Hamit Kalyoncu 
kalyoncuhamit@hotmail.com 

ÇAYCUMA NOTLARI-2

Der-Nahiye-i Hızırbegeli’
an kaza-yı Devrek’ an- kaza-yı Çarşamba

Çarşamba/Çaycuma’nın geçmişine doğru baktığımızda 16.yüzyıl başlarına kadar gitmemiz gerekiyor. 15–16. yüzyıllardaki kayıtlarda şimdiki Çaycuma’nın da içinde bulunduğu bölge, “Hızırbey İli” diye anılır. Hızır Bey,Orhan Gazi’nin, namdar komutanı Konuralp’e bağlı bölgede değerli bir askerdir. Bolu ve çevresi fethinde başarılı hizmetleri olmuştur. Hızır Bey’in aldığı bölge “Hızır Bey İli” diye adlandırılır. “Hızır Bey İli” Osmanlı Tahrir Defterlerinde“Hızır-Bey-İli Ceharşembe dahi derler” diye de geçer.

Hızır Bey ilinin sınırları, tam olarak belirli değildir.Kayıtlarda “vergi gelirlerinin toplandığı yerleranlamında kullanılmıştır.Osmanlı  kayıtlarında “Çiharşembe /Çarşamba” denilen yerin de tam olarak sınırları belirli değildir. Bugünkü Çaycuma’nın yayıldığı alanı kapsadığı kuvvetle muhtemeldir.
Hızırbey İli kayıtlara göre; Mengen, Dirgene, Yılanluca, Devrek, Beycuma, Çarşamba, Filyos ve Türkeri (Türkali), Çatalağzı bölgelerine kadar uzanır. Çarşamba için 16. yüzyıldan sonra “kaza” tabiri kullanılmış ise de bundan bir idari ünite anlamı çıkarılmamalıdır. Bu kasabaların çoğu, idari bölümleri gösteren Tahrir Defterlerinde “nahiye” diye tanımlanmaktadır. Burada “kaza” kelimesi bir “kadı veya kadı naibinin mıntıkası” anlamında kullanılmıştır. İdari değil, mali yönden “vergi toplama” adlandırmasıdır.

En Eski Belge
Hızır Bey ili ve Çarşamba ile ilgili en eski belge Fatih Devri’ne ait bir Tahrir defteridir. Bazı sayfaları olmayan defterin kalan sayfalarında, Hızır Bey İli’ne bağlı bazı köylerin tımarları yazılıdır. Fatih Devrine ait bu Tahrir defterini tarihlendirmek birkaç yerde geçen der kenarlar(kenar notları) ile mümkün olmuştur. Çarşamba bölgesindeki bazı tımar sahiplerinin yerleri ve adları yazılıdır.

 
 1. .Belge: H-885/M.1480 Yılı: Mezra’a-yı İsa ve ma’ruf der - divan-ı Türkeri (Türkali) tabi-i Hızır- begeli tımar-ı mezkur ez - bazdaran-ı mensüh Hamza veled-i İzettin çift, Hoca  veled-i Salih çift, İlyas veled-i o bennak, Yusuf veled-i Abdullah bennak , sahib-i tımar elinde çift…devam ediyor. --İsa ve Ma’ruf mezraası Hızır begeli (Hızır bey ili) bağlı Türkeri (Türkali) Divanında adı geçen tımar neshedilmiş (kaldırılmış) bazdar (avcı kuş yetiştiren) tımarıdır. İzettin oğlu Hazma çift (Bir çiftlik miktarı yer), Salih oğlu Hoca çift (Bir çiftlik miktarı yer) Salih oğlu İlyas bennak (arazisi olmayan evli) Abdullah oğlu Yusuf bennak tımar sahibinin elinde çift (Bir çiftlik miktarı yer).
 1. .Belge : H.935/M.1519 yılı.Çölmekçi divanında Orhan Fakih‘in atası yerin merhûm Emîr Süleyman Çelebi mezkûr Orhan Fakih’e vakf-ı evlâd kıldım deyü hükm-i humâyûn virmiş.Bunun vakfiyyetin caiz görüb ulemâ-i mâzi kitab-ı şer’i dahi virmişler. Bunun üzerine Hızır Bey-İli kadısı Mevlânâ Sinan ve cemâ’at-i kesîre şahâdet etdiler, mezkûr Orhan Fakih ve karındaşı Hacı Yunus Fakih mutasarrıflardır. Dede Bey defteri sûreti bu. Hâliyen Hızır Bey-İli kadısı mahal deyü i’lam etdüğü sebebden Pâdişâhımız berâtıyla Abdi Fakih mutasarrıfdır. 5 muddluk yerdir, be-mudd-i vilâyeti mezkûre Dede Bey defterinde mensûh. Dayı defterinde yok. Berâtdan gayrı temessük yok. Eski defter sûreti bu. 
  Ba’dehu mezkûr Abdi Fakih fevt olub vakf-ı mezkûr
  Çehârşenbe kadısı arzıyla oğlu Şa’ban’a sadaka olunmuş. Elinde Pâdişâhımız (e’azzallahü-ensârehu) Hazretleriniñ berât-ı hümâyûnu var. Ammâ berâtda Abdi Fakih denilmemiş, Abdülvehhâb kaydolunmuş.(Hâsıl: 134)
   
 2. .Belge: H.935/M.1519Horcanus divanında bir çiftlik yeri Mevlânâ Hayreddin vakfiyyet üzerine tasarruf idegelmiş. Pâdişâhımız dahi müsellem dutub mezkûr Mevlânâ Hayreddin oğlancuğu Abdurrahman’a hükm-i hümâyûn virmiş. El-hâletü hâzihi mutasarrıfdır. Deftere mestûr oldu. Eski defterler sûreti bu.
  Hâliyen İsa Fakih mutasarrıf, Sultan Mehmed Han berâtıyla Ba’de’l-arz Pâdişâhımız hükm-i hümâyûnun arz eyledi. Hâliyen Pâdişâhımız (azze-nasruhü) berâtıyla Mevlânâ İsa Kadı mutasarrıfdır. Elinde merhûm Hüdâvendigâr berâtı dahi var. Dede Bey’de mensûh. Eski defterler sûreti bu.
  Ba’dehü vakf-ı mezkûru Pirî Fakih veled-i Mevlânâ İsa Fakih berât-I hümâyûnla mutasarrıf iken fevt olub vakf-ı mezkûr mahlûl kalub Mevlânâ
  Çehârşenbe kadısı arzıyla Mehmed Fakih nâm kimesneye sadaka olunmuş. Elinde Pâdişâhımız Hazretleriniñ berât-ı hümâyûnu var. Görülüb, deftere kaydolundu. Berâtda Gün-yüzü nâm divanda bir kıt’a yer deyü kaydolunmuş.
(Sadi UYAR: Tarihi Bakımdan Çaycuma -Belgeler-Kaynaklar 16.yy-19.yyıl-(ÇaycumaBelediyesi Tarih ve Kültür Hizmeti-2008)

Birinci belgenin önemi, 1480 tarihinde Hızır Bey ili ve Çarşamba’ya bağlı Türkeri (Türkali) divanı ile ilgili bir vergilendirme belgesi olmasıdır. Bu tarihte Hızır Bey İli ve bu coğrafya içindeki Çarşamba’nın varlığını gösteren bir tarihsel kayıt olarak kabul edilmesidir. İkinci ve Üçüncü belgeler ise H.935/M.1519 yılı Tapu Tahrir Defteri  kaydıdır.

Hızır Bey ili  ve Çarşamba    
1519 Yılına ait Tapu Tahrir Defterlerinde Çarşamba ile ilgili kısımlar, “Hızır Bey İlinde” diye geçer. Hızır Bey ili, bölge itibarıyla Devrek’i de içine alır. Hızır Bey İli; bugün Zonguldak merkez ilçe ile Devrek ve Çaycuma ilçesinin bulunduğu coğrafi sahayı içine almakta, Çatalağzı yöresine kadar uzanmaktadır. Defterdeki ifadelere göre Hızır Bey ili adı, Çarşamba ve Devrek ile beraber geçmektedir. Ancak her iki Tahrir Defterinde de “Hızır Bey ili” ve “Çarşamba” adlarıyla bir “yerleşim merkezi” gösterilmemiştir. Bu tanımlamalara göre Hızırbegeli nahiyesi, Devrek ve Çarşamba adlarıyla iki kazaya taksim edilmiştir. Bu kazalar idari yönden Bolu  Livasına bağlıdırlar.

1519 Tahrir Defterine göre: Hızırbey ili’ne 52 köy, 9 mezra bağlıdır.  Köyler: Hızırbegeli: 19 köy, Çarşamba: 20 köy, Devrek:12 köy.

Hızır Bey ili İdari Teşkilatında Çarşamba   
 1. :Evkaf Defteri M.C B/15,v,la 1519 yılları: Der-Nahiye-i Hızırbegeli‘an kaza-yı Devrek’ an- kaza-yı Çarşamba: Burada “Nahiye” bölge anlamında kullanmış. İdari yönden Hızırbey iline bağlı Devrek  ve  Çarşamba, mali yönden beraber yönetilir.
 1. :K.K Tapu Defterleri 547 no,v,188b 1568 yıllarıNahiye-i Hızırbegeli maa Devrek ve Çarşamba : Burada da “Nahiye” bölge anlamında kullanmış. Bölgeyi kaplayan Hızırbey ili’nden   Devrek ve Çarşamba ’ya kadar.
 1. :K.K Tapu defterleri 19 no v,35a 1568–1572 yılları: Nahiye-i Hızırbegeli maa Çarşamba. Burada Nahiye, Bölge anlamında kullanmış. Hızırbey ili bölgesine bağlı Çarşamba ile beraber.

  (Sadi UYAR: Tarihi Bakımdan Çaycuma -Belgeler-Kaynaklar 16.yy-19.yyıl-(ÇaycumaBelediyesi Tarih ve Kültür Hizmeti-2008)

 -Bolu Livası Kanunu
 Bolu Sancağı XVI. yüzyılda Anadolu eyaletine bağlıydı. 1519 tarihinde Sancak, merkezden başka Çağa, Kıbrıs, Mengen, Gerede, Viranşehir, Taraklu, Borlu, Yenice, Yedi Divan, Ulus ve Amasra, Oniki Divan, Hızır Bey ili, Ereğli, Konurapa ve Mudurnu kazaları ile Dodurga nahiyesinden teşekkül etmekteydi. (Yedi Divan: Pencşenbe/Perşembe bölgesi)

XVI. yüzyılın ikinci yarısında Bolu Sancağı on altı idarî birime ayrılmıştı. Bunlar: merkez nahiye, Çağa, Mengen, Gerede, Viranşehir, Taraklu, Borlu, Ulus ve Amasra, Oniki Divan, Yedi Divan, Yenice, Hızır Bey ili ve Çarşamba, Bendereğli, Konurapa, Dodurga, Mudurnu ve Kıbrıs nahiyeleridir. XVII. yüzyılda ise Bolu sancağının kazaları daha da artarak, otuzu geçmiştir. 1692 yılına kadar Anadolu eyaleti içerisinde yer alan Sancak bu tarihten itibaren 1811’e kadar “Voyvodalık” ile idare edilmeye başlanır.

Aynı tarihlerde (1519) hazırlanan “Bolu Livası Kanunu”nda Devrek ve Çarşamba (Çaycuma) da kurulan pazarlar ile ilgili bölüm ilgi çekicidir. Kanunun 26. maddesinde satılan ürünlerden ne kadar verg i alınacağı belirtilmiştir:

Hızırbey ili Devrek ve Çarşamba kazalarında; Esir satılsa tarafeynden sekiz akça alınur. At ve katır satılsa iki tarafdan dört akça alınur. Sığır satılsa iki akça alınur. Koyun ayakdan satılsa iki koyuna, bir akça ve eger boğazlanup satılsa dört koyuna, bir akça alınur. Sığır göni satılsa yarım akça alınur. Tuz ve koz ve kil ve kestane ve sabun ve keten ve meyve satılsa her yükden bir akça alınur, amma ayakdan satmayup döküp satsa sergi pulı deyu yarım akça alınur ve ba’zi cinsden rubu pul alınur ve bezzaz ta’ifesinden kendü mülk dükkanında otursa nesne alınmaz. Mülk dükkanında oturmayanlardan dükkan başına rubu  pul alınur. Buğday ve sa’ir hububat satılsa mudda bir kile alınur. Panbuk yükinden iki akça alınur…” (Kenan Taş-Bolu Sancağı-Post Yayınevi-2017-İstanbul)

            Bolu Beyine ve Devrek Kadısına Emr-i âlî “Hür olanların bey’edilmemesine ve teferruatına dair” (Zilkade 967= M.1560) (hür kişilerin esir pazarında esir olarak satılmamaları ve ayrıntılarına dair) (M.Zekai Konrapa-Bolu Tarihi-1950)

Konrapa’nın kitabında başka örnekler de var. Deniz kenti olan Filyos’a çeşitli ülkelerden gelen gemilerdeki “Esir Tüccarları”nın “esir ticareti” yaptıkları yukarıdaki “emr-i âli”den  de anlaşılıyor.    

Filyos’a yakın yerlerde bulunan Çarşanba, Tefen ve Devrek’te kurulan pazarlara kadar da esir ticaretinin yayıldığı görülür. Devlet  görevlileri  ise, bu pazarlarda yapılan her türlü (kadın-erkek esir, koyun, inek, katır, at, hayvan derisi, hububat)  satışından  çeşitli oranlarda akça türünden vergi almaktadır. Yukarıdaki emirname, esir ticaretine yasak getirmiyor, sadece “hür/özgür kişilerin alım-satımının yapılmamasını” istiyor.

Facebook'ta Paylaş...


Okunma Sayisi : 164
Yazılma Tarihi : 2019-08-26
 
  İstatistik
  Dün : 1431
  Bugün : 705
  Toplam: 5154040
   Online :

  37 konuk,

 
Tefen67.com

<< Yazara Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Yazıya Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama  
   
 
Tüm Yazılar Tarih Yorumlar Hit
1 .SANCILI İNSAN-LIK  2020-01-13 0 37 
2 .“MUZAFFER’İN ÖLÜMÜNE YANIYORUM”  2020-01-07 0 46 
3 .ASALA ŞEHİDİ IŞIK YÖNDER…  2019-12-16 0 76 
4 .SEN AZİZ ŞEHRİM…  2019-12-01 0 128 
5 .ÖĞRETMENLER GÜNÜ...  2019-11-25 0 85 
6 .ÖĞRETMENLER GÜNÜ  2019-11-24 0 63 
7 .ÇAYCUMA’DA GENÇLİK GECESİ  2019-11-17 0 90 
8 .ATATÜRK’Ü DUYMAK  2019-11-07 0 155 
9 .KARAELMASIN ÇİÇEKLERİ  2019-11-04 0 77 
10 .EN BÜYÜK BAYRAM  2019-10-29 0 138 
11 .ÇAYCUMA’DA ŞİİR GECESİ  2019-09-16 0 140 
12 .ÇAYCUMA NOTLARI-5/ÇAYCUMA ADI ve ANLAMI  2019-09-09 0 131 
13 .ÇAYCUMA NOTLARI-4/ÇAYCUMA NE ZAMAN KURULDU?  2019-09-05 0 183 
14 .ÇAYCUMA NOTLARI-3  2019-09-01 0 153 
15 .ÇAYCUMA NOTLARI-2  2019-08-26 0 164 
16 .ÇAYCUMA NOTLARI-1   2019-08-20 0 167 
17 .ALKIŞLAR ÇETİN BAŞKANA..  2019-07-30 0 188 
18 .AH O YILLAR!..  2019-07-23 0 199 
19 .FESTİVAL MEVSİMİ  2019-07-16 0 261 
20 .PORSUK AĞACININ HİKMETİ!..  2019-07-09 0 204 
21 .MUZAFFER TAYYİP’E SELAM  2019-07-02 0 219 
22 .ÇAYCUMA’DA TEMSİL KOLU  2019-06-25 0 236 
23 .ÖĞRETMENİ SÜRGÜN ETMEK..  2019-06-18 0 259 
24 .ORDUMUZ ŞANLIDIR  2019-06-10 0 266 
25 .ÇAYCUMA’DA RUS UÇAĞI  2019-06-04 0 289 
26 .ESKİ ÇAYCUMA’DAN..  2019-05-27 0 304 
27 .M.ÇELİKEL LİSESİ’ne VEDA  2019-05-20 0 314 
28 .YIL 1995 MAYIS’IN ONDOKUZU   2019-05-13 0 329 
29 .ÇAYCUMA EĞİTİM KÜLTÜR ÖDÜLÜ  2019-05-06 0 280 
30 .ÇAYIRKÖY MAĞRASI ve BALAT DAĞI  2019-04-29 0 292 
31 .ŞAİRİ-ŞİİRİ SÎGAYA ÇEKMEK ..   2019-04-24 0 394 
32 .DEVLETİN GÖZÜ ÖNÜNDE..  2019-04-22 0 193 
33 .HEYECANLI SEÇİMLER..  2019-04-15 0 328 
34 .DEVREK…DEVREK..  2019-04-09 0 391 
35 .İŞTE MART’ın SONU  2019-03-26 0 361 
36 .TARİH OKUMANIZ GEREKLİ!..  2019-03-19 0 322 
37 .ZONGULDAK BAHARI  2019-03-11 0 353 
38 .ZOKEV KÜLTÜR ÖDÜLÜ  2019-03-04 0 353 
39 .GÜLERYÜZ’den: OTUZ GÜN  2019-02-24 0 332 
40 .TÖBDER’de TANZİM SATIŞI!..  2019-02-19 0 342 
41 .NASIL BİR KENT İSTİYORUZ?   2019-02-12 0 331 
42 .PEKİ, ÇARESİZ MİYİZ?  2019-01-29 0 408 
43 .DEVREK EMEK GÜNÜ  2019-01-04 0 416 
44 .BİR ŞAİRLER KENTİ ZONGULDAK  2018-12-03 0 510 
45 .MUSTAFA KEMAL’den KURTULMAK!  2018-11-26 0 407 
46 .ATATÜRK’ÜN MUHAFIZI   2018-11-09 0 520 
47 .POLİTİKA MI?/ ENTRİKA MI?  2018-11-05 0 547 
48 .CUMHURİYET AYDINI  2018-10-29 0 492 
49 .CHP’de GÜÇBİRLİĞİ ÇAĞRISI  2018-10-16 0 505 
50 .DANIŞMA-KAPIŞMA   2018-10-09 0 514 
51 .ÖNCE EĞİTİM  2018-09-24 0 659 
52 . “ANDIMIZ”la BAŞLARIZ SÖZE..  2018-09-18 0 518 
53 .ZONGULDAK KUŞATMADA  2018-07-22 0 1292 
54 .CHP’ye YAKIŞAN  2018-07-16 0 547 
55 .MUZAFFER TAYYİP’İ ANARKEN..  2018-07-02 0 643 
56 .HAYDİ ZONGULDAK!  2018-06-18 0 682 
57 .YÜCE MİLLETİME SESLENİYORUM!  2018-06-12 0 629 
58 .SEÇİM KAZANMAK…   2018-05-29 0 807 
59 .ÜLKEMİZİN ESENLİĞİ İÇİN..   2018-05-22 0 717 
60 .ÇAYCUMA GELECEĞE BAKIYOR  2018-05-07 0 712 
61 .NAZIM HİKMET ZONGULDAK’TA..  2018-05-01 0 745 
62 .ATATÜRK ve İNÖNÜ  2018-04-22 0 648 
63 .DOĞA KIYIMI ve TALANI  2018-04-09 0 722 
64 .TEFTİŞ - MÜFETTİŞ..  2018-04-02 0 613 
65 .ÖĞRETMEN PERFORMANSI  2018-03-26 0 721 
66 .ATATÜRKSÜZ OLMAZ  2018-03-19 0 767 
67 .MERAK EDİYORDUM  2018-03-12 0 777 
68 .FESTİVAL TEŞEKKÜRÜ..  2018-03-06 0 772 
69 .KENT KİMLİĞİNİ KORUMAK  2018-02-27 0 709 
70 .HALKEVİ KİTAPLIĞI  2018-02-19 0 811 
71 .DÜNYAYI ADIMLAMAK..   2018-02-09 0 821 
72 .AHŞAP TEKNELER DİYARI   2018-01-22 0 1310 
73 .MADEN DULLARI  2018-01-15 0 948 
74 .UMUTLU BAŞLAMAK..  2018-01-08 0 750 
75 .ESKİ YILBAŞI ANILARI..  2018-01-01 0 874 
76 .ÇİZGİLERLE YAKIN TARİH..  2017-12-25 0 741 
77 .PARAYLA GÜRÜLTÜ  2017-12-18 0 770 
78 .BİR YIL ÖNCE, BİR YIL SONRA..  2017-12-11 0 806 
79 .ÜSLÛB-ı BEYAN..  2017-12-04 0 781 
80 .ÖĞRETMEN-İDARECİ  2017-11-27 0 802 
81 .EREĞLİ’DE İNSAN SICAKLIĞI..  2017-11-22 0 907 
82 .KASIM DÜŞÜNCELERİ  2017-11-13 0 884 
83 .ATATÜRK YAŞIYOR, YAŞIYACAK!..   2017-10-27 0 825 
84 .ÇAYCUMA GÜZELDİ  2017-10-23 0 767 
85 . ŞAH İSMAİL ÖZKAN  2017-10-16 0 782 
86 .ÇAYCUMA’DAKİ RUMLAR..  2017-10-09 0 865 
87 .BİR MUTLULUK GÜNÜ!..  2017-10-02 0 841 
88 .ŞAİR MUZAFFER’le ARKADAŞLIK..  2017-09-26 0 820 
89 .NAZIM HİKMET’in RAİF AĞASI..  2017-09-18 0 813 
90 .ŞAİR MUZAFFER’e VEF BORCU..  2017-09-11 0 1033 
91 . AKLIN ve BİLİMİN GÜCÜ..  2017-09-04 0 817 
92 .30 AĞUSTOS ZAFERİ   2017-08-29 0 857 
93 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-2 MUSTAFA KEMAL İLE KARŞILAŞMA  2017-08-23 0 821 
94 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-1 YEDİ GÜN YEDİ GECE ÇARPIŞTIK..  2017-08-20 0 891 
95 .ÇÜRÜK ELMA  2017-08-14 0 1019 
96 .ÇAYCUMA PLAJI..  2017-08-06 0 897 
97 .NASIL BİR EĞİTİM?  2017-07-31 0 856 
98 .Göreve dönme umudu..  2017-07-25 0 968 
99 .15 TEMMUZ ANMASI..  2017-07-18 0 810 
100 .Hak hukuk adalet!..  2017-07-10 0 875 
101 .MUZAFFER TAYYİP 95 YAŞINDA  2017-07-01 0 936 
102 .EMEĞİN DEĞERİ  2017-06-30 0 853 
103 .ADALET YÜRÜYÜŞÜ  2017-06-20 0 920 
104 .FİLYOS ÇAYI’NA BAKARKEN  2017-06-05 0 1000 
105 .KENTİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMAK  2017-05-30 0 949 
106 .KENTİN ORTAK AKLI  2017-05-22 0 933 
107 .Zihniyet Meselesi..  2017-05-16 0 977 
108 .ÇAYCUMA’DA BULUŞMA..  2017-05-08 0 1118 
109 .ÇAYCUMA BULUŞMASI  2017-05-04 0 923 
110 .HALKOYLAMASI SONUÇLARI   2017-04-24 0 1136 
111 .SAĞDUYU ZAMANI  2017-04-18 0 917 
112 .Yurttaşlık Görevi  2017-04-10 0 1059 
113 .Ah, Hasan Ataman!..  2017-04-03 0 1188 
114 .DÜZENE UYGUN KAFALAR!..  2017-03-27 0 1187 
115 .KARANLIĞIN GÖZLERİ  2017-03-20 0 1122 
116 . ÇAYCUMA’DA NELER OLUYOR?  2017-03-13 0 1209 
117 .BİR DOST SELAMI..  2017-02-27 0 1426 
118 .Çocuklar NUTUK okuyor..  2017-02-19 0 1377 
119 .Eti için bülbül öldürmek!..  2017-02-13 0 1552 
120 .Delüğe Gireyruk!..  2017-02-06 0 1255 
121 .NELER YAPMADIK PARTİMİZ İÇİN?..  2017-01-30 0 1037 
122 .SABAH OLURSA..  2017-01-23 0 1166 
123 .TARZAN ZOR DURUMDA!..  2017-01-16 0 1097 
124 .Çaycuma’da Kış Geceleri  2017-01-09 0 1068 
125 .KANLI SABAH...  2017-01-01 0 1148 
126 .Çaycuma Birlik ve Dayanışma Gecesi   2016-12-26 0 1126 
127 .HASAD’la komünizm propagandası!..  2016-12-19 0 1237 
128 .KENTİN ÖNÜNÜ AÇMAK  2016-12-12 0 1018 
129 .NE HALDEYİZ? O HALDEYİZ!..  2016-12-07 0 1197 
130 .MADEN MÜZESİ  2016-11-28 0 1203 
131 .CHP’DEN BEKLENEN  2016-11-21 0 1252 
132 .Ankara’da Çaycuma Derneği  2016-11-14 0 1332 
133 .DÜNYA ÖNDERİ ATATÜRK  2016-11-09 0 1245 
134 .ATATÜRK IŞIĞINDA   2016-11-07 0 1252 
135 .ULUSAL BAYRAM..  2016-10-24 0 1390 
136 . KENTİN YERİ DAR..   2016-10-18 0 1285 
137 .Güzel ülkem nereye?  2016-10-10 0 1815 
138 .Önce Annelerini Vur..  2016-09-26 0 1368 
139 .OKULLAR AÇILIRKEN  2016-09-19 0 1353 
140 .12 EYLÜL DÜŞÜNCELERİ  2016-09-13 0 1198 
141 .“Yüzüm Bana Benzer”  2016-09-05 0 1255 
142 .Bir düğün..Bir cenaze..  2016-08-23 0 1595 
143 .Ağrı Eşiği  2016-08-07 0 1467 
144 .Suç Ortakları!..  2016-08-02 0 1435 
145 .Yaşadıklarımdan öğrendiğim..  2016-07-25 0 1536 
146 .Bizi şair yaptı Zonguldak..  2016-07-03 0 1622 
147 .DİN İLE DÜNYA İŞLERİ..  2016-06-13 0 1445 
148 .Bir Din Bilgisi Sınavı  2016-05-23 0 1421 
149 .19 Mayıs 1919 Ruhu  2016-05-16 0 1359 
150 .Çaycuma forumu..  2016-05-09 0 1369 
151 .Atatürk düşmanlığının kaynağı  2016-05-02 0 1533 
152 .Yaşa Atatürk, Yaşa 23 Nisan!..  2016-04-18 0 1522 
153 .Çıkmaz Sokak  2016-03-28 0 1557 
154 . Atatürk’e yazılan mektup..   2016-03-22 0 1620 
155 .NERDE KALMIŞTIK DİYECEKTİM!..  2016-03-14 0 1467 
156 .Adımız, andımızdır..  2016-02-29 0 1455 
157 .BİR SÜRELİĞİNE YOKUM!..   2016-02-07 0 1623 
158 .BİZ KİMİZ, BİLİYOR MUSUNUZ?  2016-01-11 0 1577 
159 .BAŞARDINIZ SAYIN MÜDÜR!..  2016-01-05 0 1628 
160 .CHP KENDİNİ TOPLAMALI..  2015-12-30 0 1544 
161 .EKMEKLE GÜREŞMEK   2015-12-13 0 1569 
162 .Öğretmen: Canpolat Pamay /Öğrenci: Mehmet Haberal  2015-11-23 0 1804 
163 .ÇAĞLARIN ÖNDERİ ATATÜRK  2015-11-18 0 1496 
164 .Atatürk’ten Laiklik Dersleri  2015-11-09 0 1658 
165 .Kazanan, kaybeden!..  2015-11-03 0 1645 
166 .“Aydın kişi” neyi nasıl yapmalı?  2015-10-27 0 1695 
167 .Bu meydan kanlı meydan!  2015-10-14 0 1620 
168 .KİTAPLARI YAKMAK.. (KISA KISA ANIMSAMA-2)  2015-10-04 0 1916 
169 .ATATÜRK’ü BİLMEMEK..  2015-09-24 0 2563 
170 .YÜREĞİMİZDEKİ YANGIN..  2015-09-07 0 1705 
171 .Mustafa Kemal ve İsmet İnönü ile..   2015-09-02 0 1706 
172 .Yedi sıra tel örgü..  2015-08-27 0 1615 
173 .AŞK ENGELLİ   2015-08-12 0 1572 
174 .Kent kültürünü korumak  2015-07-28 0 1644 
175 .Yollar ayarsızsa toprak kayar, taş düşer!..   2015-07-22 0 1587 
176 .Kentin geleceğine bakmak  2015-07-15 0 1685 
177 .Bu yatak niye burada?  2015-07-10 0 1681 
178 .Öldükten Sonra  2015-07-03 0 1763 
179 .Kandilli’de “kömür kokulu gün”  2015-06-18 0 1646 
180 .Bu Türkiye kitaba uymuyor!..  2015-06-13 0 1666 
181 .Ben bu sazı çala çala yoruldum!..  2015-06-04 0 1860 
182 .Devrek köylerinden sesler geliyor..  2015-05-27 0 1892 
183 .Bir Pazar Günüydü..  2015-05-20 0 1775 
184 .CHP neler yapacak?  2015-04-28 0 1820 
185 .CHP’nin şansı nedir?  2015-04-14 0 1828 
186 .“Dev Proje” ne oldu?   2015-04-08 0 2762 
187 .Emekli başkenti!..  2015-03-24 0 1715 
188 .CHP’de kontenjan açmazı!..  2015-03-17 0 1697 
189 .Sandıktan umut çıktı!..  2015-03-12 0 1729 
190 .Okurlar Söyleşiyor  2015-02-22 0 1961 
191 . Kent için toplumsal eğitim..  2015-02-11 0 1639 
192 .Filyos Vadisi Belediyeleri Birliği  2015-02-03 0 2064 
193 .Baston kenti, kültür penceresi!..   2013-05-30 0 3813 
194 .Mektubun Avucumda..   2013-05-06 0 3579 
195 .Çankaya   2013-04-16 0 2790 
196 .Mustafa Kemal’den kurtulmak!..  2013-04-04 0 2873 
197 .Madenci protestosu!..  2013-03-13 0 3285 
198 .Güneşi Görememek!..  2013-03-04 0 2503