01-15 0 1084 
100 .UMUTLU BAŞLAMAK..  2018-01-08 0 907 
101 .ESKİ YILBAŞI ANILARI..  2018-01-01 0 1013 
102 .ÇİZGİLERLE YAKIN TARİH..  2017-12-25 0 884 
103 .PARAYLA GÜRÜLTÜ  2017-12-18 0 908 
104 .BİR YIL ÖNCE, BİR YIL SONRA..  2017-12-11 0 940 
105 .ÜSLÛB-ı BEYAN..  2017-12-04 0 914 
106 .ÖĞRETMEN-İDARECİ  2017-11-27 0 977 
107 .EREĞLİ’DE İNSAN SICAKLIĞI..  2017-11-22 0 1049 
108 .KASIM DÜŞÜNCELERİ  2017-11-13 0 1039 
109 .ATATÜRK YAŞIYOR, YAŞIYACAK!..   2017-10-27 0 951 
110 .ÇAYCUMA GÜZELDİ  2017-10-23 0 899 
111 . ŞAH İSMAİL ÖZKAN  2017-10-16 0 902 
112 .ÇAYCUMA’DAKİ RUMLAR..  2017-10-09 0 1002 
113 .BİR MUTLULUK GÜNÜ!..  2017-10-02 0 973 
114 .ŞAİR MUZAFFER’le ARKADAŞLIK..  2017-09-26 0 940 
115 .NAZIM HİKMET’in RAİF AĞASI..  2017-09-18 0 932 
116 .ŞAİR MUZAFFER’e VEF BORCU..  2017-09-11 0 1175 
117 . AKLIN ve BİLİMİN GÜCÜ..  2017-09-04 0 944 
118 .30 AĞUSTOS ZAFERİ   2017-08-29 0 989 
119 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-2 MUSTAFA KEMAL İLE KARŞILAŞMA  2017-08-23 0 963 
120 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-1 YEDİ GÜN YEDİ GECE ÇARPIŞTIK..  2017-08-20 0 1032 
121 .ÇÜRÜK ELMA  2017-08-14 0 1158 
122 .ÇAYCUMA PLAJI..  2017-08-06 0 1031 
123 .NASIL BİR EĞİTİM?  2017-07-31 0 998 
124 .Göreve dönme umudu..  2017-07-25 0 1095 
125 .15 TEMMUZ ANMASI..  2017-07-18 0 959 
126 .Hak hukuk adalet!..  2017-07-10 0 1016 
127 .MUZAFFER TAYYİP 95 YAŞINDA  2017-07-01 0 1073 
128 .EMEĞİN DEĞERİ  2017-06-30 0 989 
129 .ADALET YÜRÜYÜŞÜ  2017-06-20 0 1073 
130 .FİLYOS ÇAYI’NA BAKARKEN  2017-06-05 0 1131 
131 .KENTİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMAK  2017-05-30 0 1074 
132 .KENTİN ORTAK AKLI  2017-05-22 0 1069 
133 .Zihniyet Meselesi..  2017-05-16 0 1094 
134 .ÇAYCUMA’DA BULUŞMA..  2017-05-08 0 1253 
135 .ÇAYCUMA BULUŞMASI  2017-05-04 0 1050 
136 .HALKOYLAMASI SONUÇLARI   2017-04-24 0 1280 
137 .SAĞDUYU ZAMANI  2017-04-18 0 1022 
138 .Yurttaşlık Görevi  2017-04-10 0 1203 
139 .Ah, Hasan Ataman!..  2017-04-03 0 1311 
140 .DÜZENE UYGUN KAFALAR!..  2017-03-27 0 1340 
141 .KARANLIĞIN GÖZLERİ  2017-03-20 0 1288 
142 . ÇAYCUMA’DA NELER OLUYOR?  2017-03-13 0 1319 
143 .BİR DOST SELAMI..  2017-02-27 0 1536 
144 .Çocuklar NUTUK okuyor..  2017-02-19 0 1504 
145 .Eti için bülbül öldürmek!..  2017-02-13 0 1698 
146 .Delüğe Gireyruk!..  2017-02-06 0 1379 
147 .NELER YAPMADIK PARTİMİZ İÇİN?..  2017-01-30 0 1128 
148 .SABAH OLURSA..  2017-01-23 0 1307 
149 .TARZAN ZOR DURUMDA!..  2017-01-16 0 1204 
150 .Çaycuma’da Kış Geceleri  2017-01-09 0 1169 
151 .KANLI SABAH...  2017-01-01 0 1268 
152 .Çaycuma Birlik ve Dayanışma Gecesi   2016-12-26 0 1212 
153 .HASAD’la komünizm propagandası!..  2016-12-19 0 1337 
154 .KENTİN ÖNÜNÜ AÇMAK  2016-12-12 0 1102 
155 .NE HALDEYİZ? O HALDEYİZ!..  2016-12-07 0 1325 
156 .MADEN MÜZESİ  2016-11-28 0 1331 
157 .CHP’DEN BEKLENEN  2016-11-21 0 1388 
158 .Ankara’da Çaycuma Derneği  2016-11-14 0 1474 
159 .DÜNYA ÖNDERİ ATATÜRK  2016-11-09 0 1360 
160 .ATATÜRK IŞIĞINDA   2016-11-07 0 1385 
161 .ULUSAL BAYRAM..  2016-10-24 0 1514 
162 . KENTİN YERİ DAR..   2016-10-18 0 1399 
163 .Güzel ülkem nereye?  2016-10-10 0 1952 
164 .Önce Annelerini Vur..  2016-09-26 0 1497 
165 .OKULLAR AÇILIRKEN  2016-09-19 0 1480 
166 .12 EYLÜL DÜŞÜNCELERİ  2016-09-13 0 1298 
167 .“Yüzüm Bana Benzer”  2016-09-05 0 1382 
168 .Bir düğün..Bir cenaze..  2016-08-23 0 1737 
169 .Ağrı Eşiği  2016-08-07 0 1610 
170 .Suç Ortakları!..  2016-08-02 0 1561 
171 .Yaşadıklarımdan öğrendiğim..  2016-07-25 0 1674 
172 .Bizi şair yaptı Zonguldak..  2016-07-03 0 1765 
173 .DİN İLE DÜNYA İŞLERİ..  2016-06-13 0 1556 
174 .Bir Din Bilgisi Sınavı  2016-05-23 0 1519 
175 .19 Mayıs 1919 Ruhu  2016-05-16 0 1480 
176 .Çaycuma forumu..  2016-05-09 0 1502 
177 .Atatürk düşmanlığının kaynağı  2016-05-02 0 1636 
178 .Yaşa Atatürk, Yaşa 23 Nisan!..  2016-04-18 0 1648 
179 .Çıkmaz Sokak  2016-03-28 0 1683 
180 . Atatürk’e yazılan mektup..   2016-03-22 0 1746 
181 .NERDE KALMIŞTIK DİYECEKTİM!..  2016-03-14 0 1577 
182 .Adımız, andımızdır..  2016-02-29 0 1558 
183 .BİR SÜRELİĞİNE YOKUM!..   2016-02-07 0 1744 
184 .BİZ KİMİZ, BİLİYOR MUSUNUZ?  2016-01-11 0 1712 
185 .BAŞARDINIZ SAYIN MÜDÜR!..  2016-01-05 0 1771 
186 .CHP KENDİNİ TOPLAMALI..  2015-12-30 0 1671 
187 .EKMEKLE GÜREŞMEK   2015-12-13 0 1688 
188 .Öğretmen: Canpolat Pamay /Öğrenci: Mehmet Haberal  2015-11-23 0 1920 
189 .ÇAĞLARIN ÖNDERİ ATATÜRK  2015-11-18 0 1644 
190 .Atatürk’ten Laiklik Dersleri  2015-11-09 0 1770 
191 .Kazanan, kaybeden!..  2015-11-03 0 1762 
192 .“Aydın kişi” neyi nasıl yapmalı?  2015-10-27 0 1814 
193 .Bu meydan kanlı meydan!  2015-10-14 0 1722 
194 .KİTAPLARI YAKMAK.. (KISA KISA ANIMSAMA-2)  2015-10-04 0 2053 
195 .ATATÜRK’ü BİLMEMEK..  2015-09-24 0 2691 
196 .YÜREĞİMİZDEKİ YANGIN..  2015-09-07 0 1829 
197 .Mustafa Kemal ve İsmet İnönü ile..   2015-09-02 0 1831 
198 .Yedi sıra tel örgü..  2015-08-27 0 1718 
199 .AŞK ENGELLİ   2015-08-12 0 1671 
200 .Kent kültürünü korumak  2015-07-28 0 1749 
201 .Yollar ayarsızsa toprak kayar, taş düşer!..   2015-07-22 0 1673 
202 .Kentin geleceğine bakmak  2015-07-15 0 1786 
203 .Bu yatak niye burada?  2015-07-10 0 1783 
204 .Öldükten Sonra  2015-07-03 0 1880 
205 .Kandilli’de “kömür kokulu gün”  2015-06-18 0 1760 
206 .Bu Türkiye kitaba uymuyor!..  2015-06-13 0 1745 
207 .Ben bu sazı çala çala yoruldum!..  2015-06-04 0 1971 
208 .Devrek köylerinden sesler geliyor..  2015-05-27 0 2002 
209 .Bir Pazar Günüydü..  2015-05-20 0 1890 
210 .CHP neler yapacak?  2015-04-28 0 1921 
211 .CHP’nin şansı nedir?  2015-04-14 0 1939 
212 .“Dev Proje” ne oldu?   2015-04-08 0 2904 
213 .Emekli başkenti!..  2015-03-24 0 1824 
214 .CHP’de kontenjan açmazı!..  2015-03-17 0 1790 
215 .Sandıktan umut çıktı!..  2015-03-12 0 1830 
216 .Okurlar Söyleşiyor  2015-02-22 0 2076 
217 . Kent için toplumsal eğitim..  2015-02-11 0 1732 
218 .Filyos Vadisi Belediyeleri Birliği  2015-02-03 0 2158 
219 .Baston kenti, kültür penceresi!..   2013-05-30 0 3932 
220 .Mektubun Avucumda..   2013-05-06 0 3689 
221 .Çankaya   2013-04-16 0 2909 
222 .Mustafa Kemal’den kurtulmak!..  2013-04-04 0 3003 
223 .Madenci protestosu!..  2013-03-13 0 3403 
224 .Güneşi Görememek!..  2013-03-04 0 2614