Hamit Kalyoncu 
kalyoncuhamit@hotmail.com 

ÇAYCUMA NOTLARI-2

Der-Nahiye-i Hızırbegeli’
an kaza-yı Devrek’ an- kaza-yı Çarşamba

Çarşamba/Çaycuma’nın geçmişine doğru baktığımızda 16.yüzyıl başlarına kadar gitmemiz gerekiyor. 15–16. yüzyıllardaki kayıtlarda şimdiki Çaycuma’nın da içinde bulunduğu bölge, “Hızırbey İli” diye anılır. Hızır Bey,Orhan Gazi’nin, namdar komutanı Konuralp’e bağlı bölgede değerli bir askerdir. Bolu ve çevresi fethinde başarılı hizmetleri olmuştur. Hızır Bey’in aldığı bölge “Hızır Bey İli” diye adlandırılır. “Hızır Bey İli” Osmanlı Tahrir Defterlerinde“Hızır-Bey-İli Ceharşembe dahi derler” diye de geçer.

Hızır Bey ilinin sınırları, tam olarak belirli değildir.Kayıtlarda “vergi gelirlerinin toplandığı yerleranlamında kullanılmıştır.Osmanlı  kayıtlarında “Çiharşembe /Çarşamba” denilen yerin de tam olarak sınırları belirli değildir. Bugünkü Çaycuma’nın yayıldığı alanı kapsadığı kuvvetle muhtemeldir.
Hızırbey İli kayıtlara göre; Mengen, Dirgene, Yılanluca, Devrek, Beycuma, Çarşamba, Filyos ve Türkeri (Türkali), Çatalağzı bölgelerine kadar uzanır. Çarşamba için 16. yüzyıldan sonra “kaza” tabiri kullanılmış ise de bundan bir idari ünite anlamı çıkarılmamalıdır. Bu kasabaların çoğu, idari bölümleri gösteren Tahrir Defterlerinde “nahiye” diye tanımlanmaktadır. Burada “kaza” kelimesi bir “kadı veya kadı naibinin mıntıkası” anlamında kullanılmıştır. İdari değil, mali yönden “vergi toplama” adlandırmasıdır.

En Eski Belge
Hızır Bey ili ve Çarşamba ile ilgili en eski belge Fatih Devri’ne ait bir Tahrir defteridir. Bazı sayfaları olmayan defterin kalan sayfalarında, Hızır Bey İli’ne bağlı bazı köylerin tımarları yazılıdır. Fatih Devrine ait bu Tahrir defterini tarihlendirmek birkaç yerde geçen der kenarlar(kenar notları) ile mümkün olmuştur. Çarşamba bölgesindeki bazı tımar sahiplerinin yerleri ve adları yazılıdır.

 
 1. .Belge: H-885/M.1480 Yılı: Mezra’a-yı İsa ve ma’ruf der - divan-ı Türkeri (Türkali) tabi-i Hızır- begeli tımar-ı mezkur ez - bazdaran-ı mensüh Hamza veled-i İzettin çift, Hoca  veled-i Salih çift, İlyas veled-i o bennak, Yusuf veled-i Abdullah bennak , sahib-i tımar elinde çift…devam ediyor. --İsa ve Ma’ruf mezraası Hızır begeli (Hızır bey ili) bağlı Türkeri (Türkali) Divanında adı geçen tımar neshedilmiş (kaldırılmış) bazdar (avcı kuş yetiştiren) tımarıdır. İzettin oğlu Hazma çift (Bir çiftlik miktarı yer), Salih oğlu Hoca çift (Bir çiftlik miktarı yer) Salih oğlu İlyas bennak (arazisi olmayan evli) Abdullah oğlu Yusuf bennak tımar sahibinin elinde çift (Bir çiftlik miktarı yer).
 1. .Belge : H.935/M.1519 yılı.Çölmekçi divanında Orhan Fakih‘in atası yerin merhûm Emîr Süleyman Çelebi mezkûr Orhan Fakih’e vakf-ı evlâd kıldım deyü hükm-i humâyûn virmiş.Bunun vakfiyyetin caiz görüb ulemâ-i mâzi kitab-ı şer’i dahi virmişler. Bunun üzerine Hızır Bey-İli kadısı Mevlânâ Sinan ve cemâ’at-i kesîre şahâdet etdiler, mezkûr Orhan Fakih ve karındaşı Hacı Yunus Fakih mutasarrıflardır. Dede Bey defteri sûreti bu. Hâliyen Hızır Bey-İli kadısı mahal deyü i’lam etdüğü sebebden Pâdişâhımız berâtıyla Abdi Fakih mutasarrıfdır. 5 muddluk yerdir, be-mudd-i vilâyeti mezkûre Dede Bey defterinde mensûh. Dayı defterinde yok. Berâtdan gayrı temessük yok. Eski defter sûreti bu. 
  Ba’dehu mezkûr Abdi Fakih fevt olub vakf-ı mezkûr
  Çehârşenbe kadısı arzıyla oğlu Şa’ban’a sadaka olunmuş. Elinde Pâdişâhımız (e’azzallahü-ensârehu) Hazretleriniñ berât-ı hümâyûnu var. Ammâ berâtda Abdi Fakih denilmemiş, Abdülvehhâb kaydolunmuş.(Hâsıl: 134)
   
 2. .Belge: H.935/M.1519Horcanus divanında bir çiftlik yeri Mevlânâ Hayreddin vakfiyyet üzerine tasarruf idegelmiş. Pâdişâhımız dahi müsellem dutub mezkûr Mevlânâ Hayreddin oğlancuğu Abdurrahman’a hükm-i hümâyûn virmiş. El-hâletü hâzihi mutasarrıfdır. Deftere mestûr oldu. Eski defterler sûreti bu.
  Hâliyen İsa Fakih mutasarrıf, Sultan Mehmed Han berâtıyla Ba’de’l-arz Pâdişâhımız hükm-i hümâyûnun arz eyledi. Hâliyen Pâdişâhımız (azze-nasruhü) berâtıyla Mevlânâ İsa Kadı mutasarrıfdır. Elinde merhûm Hüdâvendigâr berâtı dahi var. Dede Bey’de mensûh. Eski defterler sûreti bu.
  Ba’dehü vakf-ı mezkûru Pirî Fakih veled-i Mevlânâ İsa Fakih berât-I hümâyûnla mutasarrıf iken fevt olub vakf-ı mezkûr mahlûl kalub Mevlânâ
  Çehârşenbe kadısı arzıyla Mehmed Fakih nâm kimesneye sadaka olunmuş. Elinde Pâdişâhımız Hazretleriniñ berât-ı hümâyûnu var. Görülüb, deftere kaydolundu. Berâtda Gün-yüzü nâm divanda bir kıt’a yer deyü kaydolunmuş.
(Sadi UYAR: Tarihi Bakımdan Çaycuma -Belgeler-Kaynaklar 16.yy-19.yyıl-(ÇaycumaBelediyesi Tarih ve Kültür Hizmeti-2008)

Birinci belgenin önemi, 1480 tarihinde Hızır Bey ili ve Çarşamba’ya bağlı Türkeri (Türkali) divanı ile ilgili bir vergilendirme belgesi olmasıdır. Bu tarihte Hızır Bey İli ve bu coğrafya içindeki Çarşamba’nın varlığını gösteren bir tarihsel kayıt olarak kabul edilmesidir. İkinci ve Üçüncü belgeler ise H.935/M.1519 yılı Tapu Tahrir Defteri  kaydıdır.

Hızır Bey ili  ve Çarşamba    
1519 Yılına ait Tapu Tahrir Defterlerinde Çarşamba ile ilgili kısımlar, “Hızır Bey İlinde” diye geçer. Hızır Bey ili, bölge itibarıyla Devrek’i de içine alır. Hızır Bey İli; bugün Zonguldak merkez ilçe ile Devrek ve Çaycuma ilçesinin bulunduğu coğrafi sahayı içine almakta, Çatalağzı yöresine kadar uzanmaktadır. Defterdeki ifadelere göre Hızır Bey ili adı, Çarşamba ve Devrek ile beraber geçmektedir. Ancak her iki Tahrir Defterinde de “Hızır Bey ili” ve “Çarşamba” adlarıyla bir “yerleşim merkezi” gösterilmemiştir. Bu tanımlamalara göre Hızırbegeli nahiyesi, Devrek ve Çarşamba adlarıyla iki kazaya taksim edilmiştir. Bu kazalar idari yönden Bolu  Livasına bağlıdırlar.

1519 Tahrir Defterine göre: Hızırbey ili’ne 52 köy, 9 mezra bağlıdır.  Köyler: Hızırbegeli: 19 köy, Çarşamba: 20 köy, Devrek:12 köy.

Hızır Bey ili İdari Teşkilatında Çarşamba   
 1. :Evkaf Defteri M.C B/15,v,la 1519 yılları: Der-Nahiye-i Hızırbegeli‘an kaza-yı Devrek’ an- kaza-yı Çarşamba: Burada “Nahiye” bölge anlamında kullanmış. İdari yönden Hızırbey iline bağlı Devrek  ve  Çarşamba, mali yönden beraber yönetilir.
 1. :K.K Tapu Defterleri 547 no,v,188b 1568 yıllarıNahiye-i Hızırbegeli maa Devrek ve Çarşamba : Burada da “Nahiye” bölge anlamında kullanmış. Bölgeyi kaplayan Hızırbey ili’nden   Devrek ve Çarşamba ’ya kadar.
 1. :K.K Tapu defterleri 19 no v,35a 1568–1572 yılları: Nahiye-i Hızırbegeli maa Çarşamba. Burada Nahiye, Bölge anlamında kullanmış. Hızırbey ili bölgesine bağlı Çarşamba ile beraber.

  (Sadi UYAR: Tarihi Bakımdan Çaycuma -Belgeler-Kaynaklar 16.yy-19.yyıl-(ÇaycumaBelediyesi Tarih ve Kültür Hizmeti-2008)

 -Bolu Livası Kanunu
 Bolu Sancağı XVI. yüzyılda Anadolu eyaletine bağlıydı. 1519 tarihinde Sancak, merkezden başka Çağa, Kıbrıs, Mengen, Gerede, Viranşehir, Taraklu, Borlu, Yenice, Yedi Divan, Ulus ve Amasra, Oniki Divan, Hızır Bey ili, Ereğli, Konurapa ve Mudurnu kazaları ile Dodurga nahiyesinden teşekkül etmekteydi. (Yedi Divan: Pencşenbe/Perşembe bölgesi)

XVI. yüzyılın ikinci yarısında Bolu Sancağı on altı idarî birime ayrılmıştı. Bunlar: merkez nahiye, Çağa, Mengen, Gerede, Viranşehir, Taraklu, Borlu, Ulus ve Amasra, Oniki Divan, Yedi Divan, Yenice, Hızır Bey ili ve Çarşamba, Bendereğli, Konurapa, Dodurga, Mudurnu ve Kıbrıs nahiyeleridir. XVII. yüzyılda ise Bolu sancağının kazaları daha da artarak, otuzu geçmiştir. 1692 yılına kadar Anadolu eyaleti içerisinde yer alan Sancak bu tarihten itibaren 1811’e kadar “Voyvodalık” ile idare edilmeye başlanır.

Aynı tarihlerde (1519) hazırlanan “Bolu Livası Kanunu”nda Devrek ve Çarşamba (Çaycuma) da kurulan pazarlar ile ilgili bölüm ilgi çekicidir. Kanunun 26. maddesinde satılan ürünlerden ne kadar verg i alınacağı belirtilmiştir:

Hızırbey ili Devrek ve Çarşamba kazalarında; Esir satılsa tarafeynden sekiz akça alınur. At ve katır satılsa iki tarafdan dört akça alınur. Sığır satılsa iki akça alınur. Koyun ayakdan satılsa iki koyuna, bir akça ve eger boğazlanup satılsa dört koyuna, bir akça alınur. Sığır göni satılsa yarım akça alınur. Tuz ve koz ve kil ve kestane ve sabun ve keten ve meyve satılsa her yükden bir akça alınur, amma ayakdan satmayup döküp satsa sergi pulı deyu yarım akça alınur ve ba’zi cinsden rubu pul alınur ve bezzaz ta’ifesinden kendü mülk dükkanında otursa nesne alınmaz. Mülk dükkanında oturmayanlardan dükkan başına rubu  pul alınur. Buğday ve sa’ir hububat satılsa mudda bir kile alınur. Panbuk yükinden iki akça alınur…” (Kenan Taş-Bolu Sancağı-Post Yayınevi-2017-İstanbul)

            Bolu Beyine ve Devrek Kadısına Emr-i âlî “Hür olanların bey’edilmemesine ve teferruatına dair” (Zilkade 967= M.1560) (hür kişilerin esir pazarında esir olarak satılmamaları ve ayrıntılarına dair) (M.Zekai Konrapa-Bolu Tarihi-1950)

Konrapa’nın kitabında başka örnekler de var. Deniz kenti olan Filyos’a çeşitli ülkelerden gelen gemilerdeki “Esir Tüccarları”nın “esir ticareti” yaptıkları yukarıdaki “emr-i âli”den  de anlaşılıyor.    

Filyos’a yakın yerlerde bulunan Çarşanba, Tefen ve Devrek’te kurulan pazarlara kadar da esir ticaretinin yayıldığı görülür. Devlet  görevlileri  ise, bu pazarlarda yapılan her türlü (kadın-erkek esir, koyun, inek, katır, at, hayvan derisi, hububat)  satışından  çeşitli oranlarda akça türünden vergi almaktadır. Yukarıdaki emirname, esir ticaretine yasak getirmiyor, sadece “hür/özgür kişilerin alım-satımının yapılmamasını” istiyor.

Facebook'ta Paylaş...


Okunma Sayisi : 295
Yazılma Tarihi : 2019-08-26
 
  İstatistik
  Dün : 645
  Bugün : 102
  Toplam: 5341792
   Online :

  37 konuk,

 
Tefen67.com

<< Yazara Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Yazıya Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama  
   
 
Tüm Yazılar Tarih Yorumlar Hit
1 .KENTE SAHİP ÇIKMAK   2020-07-13 0
2 .TANIŞTIĞIM ÜÇ ŞAMPİYON  2020-07-07 0 44 
3 .BÖLGEMİZ ÜZERİNE NOTLAR  2020-06-29 0 36 
4 .ŞEHİRLE BİLEK GÜREŞİ YAPILMAMALI!  2020-06-21 0 145 
5 .67 İÇİN UMUT RÜZGARI  2020-06-16 0 145 
6 .ÇAYCUMA’DA KÖKTÜRKLER  2020-06-09 0 193 
7 .SİMGE AĞAÇLAR  2020-06-01 0 65 
8 .Kod adı Zonguldak  2020-05-26 0 87 
9 .VE AZİZ ZONGULDAK..  2020-05-18 0 80 
10 .KARANLIK BİR GECE..  2020-05-11 0 89 
11 .ŞİİR SAATİ  2020-05-04 0 90 
12 .İLK MECLİS’TE BİR DEVREKLİ HACI ABDULLAH SABRİ EFENDİ  2020-04-22 0 80 
13 .SÖZ OLA AĞULU AŞI   2020-04-20 0 64 
14 .ZONGULDAK ŞARKISI  2020-04-07 0 203 
15 .HALK İÇİNDEN HALK İÇİN BELEDİYE  2020-04-02 0 55 
16 .ZOR GÜNLER..  2020-03-29 0 97 
17 .YAŞAMA KAYGISI  2020-03-23 0 119 
18 .BASTIR PARAYI HESABA!  2020-03-16 0 117 
19 .GÜLE GÜLE ALİ BAHADIR  2020-03-09 0 103 
20 .YAŞAMAK KORKUSU  2020-03-02 0 140 
21 .DEPREM OLGUSU  2020-02-25 0 143 
22 .CENNETİN ANAHTARLARI  2020-02-17 0 129 
23 .ÇOCUKLUĞUM NERDESİN?  2020-02-09 0 157 
24 .ÇAYCUMA GENÇLER BİRLİĞİ  2020-02-03 0 145 
25 .DEPREM GERÇEĞİ  2020-01-27 0 175 
26 .UNUTMADIM..  2020-01-21 0 183 
27 .SANCILI İNSAN-LIK  2020-01-13 0 189 
28 .“MUZAFFER’İN ÖLÜMÜNE YANIYORUM”  2020-01-07 0 187 
29 .ASALA ŞEHİDİ IŞIK YÖNDER…  2019-12-16 0 229 
30 .SEN AZİZ ŞEHRİM…  2019-12-01 0 293 
31 .ÖĞRETMENLER GÜNÜ...  2019-11-25 0 213 
32 .ÖĞRETMENLER GÜNÜ  2019-11-24 0 174 
33 .ÇAYCUMA’DA GENÇLİK GECESİ  2019-11-17 0 232 
34 .ATATÜRK’Ü DUYMAK  2019-11-07 0 294 
35 .KARAELMASIN ÇİÇEKLERİ  2019-11-04 0 214 
36 .EN BÜYÜK BAYRAM  2019-10-29 0 279 
37 .ÇAYCUMA’DA ŞİİR GECESİ  2019-09-16 0 280 
38 .ÇAYCUMA NOTLARI-5/ÇAYCUMA ADI ve ANLAMI  2019-09-09 0 255 
39 .ÇAYCUMA NOTLARI-4/ÇAYCUMA NE ZAMAN KURULDU?  2019-09-05 0 325 
40 .ÇAYCUMA NOTLARI-3  2019-09-01 0 280 
41 .ÇAYCUMA NOTLARI-2  2019-08-26 0 295 
42 .ÇAYCUMA NOTLARI-1   2019-08-20 0 291 
43 .ALKIŞLAR ÇETİN BAŞKANA..  2019-07-30 0 323 
44 .AH O YILLAR!..  2019-07-23 0 336 
45 .FESTİVAL MEVSİMİ  2019-07-16 0 425 
46 .PORSUK AĞACININ HİKMETİ!..  2019-07-09 0 353 
47 .MUZAFFER TAYYİP’E SELAM  2019-07-02 0 355 
48 .ÇAYCUMA’DA TEMSİL KOLU  2019-06-25 0 386 
49 .ÖĞRETMENİ SÜRGÜN ETMEK..  2019-06-18 0 388 
50 .ORDUMUZ ŞANLIDIR  2019-06-10 0 416 
51 .ÇAYCUMA’DA RUS UÇAĞI  2019-06-04 0 406 
52 .ESKİ ÇAYCUMA’DAN..  2019-05-27 0 449 
53 .M.ÇELİKEL LİSESİ’ne VEDA  2019-05-20 0 461 
54 .YIL 1995 MAYIS’IN ONDOKUZU   2019-05-13 0 445 
55 .ÇAYCUMA EĞİTİM KÜLTÜR ÖDÜLÜ  2019-05-06 0 396 
56 .ÇAYIRKÖY MAĞRASI ve BALAT DAĞI  2019-04-29 0 420 
57 .ŞAİRİ-ŞİİRİ SÎGAYA ÇEKMEK ..   2019-04-24 0 522 
58 .DEVLETİN GÖZÜ ÖNÜNDE..  2019-04-22 0 300 
59 .HEYECANLI SEÇİMLER..  2019-04-15 0 484 
60 .DEVREK…DEVREK..  2019-04-09 0 512 
61 .İŞTE MART’ın SONU  2019-03-26 0 498 
62 .TARİH OKUMANIZ GEREKLİ!..  2019-03-19 0 455 
63 .ZONGULDAK BAHARI  2019-03-11 0 468 
64 .ZOKEV KÜLTÜR ÖDÜLÜ  2019-03-04 0 493 
65 .GÜLERYÜZ’den: OTUZ GÜN  2019-02-24 0 453 
66 .TÖBDER’de TANZİM SATIŞI!..  2019-02-19 0 469 
67 .NASIL BİR KENT İSTİYORUZ?   2019-02-12 0 461 
68 .PEKİ, ÇARESİZ MİYİZ?  2019-01-29 0 541 
69 .DEVREK EMEK GÜNÜ  2019-01-04 0 536 
70 .BİR ŞAİRLER KENTİ ZONGULDAK  2018-12-03 0 631 
71 .MUSTAFA KEMAL’den KURTULMAK!  2018-11-26 0 538 
72 .ATATÜRK’ÜN MUHAFIZI   2018-11-09 0 634 
73 .POLİTİKA MI?/ ENTRİKA MI?  2018-11-05 0 683 
74 .CUMHURİYET AYDINI  2018-10-29 0 624 
75 .CHP’de GÜÇBİRLİĞİ ÇAĞRISI  2018-10-16 0 635 
76 .DANIŞMA-KAPIŞMA   2018-10-09 0 632 
77 .ÖNCE EĞİTİM  2018-09-24 0 809 
78 . “ANDIMIZ”la BAŞLARIZ SÖZE..  2018-09-18 0 661 
79 .ZONGULDAK KUŞATMADA  2018-07-22 0 1427 
80 .CHP’ye YAKIŞAN  2018-07-16 0 679 
81 .MUZAFFER TAYYİP’İ ANARKEN..  2018-07-02 0 773 
82 .HAYDİ ZONGULDAK!  2018-06-18 0 815 
83 .YÜCE MİLLETİME SESLENİYORUM!  2018-06-12 0 749 
84 .SEÇİM KAZANMAK…   2018-05-29 0 950 
85 .ÜLKEMİZİN ESENLİĞİ İÇİN..   2018-05-22 0 864 
86 .ÇAYCUMA GELECEĞE BAKIYOR  2018-05-07 0 860 
87 .NAZIM HİKMET ZONGULDAK’TA..  2018-05-01 0 905 
88 .ATATÜRK ve İNÖNÜ  2018-04-22 0 778 
89 .DOĞA KIYIMI ve TALANI  2018-04-09 0 850 
90 .TEFTİŞ - MÜFETTİŞ..  2018-04-02 0 763 
91 .ÖĞRETMEN PERFORMANSI  2018-03-26 0 847 
92 .ATATÜRKSÜZ OLMAZ  2018-03-19 0 917 
93 .MERAK EDİYORDUM  2018-03-12 0 906 
94 .FESTİVAL TEŞEKKÜRÜ..  2018-03-06 0 889 
95 .KENT KİMLİĞİNİ KORUMAK  2018-02-27 0 821 
96 .HALKEVİ KİTAPLIĞI  2018-02-19 0 954 
97 .DÜNYAYI ADIMLAMAK..   2018-02-09 0 957 
98 .AHŞAP TEKNELER DİYARI   2018-01-22 0 1460 
99 .MADEN DULLARI  2018-01-15 0 1084 
100 .UMUTLU BAŞLAMAK..  2018-01-08 0 907 
101 .ESKİ YILBAŞI ANILARI..  2018-01-01 0 1013 
102 .ÇİZGİLERLE YAKIN TARİH..  2017-12-25 0 884 
103 .PARAYLA GÜRÜLTÜ  2017-12-18 0 908 
104 .BİR YIL ÖNCE, BİR YIL SONRA..  2017-12-11 0 940 
105 .ÜSLÛB-ı BEYAN..  2017-12-04 0 914 
106 .ÖĞRETMEN-İDARECİ  2017-11-27 0 977 
107 .EREĞLİ’DE İNSAN SICAKLIĞI..  2017-11-22 0 1049 
108 .KASIM DÜŞÜNCELERİ  2017-11-13 0 1039 
109 .ATATÜRK YAŞIYOR, YAŞIYACAK!..   2017-10-27 0 951 
110 .ÇAYCUMA GÜZELDİ  2017-10-23 0 899 
111 . ŞAH İSMAİL ÖZKAN  2017-10-16 0 902 
112 .ÇAYCUMA’DAKİ RUMLAR..  2017-10-09 0 1002 
113 .BİR MUTLULUK GÜNÜ!..  2017-10-02 0 973 
114 .ŞAİR MUZAFFER’le ARKADAŞLIK..  2017-09-26 0 940 
115 .NAZIM HİKMET’in RAİF AĞASI..  2017-09-18 0 932 
116 .ŞAİR MUZAFFER’e VEF BORCU..  2017-09-11 0 1175 
117 . AKLIN ve BİLİMİN GÜCÜ..  2017-09-04 0 944 
118 .30 AĞUSTOS ZAFERİ   2017-08-29 0 989 
119 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-2 MUSTAFA KEMAL İLE KARŞILAŞMA  2017-08-23 0 963 
120 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-1 YEDİ GÜN YEDİ GECE ÇARPIŞTIK..  2017-08-20 0 1032 
121 .ÇÜRÜK ELMA  2017-08-14 0 1158 
122 .ÇAYCUMA PLAJI..  2017-08-06 0 1031 
123 .NASIL BİR EĞİTİM?  2017-07-31 0 998 
124 .Göreve dönme umudu..  2017-07-25 0 1095 
125 .15 TEMMUZ ANMASI..  2017-07-18 0 959 
126 .Hak hukuk adalet!..  2017-07-10 0 1016 
127 .MUZAFFER TAYYİP 95 YAŞINDA  2017-07-01 0 1073 
128 .EMEĞİN DEĞERİ  2017-06-30 0 989 
129 .ADALET YÜRÜYÜŞÜ  2017-06-20 0 1073 
130 .FİLYOS ÇAYI’NA BAKARKEN  2017-06-05 0 1131 
131 .KENTİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMAK  2017-05-30 0 1074 
132 .KENTİN ORTAK AKLI  2017-05-22 0 1069 
133 .Zihniyet Meselesi..  2017-05-16 0 1094 
134 .ÇAYCUMA’DA BULUŞMA..  2017-05-08 0 1253 
135 .ÇAYCUMA BULUŞMASI  2017-05-04 0 1050 
136 .HALKOYLAMASI SONUÇLARI   2017-04-24 0 1280 
137 .SAĞDUYU ZAMANI  2017-04-18 0 1022 
138 .Yurttaşlık Görevi  2017-04-10 0 1203 
139 .Ah, Hasan Ataman!..  2017-04-03 0 1311 
140 .DÜZENE UYGUN KAFALAR!..  2017-03-27 0 1340 
141 .KARANLIĞIN GÖZLERİ  2017-03-20 0 1288 
142 . ÇAYCUMA’DA NELER OLUYOR?  2017-03-13 0 1318 
143 .BİR DOST SELAMI..  2017-02-27 0 1536 
144 .Çocuklar NUTUK okuyor..  2017-02-19 0 1504 
145 .Eti için bülbül öldürmek!..  2017-02-13 0 1698 
146 .Delüğe Gireyruk!..  2017-02-06 0 1379 
147 .NELER YAPMADIK PARTİMİZ İÇİN?..  2017-01-30 0 1128 
148 .SABAH OLURSA..  2017-01-23 0 1307 
149 .TARZAN ZOR DURUMDA!..  2017-01-16 0 1204 
150 .Çaycuma’da Kış Geceleri  2017-01-09 0 1169 
151 .KANLI SABAH...  2017-01-01 0 1268 
152 .Çaycuma Birlik ve Dayanışma Gecesi   2016-12-26 0 1212 
153 .HASAD’la komünizm propagandası!..  2016-12-19 0 1337 
154 .KENTİN ÖNÜNÜ AÇMAK  2016-12-12 0 1102 
155 .NE HALDEYİZ? O HALDEYİZ!..  2016-12-07 0 1325 
156 .MADEN MÜZESİ  2016-11-28 0 1331 
157 .CHP’DEN BEKLENEN  2016-11-21 0 1388 
158 .Ankara’da Çaycuma Derneği  2016-11-14 0 1474 
159 .DÜNYA ÖNDERİ ATATÜRK  2016-11-09 0 1360 
160 .ATATÜRK IŞIĞINDA   2016-11-07 0 1385 
161 .ULUSAL BAYRAM..  2016-10-24 0 1514 
162 . KENTİN YERİ DAR..   2016-10-18 0 1399 
163 .Güzel ülkem nereye?  2016-10-10 0 1952 
164 .Önce Annelerini Vur..  2016-09-26 0 1497 
165 .OKULLAR AÇILIRKEN  2016-09-19 0 1480 
166 .12 EYLÜL DÜŞÜNCELERİ  2016-09-13 0 1298 
167 .“Yüzüm Bana Benzer”  2016-09-05 0 1382 
168 .Bir düğün..Bir cenaze..  2016-08-23 0 1737 
169 .Ağrı Eşiği  2016-08-07 0 1610 
170 .Suç Ortakları!..  2016-08-02 0 1561 
171 .Yaşadıklarımdan öğrendiğim..  2016-07-25 0 1674 
172 .Bizi şair yaptı Zonguldak..  2016-07-03 0 1765 
173 .DİN İLE DÜNYA İŞLERİ..  2016-06-13 0 1556 
174 .Bir Din Bilgisi Sınavı  2016-05-23 0 1519 
175 .19 Mayıs 1919 Ruhu  2016-05-16 0 1480 
176 .Çaycuma forumu..  2016-05-09 0 1502 
177 .Atatürk düşmanlığının kaynağı  2016-05-02 0 1636 
178 .Yaşa Atatürk, Yaşa 23 Nisan!..  2016-04-18 0 1648 
179 .Çıkmaz Sokak  2016-03-28 0 1683 
180 . Atatürk’e yazılan mektup..   2016-03-22 0 1746 
181 .NERDE KALMIŞTIK DİYECEKTİM!..  2016-03-14 0 1577 
182 .Adımız, andımızdır..  2016-02-29 0 1558 
183 .BİR SÜRELİĞİNE YOKUM!..   2016-02-07 0 1744 
184 .BİZ KİMİZ, BİLİYOR MUSUNUZ?  2016-01-11 0 1712 
185 .BAŞARDINIZ SAYIN MÜDÜR!..  2016-01-05 0 1771 
186 .CHP KENDİNİ TOPLAMALI..  2015-12-30 0 1671 
187 .EKMEKLE GÜREŞMEK   2015-12-13 0 1688 
188 .Öğretmen: Canpolat Pamay /Öğrenci: Mehmet Haberal  2015-11-23 0 1920 
189 .ÇAĞLARIN ÖNDERİ ATATÜRK  2015-11-18 0 1644 
190 .Atatürk’ten Laiklik Dersleri  2015-11-09 0 1770 
191 .Kazanan, kaybeden!..  2015-11-03 0 1762 
192 .“Aydın kişi” neyi nasıl yapmalı?  2015-10-27 0 1814 
193 .Bu meydan kanlı meydan!  2015-10-14 0 1722 
194 .KİTAPLARI YAKMAK.. (KISA KISA ANIMSAMA-2)  2015-10-04 0 2053 
195 .ATATÜRK’ü BİLMEMEK..  2015-09-24 0 2691 
196 .YÜREĞİMİZDEKİ YANGIN..  2015-09-07 0 1829 
197 .Mustafa Kemal ve İsmet İnönü ile..   2015-09-02 0 1831 
198 .Yedi sıra tel örgü..  2015-08-27 0 1718 
199 .AŞK ENGELLİ   2015-08-12 0 1671 
200 .Kent kültürünü korumak  2015-07-28 0 1749 
201 .Yollar ayarsızsa toprak kayar, taş düşer!..   2015-07-22 0 1673 
202 .Kentin geleceğine bakmak  2015-07-15 0 1786 
203 .Bu yatak niye burada?  2015-07-10 0 1783 
204 .Öldükten Sonra  2015-07-03 0 1880 
205 .Kandilli’de “kömür kokulu gün”  2015-06-18 0 1760 
206 .Bu Türkiye kitaba uymuyor!..  2015-06-13 0 1745 
207 .Ben bu sazı çala çala yoruldum!..  2015-06-04 0 1971 
208 .Devrek köylerinden sesler geliyor..  2015-05-27 0 2002 
209 .Bir Pazar Günüydü..  2015-05-20 0 1890 
210 .CHP neler yapacak?  2015-04-28 0 1921 
211 .CHP’nin şansı nedir?  2015-04-14 0 1939 
212 .“Dev Proje” ne oldu?   2015-04-08 0 2904 
213 .Emekli başkenti!..  2015-03-24 0 1824 
214 .CHP’de kontenjan açmazı!..  2015-03-17 0 1790 
215 .Sandıktan umut çıktı!..  2015-03-12 0 1830 
216 .Okurlar Söyleşiyor  2015-02-22 0 2076 
217 . Kent için toplumsal eğitim..  2015-02-11 0 1732 
218 .Filyos Vadisi Belediyeleri Birliği  2015-02-03 0 2158 
219 .Baston kenti, kültür penceresi!..   2013-05-30 0 3932 
220 .Mektubun Avucumda..   2013-05-06 0 3689 
221 .Çankaya   2013-04-16 0 2908 
222 .Mustafa Kemal’den kurtulmak!..  2013-04-04 0 3003 
223 .Madenci protestosu!..  2013-03-13 0 3403 
224 .Güneşi Görememek!..  2013-03-04 0 2614