Hamit Kalyoncu 
kalyoncuhamit@hotmail.com 

ÇAYCUMA NOTLARI-4/ÇAYCUMA NE ZAMAN KURULDU?

             Çaycuma Ne Zaman Kuruldu sorusunun yanıtını bulabilmek için Salnameler ve diğer bilgiler üzerinde durmamız, düşünmemiz gerekiyor.
              1- 1317/ 1899-1900 Kastamoni Salnamesi (ÇEHARŞENBE / ÇAYCUMA) “Kasaba-i mezkûreye mülhak  Çeharşenbe Müdiriyyeti'nin merkezi olan Çaycuma Kasabası merkez kaza kadar muntazam (düzenli) olub derûn-ı kasabada(kasaba içinde)  bir çarşı ve iki ca'mi ile bir kilisa bir de hammâm vardır. (adı geçen yere -Zonguldak- komşu olan) nefs-i Çeharşenbe(Çarşamba'nın içi-merkezi) ve Yılanlıca, Hisarönü cihetleri (tarafları) ehâlisini fevkalade yararlandıracağı  doğal işlerden bulunmuşdur.  (Hamidiye, sf : 312-313 )
             2-Mezkûr (Adı geçen) Çeharşenbe Nahiyyesi'nin merkezi olan Çeharşenbe Kasabası'nda dahî daha büyücek bir çarşı ve iki camî' ile bir kilise vardır. ( 1310 / 1892-3 Kastamoni Salnamesi : sf : 472/473
            3-ÇEHARŞENBE [ÇARŞAMBA -ÇAYCUMA]: Kastamonî Vilâyeti'nin Bolı Sancağı'nda Hamîdiyye nâmında âhîren tesîs iden (Hamidiye adıyla eskiden kurulmuş olan) kazânın merkezi olub, Filyas Çayı kurbunda (kıyısında) ve tağlık bir mahalde mebnîdir (kurulmuştur). (sf. 314) (Alî Cevâd, Memâlîk-i Osmâniyye'nin Târîh ve Coğrafya Lûgâti, Dersaâdet : Mahmûd Beğ Matbaâsı, H.1313-M.1895.)
            4-Bolu Lîvâsı Sâlnâmesi- 1915. Çaycuma, Bolu dâhilindeki nevâhinin (bucakların) hemen en muntazamı, en büyüğüdür.  Nâhiyye merkezi olan Çaycuma Kasabası, muntazam bir çarşıyı, iki câmî-i şerîf, bir medrese ve üç sınıflı bir mekteb-i ibtidâiyye (ilkokul) ile bir kilise, bir Rûm Mekteb-i İbtidâiyyesini, hân ve hammâm gibi ihtiyâcât-ı mübreme olan mebâniyi (gerekli yapıları) ihtivâ etmesi itibârıyle bâzı kazâ merkezlerine bile fâik (üstün) bir halde bulunuyor.
            Çarşamba Nahiyyesi, merkezinin tesisi itibârıyle tevârîh-i muhtelîfede inkılâbâta mârûz bulunmuş olmakla beraber kıymet-i tarîhiyyeyi de hâiz değildir (merkezininin oluşması itibarıylaçeşitli tarihlerde yenilemelere/değişimlere uğramasına karşın tarihî öneme de sahip değildir). (Bolu Lîvâsı Sâlnâmesi- 1915 , sf. 247-248)
             5- Çaycuma’nın ne zaman kurulduğunu düşünürken; 1819’da ilk caminin (şimdiki 50.Yıl Camisi) yapıldığını, 1861 yılında Safranbolu Kıranköy’de çıkan büyük bir yangın sonrasında 40 Rum ailenin Çaycuma’ya iskan edildiğini ve “Çaycuma’yı Rumlar’ın inşa ettiğinin” ileri sürüldüğünü   unutmamalıyız. Bir çok Çaycumalı’nın berberlik, terzilik, inşaatçılık, vbgibi küçük esnaflık faaliyetlerini Rumlar’dan öğrendiklerini, bu dönemleri  bilenler söylüyor. Rumlar, 1926 yılında   yapılan ‘Mübadele’ anlaşması sonrasında zorunlu olarak Yunanistan’a gittiler.
 
           SALNAMELERİN YAZDIKLARI
            1-Maddede yazılı,  1900 tarihli Kastamonu Salnamesinde geçen “nefs-i çeharşenbe” (Çarşamba'nın içi-merkezi) ibaresi;  Çarşamba’nın bir merkeze/çarşıya sahip olduğunu gösteriyor. “Çeharşenbe Müdiriyyeti'nin merkezi olan Çaycuma Kasabası merkez kaza kadar muntazam(düzenli) olub derûn-ı kasabada(kasaba içinde)  bir çarşı ve iki ca'mi ile bir kilisa bir de hammâm vardır”. “Çeharşenbe’nin merkezi Çaycuma kasabası” anlatımı, 20.yüzyıl başında şehirleşmenin geliştiğinin işareti sayılmalıdır.
            2- 1892 tarihli Kastamonu Salnamesi’nde ise,  “Çeharşenbe Nahiyyesi'nin merkezi olan Çeharşenbe Kasabası'nda dahî daha büyücek bir çarşı ve iki camî' ile bir kilise vardır.”
 “büyücek bir çarşı, iki cami ile bir kilise” yapılabilmesi  o zamanki inşaat teknolojisini düşündüğümüzde epey zaman istemiştir. “büyücek bir çarşı” için bile çok zaman gerektiği açıktır. O zaman  bu yapıların daha önceki yıllardan başlayarak  yapılmış olması açıktır. Eski Cami’nin 1819’da yapıldığı, Rumlar’ın 1861 yılında Safranbolu’dan geldiği de gözden ırak tutulmamalıdır.
           3. Maddede ise; “ÇEHARŞENBE [ÇARŞAMBA-ÇAYCUMA]’nin, Kastamonî Vilâyeti'nin Bolı Sancağı'nda Hamîdiyye nâmında âhîren tesîs iden (Hamidiye adıyla önceden/eskiden kurulmuş olan) kazânın merkezi  olub ” ifadesi ise; 1895 tarihinde basılmış olan Alî Cevad’ın kitabında Çarşamba’nın Hamidiye kazasının merkezi olmasından sözetmektedir.
           4- Maddede 1915 tarihli Bolu Livası Salnamesi’nde ise, “Çaycuma, Bolu dâhilindeki nevâhinin (bucakların) hemen en muntazamı, en büyüğüdür.” tespiti ile,  ihtiyaç duyulan her  türlü yapılaşmanın tamamlandığı ve bu haliyle de “bâzı kazâ merkezlerine bile fâik (üstün) bir halde” bulunduğu belirtiliyor.
“çeşitli tarihlerde yenilemelere/değişimlere uğramasına karşın), (Bolu Lîvâsı Sâlnâmesi- 1915) ibaresi ise kasabadaki binaların çeşitli tarihlerde onarıldığı, yenilendiğini belirtiyor. Ancak hangi binaların yenilendiği, değiştirildiği konusunda bilgi verilemiyor. Cami, Belediye, han, hamam, çarşı imarı vbgibi birçok yapıda yenileme/değişim düşünülebilir.
          5- H.1299-M.1883 Bolu Livası Rüstiyeleri:Bolu:77, Ereğli:75, Bartın: 104, Çaycuma: 87, Devrek:34, Düzce:35, Gerede: 43, Göynük:19, Mudurnu:31.
H.1303-M.1887 Bolu Rüştiyeleri: Bolu:70, Ereğli:60, Bartın:30,Çaycuma:51, Devrek: 25, Düzce50, Gerede:50, Göynük:43, Mudurnu:60. (M.Zekai Konrapa-Bolu Tarihi-1950)   
Konrapa’nın kitabında, 1883 yılında Çaycuma’da 87 öğrencili bir Rüştiye mektebi’nin bulunduğunu öğreniyoruz. Her iki bilgiyi incelediğimizde Çaycuma’nın eğitim ve öğretim açısından Bolu Livası’nın diğer kazalarından geri kalır bir durumda olmadığını da görürüz.
 
               ÇAYCUMA NE ZAMAN KURULDU?
                Çaycuma şehir merkezinin kuruluşu, yakın tarihlerde gerçekleşirken, çevre köylerde  11-12.-13. yüzyıldan bu yana yerleşimler olduğu  biliniyor. 11.yüzyıldan başlayarak Anadolu’ya yayılan Türkler’in bu çevreye de geldiği, çeşitli Türk boylarının adlarını taşıyan köylerin bulunmasından  anlaşılıyor.
                1071 Malazgirt zaferinden sonra etnik bakımdan Türk-Oğuz olarak nitelenen  Türkmenler, başka bölgelere olduğu gibi Batı Karadeniz bölgesine de gelerek yerleşir.  “Karaevli, Avşar, Dodurga, Çepni, Bayat, Saltuklu, Bozoklu, Alaplı, Çandarlı” gibi Türk-Oğuz boylarının adları Bartın, Safranbolu, Ulus, Eflani, Ereğli, Alaplı, Devrek, Çaycuma bölgesinde köy ve yer adları olarak günümüze kadar gelir.   
               Çaycuma’dahemen akla geliveren: Karaevliçavuş, Karaevligeriş, Eymir, Ahatlı, Güdüllü, Emirşah, Saltukova vbgibi. Ayrıca; Dereli-Çobanhasanlar Mah., Karamusa-Dedeler Mah., Emirşah- Emirler Mah., Göynükbala-Salmanlar mah.adları da dikkat çekicidir.
              Bölgedeki köy ve mahalle-sokak adları yanında sülale adları, lakaplar, dağ-tepe, akarsu, yer ve mıntıka adları da büyük önem taşımaktadır.
              Ayrıca 1243 Kösedağ Savaşı ve 1402’deki Yıldırım-Timur savaşı  sırasında iki büyük ordudan ve özellikle Moğollar’dan kaçan küçük ulusların, boyların, savaş menzili dışında bulunan Batı Karadeniz bölgesine kaçarak saklanmalarını ve hatta buralara yerleşmelerini de  göz önüne almalıyız.
 
              ÇAYCUMA’NIN CAMİSİ
              15. ve 16.yüzyıllarda Mengen’den Çatalağzı- Kokurdan’a kadar uzanan Hızır Bey İli biliniyor. Ancak sınırları tam olarak belirli değil. Bu coğrafya ortasında Çarşamba adı verilen bir nahiye/kaza bulunmakta, fakat buranın da merkezi ve sınırları açık ve net görünmüyor.
                Çarşamba bölgesinin merkezi sayılan Çaycuma’nın da eldeki verilere göre ne zaman, nasıl kurulduğu hakkında kesin bir kayıt bulunamıyor. Sadece şimdiki Çaycuma’nın merkezinde Rumbeyler’den Hacı Halil oğlu  Ali Bey’in 1819 yılında yaptırdığı cami tarihi biliniyor.
               Caminin yapılması, şehirleşmenin gelişimi ile çevre köylerden merkeze yerleşmeyi de hareketlendirmiş olmalıdır. Şehir nüfusunun artması  ayrıca Rumların da etkisiyle küçük esnaflık faaliyetlerini  de artırır. Bir süre sonra  çarşı da büyümeğe başlar.
              1819 Cami yapım tarihi, şimdiki verilere göre aynı zamanda Çaycuma kentinin de kuruluş tarihi olma özelliğini taşıyor. Çevre köylerdeki köy ve mahalle adlarından 12-13 yüzyıldan itibaren yerleşimlerin var olduğu söylenebilir. Bu cami tarihi sayesinde sadece şehir merkezine bakarak, Çaycuma kent merkezinin 2019 yılı itibariyle 200 yıllık bir geçmişinin olduğunu söyleyebiliriz.
                                                                                                         

Facebook'ta Paylaş...


Okunma Sayisi : 360
Yazılma Tarihi : 2019-09-05
 
  İstatistik
  Dün : 595
  Bugün : 369
  Toplam: 5433049
   Online :

  28 konuk,

 
Tefen67.com

<< Yazara Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Yazıya Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama  
   
 
Tüm Yazılar Tarih Yorumlar Hit
1 .ATATÜRK GİBİ DÜŞÜNMEK  2020-10-20 0 273 
2 .ZEKİ YURTBAY’ın ARDINDAN..  2020-09-28 0 97 
3 .KENTE SAHİP ÇIKMAK   2020-07-13 0 406 
4 .TANIŞTIĞIM ÜÇ ŞAMPİYON  2020-07-07 0 94 
5 .BÖLGEMİZ ÜZERİNE NOTLAR  2020-06-29 0 83 
6 .ŞEHİRLE BİLEK GÜREŞİ YAPILMAMALI!  2020-06-21 0 183 
7 .67 İÇİN UMUT RÜZGARI  2020-06-16 0 183 
8 .ÇAYCUMA’DA KÖKTÜRKLER  2020-06-09 0 233 
9 .SİMGE AĞAÇLAR  2020-06-01 0 102 
10 .Kod adı Zonguldak  2020-05-26 0 143 
11 .VE AZİZ ZONGULDAK..  2020-05-18 0 120 
12 .KARANLIK BİR GECE..  2020-05-11 0 115 
13 .ŞİİR SAATİ  2020-05-04 0 128 
14 .İLK MECLİS’TE BİR DEVREKLİ HACI ABDULLAH SABRİ EFENDİ  2020-04-22 0 109 
15 .SÖZ OLA AĞULU AŞI   2020-04-20 0 94 
16 .ZONGULDAK ŞARKISI  2020-04-07 0 245 
17 .HALK İÇİNDEN HALK İÇİN BELEDİYE  2020-04-02 0 83 
18 .ZOR GÜNLER..  2020-03-29 0 129 
19 .YAŞAMA KAYGISI  2020-03-23 0 149 
20 .BASTIR PARAYI HESABA!  2020-03-16 0 152 
21 .GÜLE GÜLE ALİ BAHADIR  2020-03-09 0 136 
22 .YAŞAMAK KORKUSU  2020-03-02 0 180 
23 .DEPREM OLGUSU  2020-02-25 0 174 
24 .CENNETİN ANAHTARLARI  2020-02-17 0 165 
25 .ÇOCUKLUĞUM NERDESİN?  2020-02-09 0 190 
26 .ÇAYCUMA GENÇLER BİRLİĞİ  2020-02-03 0 181 
27 .DEPREM GERÇEĞİ  2020-01-27 0 206 
28 .UNUTMADIM..  2020-01-21 0 215 
29 .SANCILI İNSAN-LIK  2020-01-13 0 228 
30 .“MUZAFFER’İN ÖLÜMÜNE YANIYORUM”  2020-01-07 0 229 
31 .ASALA ŞEHİDİ IŞIK YÖNDER…  2019-12-16 0 267 
32 .SEN AZİZ ŞEHRİM…  2019-12-01 0 334 
33 .ÖĞRETMENLER GÜNÜ...  2019-11-25 0 242 
34 .ÖĞRETMENLER GÜNÜ  2019-11-24 0 204 
35 .ÇAYCUMA’DA GENÇLİK GECESİ  2019-11-17 0 274 
36 .ATATÜRK’Ü DUYMAK  2019-11-07 0 326 
37 .KARAELMASIN ÇİÇEKLERİ  2019-11-04 0 254 
38 .EN BÜYÜK BAYRAM  2019-10-29 0 316 
39 .ÇAYCUMA’DA ŞİİR GECESİ  2019-09-16 0 313 
40 .ÇAYCUMA NOTLARI-5/ÇAYCUMA ADI ve ANLAMI  2019-09-09 0 285 
41 .ÇAYCUMA NOTLARI-4/ÇAYCUMA NE ZAMAN KURULDU?  2019-09-05 0 360 
42 .ÇAYCUMA NOTLARI-3  2019-09-01 0 317 
43 .ÇAYCUMA NOTLARI-2  2019-08-26 0 331 
44 .ÇAYCUMA NOTLARI-1   2019-08-20 0 327 
45 .ALKIŞLAR ÇETİN BAŞKANA..  2019-07-30 0 362 
46 .AH O YILLAR!..  2019-07-23 0 372 
47 .FESTİVAL MEVSİMİ  2019-07-16 0 460 
48 .PORSUK AĞACININ HİKMETİ!..  2019-07-09 0 386 
49 .MUZAFFER TAYYİP’E SELAM  2019-07-02 0 393 
50 .ÇAYCUMA’DA TEMSİL KOLU  2019-06-25 0 420 
51 .ÖĞRETMENİ SÜRGÜN ETMEK..  2019-06-18 0 436 
52 .ORDUMUZ ŞANLIDIR  2019-06-10 0 464 
53 .ÇAYCUMA’DA RUS UÇAĞI  2019-06-04 0 443 
54 .ESKİ ÇAYCUMA’DAN..  2019-05-27 0 489 
55 .M.ÇELİKEL LİSESİ’ne VEDA  2019-05-20 0 493 
56 .YIL 1995 MAYIS’IN ONDOKUZU   2019-05-13 0 476 
57 .ÇAYCUMA EĞİTİM KÜLTÜR ÖDÜLÜ  2019-05-06 0 431 
58 .ÇAYIRKÖY MAĞRASI ve BALAT DAĞI  2019-04-29 0 453 
59 .ŞAİRİ-ŞİİRİ SÎGAYA ÇEKMEK ..   2019-04-24 0 553 
60 .DEVLETİN GÖZÜ ÖNÜNDE..  2019-04-22 0 332 
61 .HEYECANLI SEÇİMLER..  2019-04-15 0 522 
62 .DEVREK…DEVREK..  2019-04-09 0 552 
63 .İŞTE MART’ın SONU  2019-03-26 0 533 
64 .TARİH OKUMANIZ GEREKLİ!..  2019-03-19 0 491 
65 .ZONGULDAK BAHARI  2019-03-11 0 510 
66 .ZOKEV KÜLTÜR ÖDÜLÜ  2019-03-04 0 525 
67 .GÜLERYÜZ’den: OTUZ GÜN  2019-02-24 0 491 
68 .TÖBDER’de TANZİM SATIŞI!..  2019-02-19 0 505 
69 .NASIL BİR KENT İSTİYORUZ?   2019-02-12 0 504 
70 .PEKİ, ÇARESİZ MİYİZ?  2019-01-29 0 575 
71 .DEVREK EMEK GÜNÜ  2019-01-04 0 567 
72 .BİR ŞAİRLER KENTİ ZONGULDAK  2018-12-03 0 676 
73 .MUSTAFA KEMAL’den KURTULMAK!  2018-11-26 0 575 
74 .ATATÜRK’ÜN MUHAFIZI   2018-11-09 0 670 
75 .POLİTİKA MI?/ ENTRİKA MI?  2018-11-05 0 721 
76 .CUMHURİYET AYDINI  2018-10-29 0 657 
77 .CHP’de GÜÇBİRLİĞİ ÇAĞRISI  2018-10-16 0 675 
78 .DANIŞMA-KAPIŞMA   2018-10-09 0 665 
79 .ÖNCE EĞİTİM  2018-09-24 0 845 
80 . “ANDIMIZ”la BAŞLARIZ SÖZE..  2018-09-18 0 691 
81 .ZONGULDAK KUŞATMADA  2018-07-22 0 1461 
82 .CHP’ye YAKIŞAN  2018-07-16 0 706 
83 .MUZAFFER TAYYİP’İ ANARKEN..  2018-07-02 0 814 
84 .HAYDİ ZONGULDAK!  2018-06-18 0 855 
85 .YÜCE MİLLETİME SESLENİYORUM!  2018-06-12 0 788 
86 .SEÇİM KAZANMAK…   2018-05-29 0 998 
87 .ÜLKEMİZİN ESENLİĞİ İÇİN..   2018-05-22 0 900 
88 .ÇAYCUMA GELECEĞE BAKIYOR  2018-05-07 0 901 
89 .NAZIM HİKMET ZONGULDAK’TA..  2018-05-01 0 945 
90 .ATATÜRK ve İNÖNÜ  2018-04-22 0 813 
91 .DOĞA KIYIMI ve TALANI  2018-04-09 0 897 
92 .TEFTİŞ - MÜFETTİŞ..  2018-04-02 0 805 
93 .ÖĞRETMEN PERFORMANSI  2018-03-26 0 881 
94 .ATATÜRKSÜZ OLMAZ  2018-03-19 0 952 
95 .MERAK EDİYORDUM  2018-03-12 0 942 
96 .FESTİVAL TEŞEKKÜRÜ..  2018-03-06 0 927 
97 .KENT KİMLİĞİNİ KORUMAK  2018-02-27 0 850 
98 .HALKEVİ KİTAPLIĞI  2018-02-19 0 988 
99 .DÜNYAYI ADIMLAMAK..   2018-02-09 0 991 
100 .AHŞAP TEKNELER DİYARI   2018-01-22 0 1503 
101 .MADEN DULLARI  2018-01-15 0 1118 
102 .UMUTLU BAŞLAMAK..  2018-01-08 0 958 
103 .ESKİ YILBAŞI ANILARI..  2018-01-01 0 1055 
104 .ÇİZGİLERLE YAKIN TARİH..  2017-12-25 0 926 
105 .PARAYLA GÜRÜLTÜ  2017-12-18 0 944 
106 .BİR YIL ÖNCE, BİR YIL SONRA..  2017-12-11 0 975 
107 .ÜSLÛB-ı BEYAN..  2017-12-04 0 963 
108 .ÖĞRETMEN-İDARECİ  2017-11-27 0 1019 
109 .EREĞLİ’DE İNSAN SICAKLIĞI..  2017-11-22 0 1086 
110 .KASIM DÜŞÜNCELERİ  2017-11-13 0 1071 
111 .ATATÜRK YAŞIYOR, YAŞIYACAK!..   2017-10-27 0 984 
112 .ÇAYCUMA GÜZELDİ  2017-10-23 0 934 
113 . ŞAH İSMAİL ÖZKAN  2017-10-16 0 945 
114 .ÇAYCUMA’DAKİ RUMLAR..  2017-10-09 0 1041 
115 .BİR MUTLULUK GÜNÜ!..  2017-10-02 0 1013 
116 .ŞAİR MUZAFFER’le ARKADAŞLIK..  2017-09-26 0 982 
117 .NAZIM HİKMET’in RAİF AĞASI..  2017-09-18 0 981 
118 .ŞAİR MUZAFFER’e VEF BORCU..  2017-09-11 0 1237 
119 . AKLIN ve BİLİMİN GÜCÜ..  2017-09-04 0 980 
120 .30 AĞUSTOS ZAFERİ   2017-08-29 0 1021 
121 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-2 MUSTAFA KEMAL İLE KARŞILAŞMA  2017-08-23 0 999 
122 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-1 YEDİ GÜN YEDİ GECE ÇARPIŞTIK..  2017-08-20 0 1080 
123 .ÇÜRÜK ELMA  2017-08-14 0 1205 
124 .ÇAYCUMA PLAJI..  2017-08-06 0 1069 
125 .NASIL BİR EĞİTİM?  2017-07-31 0 1041 
126 .Göreve dönme umudu..  2017-07-25 0 1131 
127 .15 TEMMUZ ANMASI..  2017-07-18 0 993 
128 .Hak hukuk adalet!..  2017-07-10 0 1045 
129 .MUZAFFER TAYYİP 95 YAŞINDA  2017-07-01 0 1114 
130 .EMEĞİN DEĞERİ  2017-06-30 0 1022 
131 .ADALET YÜRÜYÜŞÜ  2017-06-20 0 1113 
132 .FİLYOS ÇAYI’NA BAKARKEN  2017-06-05 0 1167 
133 .KENTİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMAK  2017-05-30 0 1107 
134 .KENTİN ORTAK AKLI  2017-05-22 0 1105 
135 .Zihniyet Meselesi..  2017-05-16 0 1137 
136 .ÇAYCUMA’DA BULUŞMA..  2017-05-08 0 1293 
137 .ÇAYCUMA BULUŞMASI  2017-05-04 0 1086 
138 .HALKOYLAMASI SONUÇLARI   2017-04-24 0 1320 
139 .SAĞDUYU ZAMANI  2017-04-18 0 1058 
140 .Yurttaşlık Görevi  2017-04-10 0 1238 
141 .Ah, Hasan Ataman!..  2017-04-03 0 1352 
142 .DÜZENE UYGUN KAFALAR!..  2017-03-27 0 1376 
143 .KARANLIĞIN GÖZLERİ  2017-03-20 0 1327 
144 . ÇAYCUMA’DA NELER OLUYOR?  2017-03-13 0 1360 
145 .BİR DOST SELAMI..  2017-02-27 0 1569 
146 .Çocuklar NUTUK okuyor..  2017-02-19 0 1546 
147 .Eti için bülbül öldürmek!..  2017-02-13 0 1753 
148 .Delüğe Gireyruk!..  2017-02-06 0 1424 
149 .NELER YAPMADIK PARTİMİZ İÇİN?..  2017-01-30 0 1166 
150 .SABAH OLURSA..  2017-01-23 0 1348 
151 .TARZAN ZOR DURUMDA!..  2017-01-16 0 1240 
152 .Çaycuma’da Kış Geceleri  2017-01-09 0 1202 
153 .KANLI SABAH...  2017-01-01 0 1309 
154 .Çaycuma Birlik ve Dayanışma Gecesi   2016-12-26 0 1247 
155 .HASAD’la komünizm propagandası!..  2016-12-19 0 1380 
156 .KENTİN ÖNÜNÜ AÇMAK  2016-12-12 0 1138 
157 .NE HALDEYİZ? O HALDEYİZ!..  2016-12-07 0 1359 
158 .MADEN MÜZESİ  2016-11-28 0 1368 
159 .CHP’DEN BEKLENEN  2016-11-21 0 1420 
160 .Ankara’da Çaycuma Derneği  2016-11-14 0 1525 
161 .DÜNYA ÖNDERİ ATATÜRK  2016-11-09 0 1392 
162 .ATATÜRK IŞIĞINDA   2016-11-07 0 1423 
163 .ULUSAL BAYRAM..  2016-10-24 0 1546 
164 . KENTİN YERİ DAR..   2016-10-18 0 1432 
165 .Güzel ülkem nereye?  2016-10-10 0 1983 
166 .Önce Annelerini Vur..  2016-09-26 0 1534 
167 .OKULLAR AÇILIRKEN  2016-09-19 0 1520 
168 .12 EYLÜL DÜŞÜNCELERİ  2016-09-13 0 1332 
169 .“Yüzüm Bana Benzer”  2016-09-05 0 1427 
170 .Bir düğün..Bir cenaze..  2016-08-23 0 1773 
171 .Ağrı Eşiği  2016-08-07 0 1641 
172 .Suç Ortakları!..  2016-08-02 0 1590 
173 .Yaşadıklarımdan öğrendiğim..  2016-07-25 0 1707 
174 .Bizi şair yaptı Zonguldak..  2016-07-03 0 1798 
175 .DİN İLE DÜNYA İŞLERİ..  2016-06-13 0 1589 
176 .Bir Din Bilgisi Sınavı  2016-05-23 0 1557 
177 .19 Mayıs 1919 Ruhu  2016-05-16 0 1519 
178 .Çaycuma forumu..  2016-05-09 0 1543 
179 .Atatürk düşmanlığının kaynağı  2016-05-02 0 1674 
180 .Yaşa Atatürk, Yaşa 23 Nisan!..  2016-04-18 0 1693 
181 .Çıkmaz Sokak  2016-03-28 0 1718 
182 . Atatürk’e yazılan mektup..   2016-03-22 0 1788 
183 .NERDE KALMIŞTIK DİYECEKTİM!..  2016-03-14 0 1608 
184 .Adımız, andımızdır..  2016-02-29 0 1608 
185 .BİR SÜRELİĞİNE YOKUM!..   2016-02-07 0 1778 
186 .BİZ KİMİZ, BİLİYOR MUSUNUZ?  2016-01-11 0 1748 
187 .BAŞARDINIZ SAYIN MÜDÜR!..  2016-01-05 0 1814 
188 .CHP KENDİNİ TOPLAMALI..  2015-12-30 0 1706 
189 .EKMEKLE GÜREŞMEK   2015-12-13 0 1727 
190 .Öğretmen: Canpolat Pamay /Öğrenci: Mehmet Haberal  2015-11-23 0 1958 
191 .ÇAĞLARIN ÖNDERİ ATATÜRK  2015-11-18 0 1685 
192 .Atatürk’ten Laiklik Dersleri  2015-11-09 0 1806 
193 .Kazanan, kaybeden!..  2015-11-03 0 1796 
194 .“Aydın kişi” neyi nasıl yapmalı?  2015-10-27 0 1851 
195 .Bu meydan kanlı meydan!  2015-10-14 0 1759 
196 .KİTAPLARI YAKMAK.. (KISA KISA ANIMSAMA-2)  2015-10-04 0 2087 
197 .ATATÜRK’ü BİLMEMEK..  2015-09-24 0 2771 
198 .YÜREĞİMİZDEKİ YANGIN..  2015-09-07 0 1868 
199 .Mustafa Kemal ve İsmet İnönü ile..   2015-09-02 0 1877 
200 .Yedi sıra tel örgü..  2015-08-27 0 1751 
201 .AŞK ENGELLİ   2015-08-12 0 1712 
202 .Kent kültürünü korumak  2015-07-28 0 1794 
203 .Yollar ayarsızsa toprak kayar, taş düşer!..   2015-07-22 0 1717 
204 .Kentin geleceğine bakmak  2015-07-15 0 1825 
205 .Bu yatak niye burada?  2015-07-10 0 1827 
206 .Öldükten Sonra  2015-07-03 0 1924 
207 .Kandilli’de “kömür kokulu gün”  2015-06-18 0 1799 
208 .Bu Türkiye kitaba uymuyor!..  2015-06-13 0 1783 
209 .Ben bu sazı çala çala yoruldum!..  2015-06-04 0 2008 
210 .Devrek köylerinden sesler geliyor..  2015-05-27 0 2044 
211 .Bir Pazar Günüydü..  2015-05-20 0 1933 
212 .CHP neler yapacak?  2015-04-28 0 1955 
213 .CHP’nin şansı nedir?  2015-04-14 0 1970 
214 .“Dev Proje” ne oldu?   2015-04-08 0 2965 
215 .Emekli başkenti!..  2015-03-24 0 1862 
216 .CHP’de kontenjan açmazı!..  2015-03-17 0 1831 
217 .Sandıktan umut çıktı!..  2015-03-12 0 1867 
218 .Okurlar Söyleşiyor  2015-02-22 0 2121 
219 . Kent için toplumsal eğitim..  2015-02-11 0 1771 
220 .Filyos Vadisi Belediyeleri Birliği  2015-02-03 0 2197 
221 .Baston kenti, kültür penceresi!..   2013-05-30 0 3974 
222 .Mektubun Avucumda..   2013-05-06 0 3723 
223 .Çankaya   2013-04-16 0 2950 
224 .Mustafa Kemal’den kurtulmak!..  2013-04-04 0 3043 
225 .Madenci protestosu!..  2013-03-13 0 3447 
226 .Güneşi Görememek!..  2013-03-04 0 2643