Hamit Kalyoncu 
kalyoncuhamit@hotmail.com 

ÇAYCUMA NOTLARI-3

      1850 yılı Viranşehir Sancağı
      “1850 Yılı Osmanlı Maliye-Varidat-Temettü Defterleri” kayıtlarındaki Viranşehir Sancağı’na bağlı “kaza, divan, kariye” adları, yöredeki yönetimsel düzenleme ve yerleşim konusunda bilgi vericidir. 1850 yılı Viranşehir Sancağı’nda “Hisarönü, Çarşamba, Perşembe” nahiye olarak, “Kızılbel” ise divan olarak yer alır. (Buraya sadece Çaycuma ve yakın çevresinde bulunan yerler alınmıştır.)
                 Çarşanba Kazası: Pazarcık, Yelenda, Tasmaca, Yaka, Çay, Sipahi, Ali, Belen, Karaman, Elvan, Gerdek, Dereli, Kılıçlı, Musa, Hercenos, Burunkaya, Gaca, Katlepe (Keltepe), Çalca, Başkünavir, Kozcığaz, Günyüzü, Çukurviran, Bürüncük divanları.
                 Perşenbe Kazası: Günal(Günel), Muharremşah, Türziler, Kiremidsi-i Sagir, Dereli, Burun, Yakacık, Besat, Balıkdır, Dive, İmreşah, Çay, Çulbat, Kiremidsi-i Kebir, Kızılbel-i Sagir, Nacak, Belekviran, Dalkırca, Ayazma, Abdurrahman divanları.
              Kızılbel Divanı: Gölviran, Nefs-i Kızılbel, Burunsun, Zoro, Karaağaç, Belek, Kethüdalar, Gökviran, Soridler, Karye divanları.
                Hisarönü Kazası: Derecikviran, Türkili, Çumranlı, Çömlekçi, Göbi, Çatal, Kokurdan, Değirmenözü, Gölköyü, Başkeneviç, Nefs-i Hisarönü, Gökabad, Genoviç, Göyneler, Kuytular, Çatalağzı, Değirmenoğlu karyeleri. (Zonguldak İl Kültür Müdürlüğü-Zonguldak 2003” adlı tanıtım kitabı)
                İdari taksimat olarak
             İdari taksimat olarak, Hızır Bey iİli nahiyesi, Anadolu Eyaletinin Bolu Sancağı içinde yer alır. Nahiye denilince bir iskan yeri değil, coğrafi konumu  nedeniyle birbirine  sınırı olan yerleşim yerlerini  gösteren bir coğrafya düşünülmelidir. Hızır Bey İli nahiyeleri olarak: Devrek, Çarşamba (Çaycuma) ve Zonguldak merkezi  ve coğrafi konumları akla gelmelidir. Bir vadinin iki tarafında kurulan veya bir ova içinde bulunan 40-50 parça köy bir “Kaza” sayılırdı. Her kazanın başında bir “Ayan” bulunurdu.
          Hızırbeyili nahiyesinde; Devrek Çayı, Yenice Irmağı ve Filyos Çayı vadisinde yerleşik durumdaki; Devrek, Dirgine, Yılanca, Çarşamba, Tefen, Perşembe ve Hisarönü kazaları yer alıyordu. O dönem için kaza denilince bugünkü anlamda bir idari yönetim değil, mahkemenin bulunduğu yer, yani  “Kadılık mıntıkası”nı anlamamız gerekir.
            1694’de Bolu Sancağı kaldırılınca Çarşamba,Devrek’le birlikte 1692 yılına kadar Mutasarrıflık yönetimi içinde Bolu’ya bağlı kalır. Bolu, 1692–1811 yılları arasında Voyvodalık (Ayanlık) ile yönetilir. Etrafa korku salan, devlet içinde devlet gibi hareket eden Ayanlık yönetimi 1811 yılında kaldırılır.   
                Ayanlık  1811’de kaldırılır
        1864 Vilayetler Nizamnamesinin  uygulamaya konulduğu 1867 yılında Kastamonu Sancağı, Kengiri(Çankırı), Sinop ve Bolu Sancağı olarak dörde ayrılır, Ereğli ile Viranşehir sancağı kaldırılır.Bolu ve Viranşehir bağımsız voyvodalıkla yönetilir. Voyvodalık uygulamasını II. Mahmut 1811 tarihinde sona erdirir ve Viranşehir Sancağı kurulur, yönetim merkezi Safranbolu’dur. Viranşehir dönemi 1811-1870 yılları arasını kapsar. Ereğli’ye bağlı Devrek, Bartın ve Çarşamba kazaları ile yine daha önce Viranşehir’e bağlı Tefen ve Yenice kazaları Bolu sancağına bağlanır.
        1811yılında Ayanlıklar’ın ortadan kaldırılması ve Viranşehir Sancağının kurulmasıyla Çarşamba, Perşembe, Tefen kazaları Viranşehir sancağına bağlanır, Devrek, Dirgine, Yılanlıca ve Hisar-önü kazaları ise Bolu Sancağı içinde yer alır.
1869yılında ilk kez bugünkü anlamda kaza sistemine geçilmiş, Devrek ve Yılanca kaza olan Ereğli’ye bağlanmış, Devrek, Ereğli’nin nahiyesi durumuna getirilmiştir. Çarşamba da nahiye statüsüyle Bartın kazasına bağlanmış, bu kazanın nahiyesi durumuna getirilmiştir.
            1887 yılındaDevrek nahiyesi, Bolu merkezine uzaklığı ve ihtiyaç nedeniyle  Çarşamba nahiyesi ile birleştirilerekHamidiye adıyla kaza yapılır. 1899 yılında Zonguldak karyesi (köyü) kaza yapılarak Hamidiye’den ayrılır. Kazanın adı 20 Mayıs 1910 tarihinde yeniden Devrek olarak değiştirilir. Bir yıl sonra da Bolu Sancağı, Kastamonu eyaletinden ayrılarak bağımsız sancak  yapılır, Devrek+ Çaycuma kazası da 123 köyü ile Bolu Sancağı içinde yer alır.
H.1273-M.1857 Salnamesinde;
                Bolu Livası (Sancağı):Bolu maa nevası, Dörtdivan, Çağa, Gerede, Mudurnu,Nahiye-i Kıbrıscık, Pavli- Bolu, Düzce (Namı diğer Konrapa) Gümüşabad maa Efteni, Üskübi, Akçaşehir Bolu, Bendir Ereğli, Alaplı maa Samako, Hisarönü namı diğer Filyos, Yılanluca,Devrek, Dirgine maa Sekiz Divan, Mengen, Göynük namıdiğer Torbalı,  adlarıyla 19 kaza.
                Viranşehir Livası: Viranşehir, Şahabeddin, Kurukavak maa Kızılbel, Yenice-i Eflanı, Aktaş, Oğlakdere, Tarakluborlu, “Taraklu-u Bolu” namı diğer Zağferanborlu  “Zağrefanbolu”, Tefen, Ovayüzü, Gölpazarı-i Bolu, Eflani-i burlu, “Eflani-i Bolu”, Keçnus, Ulus, Zarzene, Amasrı, Bartın namı diğerOniki Divan,Çarşanba bolu, Perşembe namı diğer Yedi Divan, Taraklu, adlarıyla 19 kaza görülmektedir.
                H.1283-M.1868Salnamesi Kastamonu Vilayetine bağlı Sancaklar dörde indirilmiş, fakat Bolu Sancağına bağlı kazalar 31’e çıkarılmış görünüyor.
Bolu Sancağı: Bolu, Nahiye-i Sazak ve Gökçesu, Maa Mihalgazi, Göynik, Mudurni ve Pavli ve KIbrıscık, Düzce ve Üskübi, Gümüşabad ve Akçaşehir, Gerede ve Dörtdivan ve Çağa, Mengen,Ereğli ve Alaplı, Devrek ve Yılanluca ve Dirgine, Bartın ve Amasra ve Zarzene ve Gölpazarı, Çarşamba ve Hisarönü ve Yenice, Tefen.
         H.1293-M.1878 Devlet Salnamesi Kaza ve Nahiyeleri: Bolu (Kıbrıscık, Gökçesu), Gerede(Mengen),Bartın(Amasrı-Çarşamba), Ereğli (Devrek), Düzce(Akçaşehir) Göynük (Mudurnu- Mihalgazi).
       H.1295-M.1880 Salnamesi: Kaza ve Nahiyeler: Bolu (Kıbrıscık-Pavli-Dörtdivan-Gökçesu), Ereğli (Devrek-Alaplı-Dirgine-Yılanluca), Bartın (Çarşamba-Ulus-Giçnos-Ovayüzü-Hisarönü-Amasrı), Düzce (Akçaşehir-Üskübi-Gümüş), Göynük (Mudurnu  -Mihalgazi-Konrapa). (M.Zekai Konrapa-Bolu Tarihi-1950)
                 Bölge ile ilgili bilgiler
          H. 1311/M. 1894/1895)- Devrek’e bağlı Çaycuma’da 202 Rum nüfus görülürken, 1922’de 405 olarak kaydedildiği anlaşılmaktadır (Abdullah Cemal, Türkiye’nin Sıhhi-i İctimâi Coğrafyası: Zonguldak Sancağı, 1922).(1915 tarihli Salnamede 370 Rum, 34 Ermeni görülüyor)
           H. 1327 (M. 3 Nisan 1909)-Hamidiye kazası merkezinin Çaycuma kasabasına nakli talep edildi ve bu konuda vilayetin görüşü soruldu.
                    H. 1327 (M. 7 Haziran 1909)- Çarşamba Belediye Reisi Tahir ve Rum metropolit vekili, Devrek ahalisinin nahiyelerinin kaza yapılmasına engel olmak için girişimde bulundukları husunda şikâyette bulundular.
                  H. 1328 (M. 30 Eylül 1910)- Çaycuma nahiyesinin ilga edilmeyeceği ancak Devrek’ten ayrılarak Zonguldak’a bağlanacağı kararlaştırıldı
              H. 1329 (M. 28 Kasım 1911)- Devrek kazasına bağlı Çarşamba nahiyesinin Çaycuma ismine dönüştürülmesi uygun görüldü.(..Devrek kazasına tabi Çarşamba nahiyesinin Samsun sancağı dahilindeki Çarşamba kazasıyla karıştırılmasından dolayı nahiye isminin Çaycuma olarak değiştirildiği. Tarih: H.06/Z /1329  M. 28.11.1911 Salı Dosya No:97/-1 Gömlek No:37 Fon Kodu: DH.İD.. Devrek kazasına bağlı Çarşamba nahiyesi isminin Çaycuma'ya tahvilinin münasib görüldüğü..) (Nihat  YASA gönderimi).
                    H. 1329 (M. 5 Haziran 1911)-Devrek kazasına ait Çaycuma nahiyesine bağlı olan Perşembe nahiyesi köyleri ile birlikte Bartın’a bağlandı.
               H. 1336/M.1917/1918)- yılının sonlarında Bolu’ya bağlıyken bu livadan ayrılarak, ayrı bir liva/sancak konumuna getirilen Zonguldak’a; Devrek, Ereğli ve Bartın kazaları bağlanmıştı. Bu yıllarda Devrek’te iki nahiye (+Çarşamba) dâhilinde 128 köy, otuz iki erkek, sekiz kız mektebi, iki medrese, sekiz han ve bir hamam bulunuyordu. (A. Cemal, Türkiye’nin Sıhhi-i İctimâi Coğrafyası: Zonguldak Sancağı, 1922).
               H. 1338 (M. 12 Mayıs 1920)- Zonguldak, Ereğli, Devrek ve Bartın kazaları Bolu’dan ayrılarak merkezi  Zonguldak olmak üzere bir liva kuruldu.
"Yerel Tarih Bakış Açısı İle Osmanlı Döneminde Devrek ve Çevresi Tarihi,  (Zonguldak, Kdz. Ereğli, Çaycuma, Safranbolu, Bartın) (Editör: G. Karauğuz) Konya, 2011" adlı eserden derlenmiştir.
                                                                                                                                                     

Facebook'ta Paylaş...


Okunma Sayisi : 153
Yazılma Tarihi : 2019-09-01
 
  İstatistik
  Dün : 1431
  Bugün : 718
  Toplam: 5154053
   Online :

  37 konuk,

 
Tefen67.com

<< Yazara Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Yazıya Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama  
   
 
Tüm Yazılar Tarih Yorumlar Hit
1 .SANCILI İNSAN-LIK  2020-01-13 0 37 
2 .“MUZAFFER’İN ÖLÜMÜNE YANIYORUM”  2020-01-07 0 46 
3 .ASALA ŞEHİDİ IŞIK YÖNDER…  2019-12-16 0 76 
4 .SEN AZİZ ŞEHRİM…  2019-12-01 0 128 
5 .ÖĞRETMENLER GÜNÜ...  2019-11-25 0 85 
6 .ÖĞRETMENLER GÜNÜ  2019-11-24 0 63 
7 .ÇAYCUMA’DA GENÇLİK GECESİ  2019-11-17 0 90 
8 .ATATÜRK’Ü DUYMAK  2019-11-07 0 155 
9 .KARAELMASIN ÇİÇEKLERİ  2019-11-04 0 77 
10 .EN BÜYÜK BAYRAM  2019-10-29 0 139 
11 .ÇAYCUMA’DA ŞİİR GECESİ  2019-09-16 0 140 
12 .ÇAYCUMA NOTLARI-5/ÇAYCUMA ADI ve ANLAMI  2019-09-09 0 131 
13 .ÇAYCUMA NOTLARI-4/ÇAYCUMA NE ZAMAN KURULDU?  2019-09-05 0 183 
14 .ÇAYCUMA NOTLARI-3  2019-09-01 0 153 
15 .ÇAYCUMA NOTLARI-2  2019-08-26 0 165 
16 .ÇAYCUMA NOTLARI-1   2019-08-20 0 167 
17 .ALKIŞLAR ÇETİN BAŞKANA..  2019-07-30 0 188 
18 .AH O YILLAR!..  2019-07-23 0 199 
19 .FESTİVAL MEVSİMİ  2019-07-16 0 261 
20 .PORSUK AĞACININ HİKMETİ!..  2019-07-09 0 204 
21 .MUZAFFER TAYYİP’E SELAM  2019-07-02 0 219 
22 .ÇAYCUMA’DA TEMSİL KOLU  2019-06-25 0 236 
23 .ÖĞRETMENİ SÜRGÜN ETMEK..  2019-06-18 0 259 
24 .ORDUMUZ ŞANLIDIR  2019-06-10 0 266 
25 .ÇAYCUMA’DA RUS UÇAĞI  2019-06-04 0 289 
26 .ESKİ ÇAYCUMA’DAN..  2019-05-27 0 304 
27 .M.ÇELİKEL LİSESİ’ne VEDA  2019-05-20 0 314 
28 .YIL 1995 MAYIS’IN ONDOKUZU   2019-05-13 0 329 
29 .ÇAYCUMA EĞİTİM KÜLTÜR ÖDÜLÜ  2019-05-06 0 280 
30 .ÇAYIRKÖY MAĞRASI ve BALAT DAĞI  2019-04-29 0 292 
31 .ŞAİRİ-ŞİİRİ SÎGAYA ÇEKMEK ..   2019-04-24 0 394 
32 .DEVLETİN GÖZÜ ÖNÜNDE..  2019-04-22 0 193 
33 .HEYECANLI SEÇİMLER..  2019-04-15 0 328 
34 .DEVREK…DEVREK..  2019-04-09 0 391 
35 .İŞTE MART’ın SONU  2019-03-26 0 361 
36 .TARİH OKUMANIZ GEREKLİ!..  2019-03-19 0 322 
37 .ZONGULDAK BAHARI  2019-03-11 0 353 
38 .ZOKEV KÜLTÜR ÖDÜLÜ  2019-03-04 0 353 
39 .GÜLERYÜZ’den: OTUZ GÜN  2019-02-24 0 332 
40 .TÖBDER’de TANZİM SATIŞI!..  2019-02-19 0 342 
41 .NASIL BİR KENT İSTİYORUZ?   2019-02-12 0 331 
42 .PEKİ, ÇARESİZ MİYİZ?  2019-01-29 0 408 
43 .DEVREK EMEK GÜNÜ  2019-01-04 0 416 
44 .BİR ŞAİRLER KENTİ ZONGULDAK  2018-12-03 0 510 
45 .MUSTAFA KEMAL’den KURTULMAK!  2018-11-26 0 407 
46 .ATATÜRK’ÜN MUHAFIZI   2018-11-09 0 520 
47 .POLİTİKA MI?/ ENTRİKA MI?  2018-11-05 0 547 
48 .CUMHURİYET AYDINI  2018-10-29 0 492 
49 .CHP’de GÜÇBİRLİĞİ ÇAĞRISI  2018-10-16 0 505 
50 .DANIŞMA-KAPIŞMA   2018-10-09 0 514 
51 .ÖNCE EĞİTİM  2018-09-24 0 659 
52 . “ANDIMIZ”la BAŞLARIZ SÖZE..  2018-09-18 0 518 
53 .ZONGULDAK KUŞATMADA  2018-07-22 0 1292 
54 .CHP’ye YAKIŞAN  2018-07-16 0 547 
55 .MUZAFFER TAYYİP’İ ANARKEN..  2018-07-02 0 643 
56 .HAYDİ ZONGULDAK!  2018-06-18 0 682 
57 .YÜCE MİLLETİME SESLENİYORUM!  2018-06-12 0 629 
58 .SEÇİM KAZANMAK…   2018-05-29 0 807 
59 .ÜLKEMİZİN ESENLİĞİ İÇİN..   2018-05-22 0 717 
60 .ÇAYCUMA GELECEĞE BAKIYOR  2018-05-07 0 712 
61 .NAZIM HİKMET ZONGULDAK’TA..  2018-05-01 0 745 
62 .ATATÜRK ve İNÖNÜ  2018-04-22 0 648 
63 .DOĞA KIYIMI ve TALANI  2018-04-09 0 722 
64 .TEFTİŞ - MÜFETTİŞ..  2018-04-02 0 613 
65 .ÖĞRETMEN PERFORMANSI  2018-03-26 0 721 
66 .ATATÜRKSÜZ OLMAZ  2018-03-19 0 767 
67 .MERAK EDİYORDUM  2018-03-12 0 777 
68 .FESTİVAL TEŞEKKÜRÜ..  2018-03-06 0 772 
69 .KENT KİMLİĞİNİ KORUMAK  2018-02-27 0 709 
70 .HALKEVİ KİTAPLIĞI  2018-02-19 0 811 
71 .DÜNYAYI ADIMLAMAK..   2018-02-09 0 821 
72 .AHŞAP TEKNELER DİYARI   2018-01-22 0 1310 
73 .MADEN DULLARI  2018-01-15 0 948 
74 .UMUTLU BAŞLAMAK..  2018-01-08 0 750 
75 .ESKİ YILBAŞI ANILARI..  2018-01-01 0 874 
76 .ÇİZGİLERLE YAKIN TARİH..  2017-12-25 0 741 
77 .PARAYLA GÜRÜLTÜ  2017-12-18 0 770 
78 .BİR YIL ÖNCE, BİR YIL SONRA..  2017-12-11 0 806 
79 .ÜSLÛB-ı BEYAN..  2017-12-04 0 781 
80 .ÖĞRETMEN-İDARECİ  2017-11-27 0 802 
81 .EREĞLİ’DE İNSAN SICAKLIĞI..  2017-11-22 0 907 
82 .KASIM DÜŞÜNCELERİ  2017-11-13 0 884 
83 .ATATÜRK YAŞIYOR, YAŞIYACAK!..   2017-10-27 0 825 
84 .ÇAYCUMA GÜZELDİ  2017-10-23 0 767 
85 . ŞAH İSMAİL ÖZKAN  2017-10-16 0 782 
86 .ÇAYCUMA’DAKİ RUMLAR..  2017-10-09 0 866 
87 .BİR MUTLULUK GÜNÜ!..  2017-10-02 0 841 
88 .ŞAİR MUZAFFER’le ARKADAŞLIK..  2017-09-26 0 820 
89 .NAZIM HİKMET’in RAİF AĞASI..  2017-09-18 0 813 
90 .ŞAİR MUZAFFER’e VEF BORCU..  2017-09-11 0 1033 
91 . AKLIN ve BİLİMİN GÜCÜ..  2017-09-04 0 817 
92 .30 AĞUSTOS ZAFERİ   2017-08-29 0 857 
93 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-2 MUSTAFA KEMAL İLE KARŞILAŞMA  2017-08-23 0 821 
94 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-1 YEDİ GÜN YEDİ GECE ÇARPIŞTIK..  2017-08-20 0 891 
95 .ÇÜRÜK ELMA  2017-08-14 0 1019 
96 .ÇAYCUMA PLAJI..  2017-08-06 0 897 
97 .NASIL BİR EĞİTİM?  2017-07-31 0 856 
98 .Göreve dönme umudu..  2017-07-25 0 968 
99 .15 TEMMUZ ANMASI..  2017-07-18 0 810 
100 .Hak hukuk adalet!..  2017-07-10 0 875 
101 .MUZAFFER TAYYİP 95 YAŞINDA  2017-07-01 0 936 
102 .EMEĞİN DEĞERİ  2017-06-30 0 853 
103 .ADALET YÜRÜYÜŞÜ  2017-06-20 0 920 
104 .FİLYOS ÇAYI’NA BAKARKEN  2017-06-05 0 1000 
105 .KENTİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMAK  2017-05-30 0 949 
106 .KENTİN ORTAK AKLI  2017-05-22 0 933 
107 .Zihniyet Meselesi..  2017-05-16 0 977 
108 .ÇAYCUMA’DA BULUŞMA..  2017-05-08 0 1118 
109 .ÇAYCUMA BULUŞMASI  2017-05-04 0 923 
110 .HALKOYLAMASI SONUÇLARI   2017-04-24 0 1136 
111 .SAĞDUYU ZAMANI  2017-04-18 0 917 
112 .Yurttaşlık Görevi  2017-04-10 0 1059 
113 .Ah, Hasan Ataman!..  2017-04-03 0 1188 
114 .DÜZENE UYGUN KAFALAR!..  2017-03-27 0 1187 
115 .KARANLIĞIN GÖZLERİ  2017-03-20 0 1122 
116 . ÇAYCUMA’DA NELER OLUYOR?  2017-03-13 0 1209 
117 .BİR DOST SELAMI..  2017-02-27 0 1426 
118 .Çocuklar NUTUK okuyor..  2017-02-19 0 1377 
119 .Eti için bülbül öldürmek!..  2017-02-13 0 1552 
120 .Delüğe Gireyruk!..  2017-02-06 0 1255 
121 .NELER YAPMADIK PARTİMİZ İÇİN?..  2017-01-30 0 1037 
122 .SABAH OLURSA..  2017-01-23 0 1166 
123 .TARZAN ZOR DURUMDA!..  2017-01-16 0 1097 
124 .Çaycuma’da Kış Geceleri  2017-01-09 0 1068 
125 .KANLI SABAH...  2017-01-01 0 1148 
126 .Çaycuma Birlik ve Dayanışma Gecesi   2016-12-26 0 1126 
127 .HASAD’la komünizm propagandası!..  2016-12-19 0 1237 
128 .KENTİN ÖNÜNÜ AÇMAK  2016-12-12 0 1018 
129 .NE HALDEYİZ? O HALDEYİZ!..  2016-12-07 0 1197 
130 .MADEN MÜZESİ  2016-11-28 0 1203 
131 .CHP’DEN BEKLENEN  2016-11-21 0 1252 
132 .Ankara’da Çaycuma Derneği  2016-11-14 0 1332 
133 .DÜNYA ÖNDERİ ATATÜRK  2016-11-09 0 1245 
134 .ATATÜRK IŞIĞINDA   2016-11-07 0 1252 
135 .ULUSAL BAYRAM..  2016-10-24 0 1390 
136 . KENTİN YERİ DAR..   2016-10-18 0 1285 
137 .Güzel ülkem nereye?  2016-10-10 0 1815 
138 .Önce Annelerini Vur..  2016-09-26 0 1368 
139 .OKULLAR AÇILIRKEN  2016-09-19 0 1353 
140 .12 EYLÜL DÜŞÜNCELERİ  2016-09-13 0 1198 
141 .“Yüzüm Bana Benzer”  2016-09-05 0 1255 
142 .Bir düğün..Bir cenaze..  2016-08-23 0 1595 
143 .Ağrı Eşiği  2016-08-07 0 1467 
144 .Suç Ortakları!..  2016-08-02 0 1435 
145 .Yaşadıklarımdan öğrendiğim..  2016-07-25 0 1536 
146 .Bizi şair yaptı Zonguldak..  2016-07-03 0 1622 
147 .DİN İLE DÜNYA İŞLERİ..  2016-06-13 0 1445 
148 .Bir Din Bilgisi Sınavı  2016-05-23 0 1421 
149 .19 Mayıs 1919 Ruhu  2016-05-16 0 1359 
150 .Çaycuma forumu..  2016-05-09 0 1369 
151 .Atatürk düşmanlığının kaynağı  2016-05-02 0 1533 
152 .Yaşa Atatürk, Yaşa 23 Nisan!..  2016-04-18 0 1522 
153 .Çıkmaz Sokak  2016-03-28 0 1557 
154 . Atatürk’e yazılan mektup..   2016-03-22 0 1620 
155 .NERDE KALMIŞTIK DİYECEKTİM!..  2016-03-14 0 1467 
156 .Adımız, andımızdır..  2016-02-29 0 1455 
157 .BİR SÜRELİĞİNE YOKUM!..   2016-02-07 0 1623 
158 .BİZ KİMİZ, BİLİYOR MUSUNUZ?  2016-01-11 0 1577 
159 .BAŞARDINIZ SAYIN MÜDÜR!..  2016-01-05 0 1628 
160 .CHP KENDİNİ TOPLAMALI..  2015-12-30 0 1544 
161 .EKMEKLE GÜREŞMEK   2015-12-13 0 1569 
162 .Öğretmen: Canpolat Pamay /Öğrenci: Mehmet Haberal  2015-11-23 0 1804 
163 .ÇAĞLARIN ÖNDERİ ATATÜRK  2015-11-18 0 1496 
164 .Atatürk’ten Laiklik Dersleri  2015-11-09 0 1658 
165 .Kazanan, kaybeden!..  2015-11-03 0 1645 
166 .“Aydın kişi” neyi nasıl yapmalı?  2015-10-27 0 1695 
167 .Bu meydan kanlı meydan!  2015-10-14 0 1620 
168 .KİTAPLARI YAKMAK.. (KISA KISA ANIMSAMA-2)  2015-10-04 0 1916 
169 .ATATÜRK’ü BİLMEMEK..  2015-09-24 0 2563 
170 .YÜREĞİMİZDEKİ YANGIN..  2015-09-07 0 1705 
171 .Mustafa Kemal ve İsmet İnönü ile..   2015-09-02 0 1706 
172 .Yedi sıra tel örgü..  2015-08-27 0 1615 
173 .AŞK ENGELLİ   2015-08-12 0 1572 
174 .Kent kültürünü korumak  2015-07-28 0 1644 
175 .Yollar ayarsızsa toprak kayar, taş düşer!..   2015-07-22 0 1587 
176 .Kentin geleceğine bakmak  2015-07-15 0 1685 
177 .Bu yatak niye burada?  2015-07-10 0 1681 
178 .Öldükten Sonra  2015-07-03 0 1763 
179 .Kandilli’de “kömür kokulu gün”  2015-06-18 0 1646 
180 .Bu Türkiye kitaba uymuyor!..  2015-06-13 0 1666 
181 .Ben bu sazı çala çala yoruldum!..  2015-06-04 0 1860 
182 .Devrek köylerinden sesler geliyor..  2015-05-27 0 1892 
183 .Bir Pazar Günüydü..  2015-05-20 0 1775 
184 .CHP neler yapacak?  2015-04-28 0 1820 
185 .CHP’nin şansı nedir?  2015-04-14 0 1828 
186 .“Dev Proje” ne oldu?   2015-04-08 0 2762 
187 .Emekli başkenti!..  2015-03-24 0 1715 
188 .CHP’de kontenjan açmazı!..  2015-03-17 0 1697 
189 .Sandıktan umut çıktı!..  2015-03-12 0 1729 
190 .Okurlar Söyleşiyor  2015-02-22 0 1961 
191 . Kent için toplumsal eğitim..  2015-02-11 0 1639 
192 .Filyos Vadisi Belediyeleri Birliği  2015-02-03 0 2064 
193 .Baston kenti, kültür penceresi!..   2013-05-30 0 3813 
194 .Mektubun Avucumda..   2013-05-06 0 3579 
195 .Çankaya   2013-04-16 0 2790 
196 .Mustafa Kemal’den kurtulmak!..  2013-04-04 0 2873 
197 .Madenci protestosu!..  2013-03-13 0 3285 
198 .Güneşi Görememek!..  2013-03-04 0 2503