Hamit Kalyoncu 
kalyoncuhamit@hotmail.com 

ÇAYCUMA NOTLARI-3

      1850 yılı Viranşehir Sancağı
      “1850 Yılı Osmanlı Maliye-Varidat-Temettü Defterleri” kayıtlarındaki Viranşehir Sancağı’na bağlı “kaza, divan, kariye” adları, yöredeki yönetimsel düzenleme ve yerleşim konusunda bilgi vericidir. 1850 yılı Viranşehir Sancağı’nda “Hisarönü, Çarşamba, Perşembe” nahiye olarak, “Kızılbel” ise divan olarak yer alır. (Buraya sadece Çaycuma ve yakın çevresinde bulunan yerler alınmıştır.)
                 Çarşanba Kazası: Pazarcık, Yelenda, Tasmaca, Yaka, Çay, Sipahi, Ali, Belen, Karaman, Elvan, Gerdek, Dereli, Kılıçlı, Musa, Hercenos, Burunkaya, Gaca, Katlepe (Keltepe), Çalca, Başkünavir, Kozcığaz, Günyüzü, Çukurviran, Bürüncük divanları.
                 Perşenbe Kazası: Günal(Günel), Muharremşah, Türziler, Kiremidsi-i Sagir, Dereli, Burun, Yakacık, Besat, Balıkdır, Dive, İmreşah, Çay, Çulbat, Kiremidsi-i Kebir, Kızılbel-i Sagir, Nacak, Belekviran, Dalkırca, Ayazma, Abdurrahman divanları.
              Kızılbel Divanı: Gölviran, Nefs-i Kızılbel, Burunsun, Zoro, Karaağaç, Belek, Kethüdalar, Gökviran, Soridler, Karye divanları.
                Hisarönü Kazası: Derecikviran, Türkili, Çumranlı, Çömlekçi, Göbi, Çatal, Kokurdan, Değirmenözü, Gölköyü, Başkeneviç, Nefs-i Hisarönü, Gökabad, Genoviç, Göyneler, Kuytular, Çatalağzı, Değirmenoğlu karyeleri. (Zonguldak İl Kültür Müdürlüğü-Zonguldak 2003” adlı tanıtım kitabı)
                İdari taksimat olarak
             İdari taksimat olarak, Hızır Bey iİli nahiyesi, Anadolu Eyaletinin Bolu Sancağı içinde yer alır. Nahiye denilince bir iskan yeri değil, coğrafi konumu  nedeniyle birbirine  sınırı olan yerleşim yerlerini  gösteren bir coğrafya düşünülmelidir. Hızır Bey İli nahiyeleri olarak: Devrek, Çarşamba (Çaycuma) ve Zonguldak merkezi  ve coğrafi konumları akla gelmelidir. Bir vadinin iki tarafında kurulan veya bir ova içinde bulunan 40-50 parça köy bir “Kaza” sayılırdı. Her kazanın başında bir “Ayan” bulunurdu.
          Hızırbeyili nahiyesinde; Devrek Çayı, Yenice Irmağı ve Filyos Çayı vadisinde yerleşik durumdaki; Devrek, Dirgine, Yılanca, Çarşamba, Tefen, Perşembe ve Hisarönü kazaları yer alıyordu. O dönem için kaza denilince bugünkü anlamda bir idari yönetim değil, mahkemenin bulunduğu yer, yani  “Kadılık mıntıkası”nı anlamamız gerekir.
            1694’de Bolu Sancağı kaldırılınca Çarşamba,Devrek’le birlikte 1692 yılına kadar Mutasarrıflık yönetimi içinde Bolu’ya bağlı kalır. Bolu, 1692–1811 yılları arasında Voyvodalık (Ayanlık) ile yönetilir. Etrafa korku salan, devlet içinde devlet gibi hareket eden Ayanlık yönetimi 1811 yılında kaldırılır.   
                Ayanlık  1811’de kaldırılır
        1864 Vilayetler Nizamnamesinin  uygulamaya konulduğu 1867 yılında Kastamonu Sancağı, Kengiri(Çankırı), Sinop ve Bolu Sancağı olarak dörde ayrılır, Ereğli ile Viranşehir sancağı kaldırılır.Bolu ve Viranşehir bağımsız voyvodalıkla yönetilir. Voyvodalık uygulamasını II. Mahmut 1811 tarihinde sona erdirir ve Viranşehir Sancağı kurulur, yönetim merkezi Safranbolu’dur. Viranşehir dönemi 1811-1870 yılları arasını kapsar. Ereğli’ye bağlı Devrek, Bartın ve Çarşamba kazaları ile yine daha önce Viranşehir’e bağlı Tefen ve Yenice kazaları Bolu sancağına bağlanır.
        1811yılında Ayanlıklar’ın ortadan kaldırılması ve Viranşehir Sancağının kurulmasıyla Çarşamba, Perşembe, Tefen kazaları Viranşehir sancağına bağlanır, Devrek, Dirgine, Yılanlıca ve Hisar-önü kazaları ise Bolu Sancağı içinde yer alır.
1869yılında ilk kez bugünkü anlamda kaza sistemine geçilmiş, Devrek ve Yılanca kaza olan Ereğli’ye bağlanmış, Devrek, Ereğli’nin nahiyesi durumuna getirilmiştir. Çarşamba da nahiye statüsüyle Bartın kazasına bağlanmış, bu kazanın nahiyesi durumuna getirilmiştir.
            1887 yılındaDevrek nahiyesi, Bolu merkezine uzaklığı ve ihtiyaç nedeniyle  Çarşamba nahiyesi ile birleştirilerekHamidiye adıyla kaza yapılır. 1899 yılında Zonguldak karyesi (köyü) kaza yapılarak Hamidiye’den ayrılır. Kazanın adı 20 Mayıs 1910 tarihinde yeniden Devrek olarak değiştirilir. Bir yıl sonra da Bolu Sancağı, Kastamonu eyaletinden ayrılarak bağımsız sancak  yapılır, Devrek+ Çaycuma kazası da 123 köyü ile Bolu Sancağı içinde yer alır.
H.1273-M.1857 Salnamesinde;
                Bolu Livası (Sancağı):Bolu maa nevası, Dörtdivan, Çağa, Gerede, Mudurnu,Nahiye-i Kıbrıscık, Pavli- Bolu, Düzce (Namı diğer Konrapa) Gümüşabad maa Efteni, Üskübi, Akçaşehir Bolu, Bendir Ereğli, Alaplı maa Samako, Hisarönü namı diğer Filyos, Yılanluca,Devrek, Dirgine maa Sekiz Divan, Mengen, Göynük namıdiğer Torbalı,  adlarıyla 19 kaza.
                Viranşehir Livası: Viranşehir, Şahabeddin, Kurukavak maa Kızılbel, Yenice-i Eflanı, Aktaş, Oğlakdere, Tarakluborlu, “Taraklu-u Bolu” namı diğer Zağferanborlu  “Zağrefanbolu”, Tefen, Ovayüzü, Gölpazarı-i Bolu, Eflani-i burlu, “Eflani-i Bolu”, Keçnus, Ulus, Zarzene, Amasrı, Bartın namı diğerOniki Divan,Çarşanba bolu, Perşembe namı diğer Yedi Divan, Taraklu, adlarıyla 19 kaza görülmektedir.
                H.1283-M.1868Salnamesi Kastamonu Vilayetine bağlı Sancaklar dörde indirilmiş, fakat Bolu Sancağına bağlı kazalar 31’e çıkarılmış görünüyor.
Bolu Sancağı: Bolu, Nahiye-i Sazak ve Gökçesu, Maa Mihalgazi, Göynik, Mudurni ve Pavli ve KIbrıscık, Düzce ve Üskübi, Gümüşabad ve Akçaşehir, Gerede ve Dörtdivan ve Çağa, Mengen,Ereğli ve Alaplı, Devrek ve Yılanluca ve Dirgine, Bartın ve Amasra ve Zarzene ve Gölpazarı, Çarşamba ve Hisarönü ve Yenice, Tefen.
         H.1293-M.1878 Devlet Salnamesi Kaza ve Nahiyeleri: Bolu (Kıbrıscık, Gökçesu), Gerede(Mengen),Bartın(Amasrı-Çarşamba), Ereğli (Devrek), Düzce(Akçaşehir) Göynük (Mudurnu- Mihalgazi).
       H.1295-M.1880 Salnamesi: Kaza ve Nahiyeler: Bolu (Kıbrıscık-Pavli-Dörtdivan-Gökçesu), Ereğli (Devrek-Alaplı-Dirgine-Yılanluca), Bartın (Çarşamba-Ulus-Giçnos-Ovayüzü-Hisarönü-Amasrı), Düzce (Akçaşehir-Üskübi-Gümüş), Göynük (Mudurnu  -Mihalgazi-Konrapa). (M.Zekai Konrapa-Bolu Tarihi-1950)
                 Bölge ile ilgili bilgiler
          H. 1311/M. 1894/1895)- Devrek’e bağlı Çaycuma’da 202 Rum nüfus görülürken, 1922’de 405 olarak kaydedildiği anlaşılmaktadır (Abdullah Cemal, Türkiye’nin Sıhhi-i İctimâi Coğrafyası: Zonguldak Sancağı, 1922).(1915 tarihli Salnamede 370 Rum, 34 Ermeni görülüyor)
           H. 1327 (M. 3 Nisan 1909)-Hamidiye kazası merkezinin Çaycuma kasabasına nakli talep edildi ve bu konuda vilayetin görüşü soruldu.
                    H. 1327 (M. 7 Haziran 1909)- Çarşamba Belediye Reisi Tahir ve Rum metropolit vekili, Devrek ahalisinin nahiyelerinin kaza yapılmasına engel olmak için girişimde bulundukları husunda şikâyette bulundular.
                  H. 1328 (M. 30 Eylül 1910)- Çaycuma nahiyesinin ilga edilmeyeceği ancak Devrek’ten ayrılarak Zonguldak’a bağlanacağı kararlaştırıldı
              H. 1329 (M. 28 Kasım 1911)- Devrek kazasına bağlı Çarşamba nahiyesinin Çaycuma ismine dönüştürülmesi uygun görüldü.(..Devrek kazasına tabi Çarşamba nahiyesinin Samsun sancağı dahilindeki Çarşamba kazasıyla karıştırılmasından dolayı nahiye isminin Çaycuma olarak değiştirildiği. Tarih: H.06/Z /1329  M. 28.11.1911 Salı Dosya No:97/-1 Gömlek No:37 Fon Kodu: DH.İD.. Devrek kazasına bağlı Çarşamba nahiyesi isminin Çaycuma'ya tahvilinin münasib görüldüğü..) (Nihat  YASA gönderimi).
                    H. 1329 (M. 5 Haziran 1911)-Devrek kazasına ait Çaycuma nahiyesine bağlı olan Perşembe nahiyesi köyleri ile birlikte Bartın’a bağlandı.
               H. 1336/M.1917/1918)- yılının sonlarında Bolu’ya bağlıyken bu livadan ayrılarak, ayrı bir liva/sancak konumuna getirilen Zonguldak’a; Devrek, Ereğli ve Bartın kazaları bağlanmıştı. Bu yıllarda Devrek’te iki nahiye (+Çarşamba) dâhilinde 128 köy, otuz iki erkek, sekiz kız mektebi, iki medrese, sekiz han ve bir hamam bulunuyordu. (A. Cemal, Türkiye’nin Sıhhi-i İctimâi Coğrafyası: Zonguldak Sancağı, 1922).
               H. 1338 (M. 12 Mayıs 1920)- Zonguldak, Ereğli, Devrek ve Bartın kazaları Bolu’dan ayrılarak merkezi  Zonguldak olmak üzere bir liva kuruldu.
"Yerel Tarih Bakış Açısı İle Osmanlı Döneminde Devrek ve Çevresi Tarihi,  (Zonguldak, Kdz. Ereğli, Çaycuma, Safranbolu, Bartın) (Editör: G. Karauğuz) Konya, 2011" adlı eserden derlenmiştir.
                                                                                                                                                     

Facebook'ta Paylaş...


Okunma Sayisi : 315
Yazılma Tarihi : 2019-09-01
 
  İstatistik
  Dün : 595
  Bugün : 364
  Toplam: 5433044
   Online :

  28 konuk,

 
Tefen67.com

<< Yazara Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Yazıya Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama  
   
 
Tüm Yazılar Tarih Yorumlar Hit
1 .ATATÜRK GİBİ DÜŞÜNMEK  2020-10-20 0 273 
2 .ZEKİ YURTBAY’ın ARDINDAN..  2020-09-28 0 97 
3 .KENTE SAHİP ÇIKMAK   2020-07-13 0 406 
4 .TANIŞTIĞIM ÜÇ ŞAMPİYON  2020-07-07 0 94 
5 .BÖLGEMİZ ÜZERİNE NOTLAR  2020-06-29 0 83 
6 .ŞEHİRLE BİLEK GÜREŞİ YAPILMAMALI!  2020-06-21 0 183 
7 .67 İÇİN UMUT RÜZGARI  2020-06-16 0 183 
8 .ÇAYCUMA’DA KÖKTÜRKLER  2020-06-09 0 233 
9 .SİMGE AĞAÇLAR  2020-06-01 0 102 
10 .Kod adı Zonguldak  2020-05-26 0 143 
11 .VE AZİZ ZONGULDAK..  2020-05-18 0 120 
12 .KARANLIK BİR GECE..  2020-05-11 0 115 
13 .ŞİİR SAATİ  2020-05-04 0 128 
14 .İLK MECLİS’TE BİR DEVREKLİ HACI ABDULLAH SABRİ EFENDİ  2020-04-22 0 109 
15 .SÖZ OLA AĞULU AŞI   2020-04-20 0 93 
16 .ZONGULDAK ŞARKISI  2020-04-07 0 245 
17 .HALK İÇİNDEN HALK İÇİN BELEDİYE  2020-04-02 0 83 
18 .ZOR GÜNLER..  2020-03-29 0 129 
19 .YAŞAMA KAYGISI  2020-03-23 0 149 
20 .BASTIR PARAYI HESABA!  2020-03-16 0 152 
21 .GÜLE GÜLE ALİ BAHADIR  2020-03-09 0 136 
22 .YAŞAMAK KORKUSU  2020-03-02 0 180 
23 .DEPREM OLGUSU  2020-02-25 0 173 
24 .CENNETİN ANAHTARLARI  2020-02-17 0 165 
25 .ÇOCUKLUĞUM NERDESİN?  2020-02-09 0 190 
26 .ÇAYCUMA GENÇLER BİRLİĞİ  2020-02-03 0 181 
27 .DEPREM GERÇEĞİ  2020-01-27 0 206 
28 .UNUTMADIM..  2020-01-21 0 215 
29 .SANCILI İNSAN-LIK  2020-01-13 0 228 
30 .“MUZAFFER’İN ÖLÜMÜNE YANIYORUM”  2020-01-07 0 229 
31 .ASALA ŞEHİDİ IŞIK YÖNDER…  2019-12-16 0 267 
32 .SEN AZİZ ŞEHRİM…  2019-12-01 0 334 
33 .ÖĞRETMENLER GÜNÜ...  2019-11-25 0 242 
34 .ÖĞRETMENLER GÜNÜ  2019-11-24 0 204 
35 .ÇAYCUMA’DA GENÇLİK GECESİ  2019-11-17 0 274 
36 .ATATÜRK’Ü DUYMAK  2019-11-07 0 326 
37 .KARAELMASIN ÇİÇEKLERİ  2019-11-04 0 254 
38 .EN BÜYÜK BAYRAM  2019-10-29 0 316 
39 .ÇAYCUMA’DA ŞİİR GECESİ  2019-09-16 0 313 
40 .ÇAYCUMA NOTLARI-5/ÇAYCUMA ADI ve ANLAMI  2019-09-09 0 285 
41 .ÇAYCUMA NOTLARI-4/ÇAYCUMA NE ZAMAN KURULDU?  2019-09-05 0 360 
42 .ÇAYCUMA NOTLARI-3  2019-09-01 0 315 
43 .ÇAYCUMA NOTLARI-2  2019-08-26 0 331 
44 .ÇAYCUMA NOTLARI-1   2019-08-20 0 327 
45 .ALKIŞLAR ÇETİN BAŞKANA..  2019-07-30 0 362 
46 .AH O YILLAR!..  2019-07-23 0 372 
47 .FESTİVAL MEVSİMİ  2019-07-16 0 460 
48 .PORSUK AĞACININ HİKMETİ!..  2019-07-09 0 386 
49 .MUZAFFER TAYYİP’E SELAM  2019-07-02 0 393 
50 .ÇAYCUMA’DA TEMSİL KOLU  2019-06-25 0 420 
51 .ÖĞRETMENİ SÜRGÜN ETMEK..  2019-06-18 0 436 
52 .ORDUMUZ ŞANLIDIR  2019-06-10 0 464 
53 .ÇAYCUMA’DA RUS UÇAĞI  2019-06-04 0 443 
54 .ESKİ ÇAYCUMA’DAN..  2019-05-27 0 489 
55 .M.ÇELİKEL LİSESİ’ne VEDA  2019-05-20 0 493 
56 .YIL 1995 MAYIS’IN ONDOKUZU   2019-05-13 0 476 
57 .ÇAYCUMA EĞİTİM KÜLTÜR ÖDÜLÜ  2019-05-06 0 431 
58 .ÇAYIRKÖY MAĞRASI ve BALAT DAĞI  2019-04-29 0 453 
59 .ŞAİRİ-ŞİİRİ SÎGAYA ÇEKMEK ..   2019-04-24 0 553 
60 .DEVLETİN GÖZÜ ÖNÜNDE..  2019-04-22 0 332 
61 .HEYECANLI SEÇİMLER..  2019-04-15 0 522 
62 .DEVREK…DEVREK..  2019-04-09 0 552 
63 .İŞTE MART’ın SONU  2019-03-26 0 533 
64 .TARİH OKUMANIZ GEREKLİ!..  2019-03-19 0 491 
65 .ZONGULDAK BAHARI  2019-03-11 0 510 
66 .ZOKEV KÜLTÜR ÖDÜLÜ  2019-03-04 0 525 
67 .GÜLERYÜZ’den: OTUZ GÜN  2019-02-24 0 491 
68 .TÖBDER’de TANZİM SATIŞI!..  2019-02-19 0 505 
69 .NASIL BİR KENT İSTİYORUZ?   2019-02-12 0 504 
70 .PEKİ, ÇARESİZ MİYİZ?  2019-01-29 0 575 
71 .DEVREK EMEK GÜNÜ  2019-01-04 0 567 
72 .BİR ŞAİRLER KENTİ ZONGULDAK  2018-12-03 0 676 
73 .MUSTAFA KEMAL’den KURTULMAK!  2018-11-26 0 575 
74 .ATATÜRK’ÜN MUHAFIZI   2018-11-09 0 670 
75 .POLİTİKA MI?/ ENTRİKA MI?  2018-11-05 0 721 
76 .CUMHURİYET AYDINI  2018-10-29 0 657 
77 .CHP’de GÜÇBİRLİĞİ ÇAĞRISI  2018-10-16 0 675 
78 .DANIŞMA-KAPIŞMA   2018-10-09 0 665 
79 .ÖNCE EĞİTİM  2018-09-24 0 845 
80 . “ANDIMIZ”la BAŞLARIZ SÖZE..  2018-09-18 0 691 
81 .ZONGULDAK KUŞATMADA  2018-07-22 0 1461 
82 .CHP’ye YAKIŞAN  2018-07-16 0 706 
83 .MUZAFFER TAYYİP’İ ANARKEN..  2018-07-02 0 814 
84 .HAYDİ ZONGULDAK!  2018-06-18 0 855 
85 .YÜCE MİLLETİME SESLENİYORUM!  2018-06-12 0 788 
86 .SEÇİM KAZANMAK…   2018-05-29 0 998 
87 .ÜLKEMİZİN ESENLİĞİ İÇİN..   2018-05-22 0 900 
88 .ÇAYCUMA GELECEĞE BAKIYOR  2018-05-07 0 901 
89 .NAZIM HİKMET ZONGULDAK’TA..  2018-05-01 0 945 
90 .ATATÜRK ve İNÖNÜ  2018-04-22 0 813 
91 .DOĞA KIYIMI ve TALANI  2018-04-09 0 897 
92 .TEFTİŞ - MÜFETTİŞ..  2018-04-02 0 805 
93 .ÖĞRETMEN PERFORMANSI  2018-03-26 0 881 
94 .ATATÜRKSÜZ OLMAZ  2018-03-19 0 952 
95 .MERAK EDİYORDUM  2018-03-12 0 942 
96 .FESTİVAL TEŞEKKÜRÜ..  2018-03-06 0 927 
97 .KENT KİMLİĞİNİ KORUMAK  2018-02-27 0 850 
98 .HALKEVİ KİTAPLIĞI  2018-02-19 0 988 
99 .DÜNYAYI ADIMLAMAK..   2018-02-09 0 991 
100 .AHŞAP TEKNELER DİYARI   2018-01-22 0 1503 
101 .MADEN DULLARI  2018-01-15 0 1118 
102 .UMUTLU BAŞLAMAK..  2018-01-08 0 958 
103 .ESKİ YILBAŞI ANILARI..  2018-01-01 0 1055 
104 .ÇİZGİLERLE YAKIN TARİH..  2017-12-25 0 926 
105 .PARAYLA GÜRÜLTÜ  2017-12-18 0 944 
106 .BİR YIL ÖNCE, BİR YIL SONRA..  2017-12-11 0 975 
107 .ÜSLÛB-ı BEYAN..  2017-12-04 0 963 
108 .ÖĞRETMEN-İDARECİ  2017-11-27 0 1019 
109 .EREĞLİ’DE İNSAN SICAKLIĞI..  2017-11-22 0 1086 
110 .KASIM DÜŞÜNCELERİ  2017-11-13 0 1071 
111 .ATATÜRK YAŞIYOR, YAŞIYACAK!..   2017-10-27 0 984 
112 .ÇAYCUMA GÜZELDİ  2017-10-23 0 934 
113 . ŞAH İSMAİL ÖZKAN  2017-10-16 0 945 
114 .ÇAYCUMA’DAKİ RUMLAR..  2017-10-09 0 1041 
115 .BİR MUTLULUK GÜNÜ!..  2017-10-02 0 1013 
116 .ŞAİR MUZAFFER’le ARKADAŞLIK..  2017-09-26 0 982 
117 .NAZIM HİKMET’in RAİF AĞASI..  2017-09-18 0 981 
118 .ŞAİR MUZAFFER’e VEF BORCU..  2017-09-11 0 1237 
119 . AKLIN ve BİLİMİN GÜCÜ..  2017-09-04 0 980 
120 .30 AĞUSTOS ZAFERİ   2017-08-29 0 1021 
121 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-2 MUSTAFA KEMAL İLE KARŞILAŞMA  2017-08-23 0 999 
122 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-1 YEDİ GÜN YEDİ GECE ÇARPIŞTIK..  2017-08-20 0 1080 
123 .ÇÜRÜK ELMA  2017-08-14 0 1205 
124 .ÇAYCUMA PLAJI..  2017-08-06 0 1069 
125 .NASIL BİR EĞİTİM?  2017-07-31 0 1041 
126 .Göreve dönme umudu..  2017-07-25 0 1131 
127 .15 TEMMUZ ANMASI..  2017-07-18 0 993 
128 .Hak hukuk adalet!..  2017-07-10 0 1045 
129 .MUZAFFER TAYYİP 95 YAŞINDA  2017-07-01 0 1114 
130 .EMEĞİN DEĞERİ  2017-06-30 0 1022 
131 .ADALET YÜRÜYÜŞÜ  2017-06-20 0 1113 
132 .FİLYOS ÇAYI’NA BAKARKEN  2017-06-05 0 1167 
133 .KENTİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMAK  2017-05-30 0 1107 
134 .KENTİN ORTAK AKLI  2017-05-22 0 1105 
135 .Zihniyet Meselesi..  2017-05-16 0 1137 
136 .ÇAYCUMA’DA BULUŞMA..  2017-05-08 0 1293 
137 .ÇAYCUMA BULUŞMASI  2017-05-04 0 1086 
138 .HALKOYLAMASI SONUÇLARI   2017-04-24 0 1320 
139 .SAĞDUYU ZAMANI  2017-04-18 0 1058 
140 .Yurttaşlık Görevi  2017-04-10 0 1238 
141 .Ah, Hasan Ataman!..  2017-04-03 0 1352 
142 .DÜZENE UYGUN KAFALAR!..  2017-03-27 0 1376 
143 .KARANLIĞIN GÖZLERİ  2017-03-20 0 1327 
144 . ÇAYCUMA’DA NELER OLUYOR?  2017-03-13 0 1360 
145 .BİR DOST SELAMI..  2017-02-27 0 1569 
146 .Çocuklar NUTUK okuyor..  2017-02-19 0 1546 
147 .Eti için bülbül öldürmek!..  2017-02-13 0 1753 
148 .Delüğe Gireyruk!..  2017-02-06 0 1424 
149 .NELER YAPMADIK PARTİMİZ İÇİN?..  2017-01-30 0 1166 
150 .SABAH OLURSA..  2017-01-23 0 1348 
151 .TARZAN ZOR DURUMDA!..  2017-01-16 0 1240 
152 .Çaycuma’da Kış Geceleri  2017-01-09 0 1202 
153 .KANLI SABAH...  2017-01-01 0 1309 
154 .Çaycuma Birlik ve Dayanışma Gecesi   2016-12-26 0 1247 
155 .HASAD’la komünizm propagandası!..  2016-12-19 0 1380 
156 .KENTİN ÖNÜNÜ AÇMAK  2016-12-12 0 1138 
157 .NE HALDEYİZ? O HALDEYİZ!..  2016-12-07 0 1359 
158 .MADEN MÜZESİ  2016-11-28 0 1368 
159 .CHP’DEN BEKLENEN  2016-11-21 0 1420 
160 .Ankara’da Çaycuma Derneği  2016-11-14 0 1525 
161 .DÜNYA ÖNDERİ ATATÜRK  2016-11-09 0 1392 
162 .ATATÜRK IŞIĞINDA   2016-11-07 0 1423 
163 .ULUSAL BAYRAM..  2016-10-24 0 1546 
164 . KENTİN YERİ DAR..   2016-10-18 0 1432 
165 .Güzel ülkem nereye?  2016-10-10 0 1983 
166 .Önce Annelerini Vur..  2016-09-26 0 1534 
167 .OKULLAR AÇILIRKEN  2016-09-19 0 1520 
168 .12 EYLÜL DÜŞÜNCELERİ  2016-09-13 0 1332 
169 .“Yüzüm Bana Benzer”  2016-09-05 0 1427 
170 .Bir düğün..Bir cenaze..  2016-08-23 0 1773 
171 .Ağrı Eşiği  2016-08-07 0 1641 
172 .Suç Ortakları!..  2016-08-02 0 1590 
173 .Yaşadıklarımdan öğrendiğim..  2016-07-25 0 1707 
174 .Bizi şair yaptı Zonguldak..  2016-07-03 0 1798 
175 .DİN İLE DÜNYA İŞLERİ..  2016-06-13 0 1589 
176 .Bir Din Bilgisi Sınavı  2016-05-23 0 1557 
177 .19 Mayıs 1919 Ruhu  2016-05-16 0 1519 
178 .Çaycuma forumu..  2016-05-09 0 1543 
179 .Atatürk düşmanlığının kaynağı  2016-05-02 0 1674 
180 .Yaşa Atatürk, Yaşa 23 Nisan!..  2016-04-18 0 1693 
181 .Çıkmaz Sokak  2016-03-28 0 1718 
182 . Atatürk’e yazılan mektup..   2016-03-22 0 1788 
183 .NERDE KALMIŞTIK DİYECEKTİM!..  2016-03-14 0 1608 
184 .Adımız, andımızdır..  2016-02-29 0 1608 
185 .BİR SÜRELİĞİNE YOKUM!..   2016-02-07 0 1778 
186 .BİZ KİMİZ, BİLİYOR MUSUNUZ?  2016-01-11 0 1748 
187 .BAŞARDINIZ SAYIN MÜDÜR!..  2016-01-05 0 1814 
188 .CHP KENDİNİ TOPLAMALI..  2015-12-30 0 1706 
189 .EKMEKLE GÜREŞMEK   2015-12-13 0 1727 
190 .Öğretmen: Canpolat Pamay /Öğrenci: Mehmet Haberal  2015-11-23 0 1958 
191 .ÇAĞLARIN ÖNDERİ ATATÜRK  2015-11-18 0 1685 
192 .Atatürk’ten Laiklik Dersleri  2015-11-09 0 1806 
193 .Kazanan, kaybeden!..  2015-11-03 0 1796 
194 .“Aydın kişi” neyi nasıl yapmalı?  2015-10-27 0 1851 
195 .Bu meydan kanlı meydan!  2015-10-14 0 1759 
196 .KİTAPLARI YAKMAK.. (KISA KISA ANIMSAMA-2)  2015-10-04 0 2087 
197 .ATATÜRK’ü BİLMEMEK..  2015-09-24 0 2771 
198 .YÜREĞİMİZDEKİ YANGIN..  2015-09-07 0 1868 
199 .Mustafa Kemal ve İsmet İnönü ile..   2015-09-02 0 1877 
200 .Yedi sıra tel örgü..  2015-08-27 0 1751 
201 .AŞK ENGELLİ   2015-08-12 0 1712 
202 .Kent kültürünü korumak  2015-07-28 0 1794 
203 .Yollar ayarsızsa toprak kayar, taş düşer!..   2015-07-22 0 1717 
204 .Kentin geleceğine bakmak  2015-07-15 0 1825 
205 .Bu yatak niye burada?  2015-07-10 0 1827 
206 .Öldükten Sonra  2015-07-03 0 1924 
207 .Kandilli’de “kömür kokulu gün”  2015-06-18 0 1799 
208 .Bu Türkiye kitaba uymuyor!..  2015-06-13 0 1783 
209 .Ben bu sazı çala çala yoruldum!..  2015-06-04 0 2008 
210 .Devrek köylerinden sesler geliyor..  2015-05-27 0 2044 
211 .Bir Pazar Günüydü..  2015-05-20 0 1933 
212 .CHP neler yapacak?  2015-04-28 0 1955 
213 .CHP’nin şansı nedir?  2015-04-14 0 1970 
214 .“Dev Proje” ne oldu?   2015-04-08 0 2965 
215 .Emekli başkenti!..  2015-03-24 0 1862 
216 .CHP’de kontenjan açmazı!..  2015-03-17 0 1831 
217 .Sandıktan umut çıktı!..  2015-03-12 0 1867 
218 .Okurlar Söyleşiyor  2015-02-22 0 2121 
219 . Kent için toplumsal eğitim..  2015-02-11 0 1771 
220 .Filyos Vadisi Belediyeleri Birliği  2015-02-03 0 2197 
221 .Baston kenti, kültür penceresi!..   2013-05-30 0 3974 
222 .Mektubun Avucumda..   2013-05-06 0 3723 
223 .Çankaya   2013-04-16 0 2950 
224 .Mustafa Kemal’den kurtulmak!..  2013-04-04 0 3043 
225 .Madenci protestosu!..  2013-03-13 0 3447 
226 .Güneşi Görememek!..  2013-03-04 0 2643