Hamit Kalyoncu 
kalyoncuhamit@hotmail.com 

CUMHURİYET AYDINI

                 Gazi M. Kemal Atatürk, bir ulus ve devlet yaşamında “aydın kişi”lerin neyi nasıl yapmaları konusunda aşağıdaki konuşmasında önemli kapılar açıyor, yollar gösteriyor.
           “..Milleti uzun yıllar gaflette bırakan çeşitli sebepler arasında hakiki noktayı, bir kelime ile ifade etmiş olmak için diyebilirim ki, bütün sefaletlerimizin kesin nedeni zihniyet meselesidir… Zihniyeti zayıf, çürük, yanlış, boş olan bir toplumun bütün çalışması boşunadır..
               Aydın sınıfınhalka aşılayacağı fikirler, halkın ruh ve vicdanından alınmış olmalıdır. Halbuki bizde böyle mi olmuştur? O aydınların aşıladığı fikirler milletimizin ruhunun derinliğinden  alınmış fikirler midir?
Şüphesiz hayır. Aydınlarımız içinde çok iyi düşünenler vardır. Fakat, genel olarak şu hatamız vardır ki, inceleme ve araştırmalarımıza temel olarak çoğunlukla kendi memleketimizi, kendi tarihimizi, kendi geleneklerimizi, kendi özelliklerimizi ve ihtiyaçlarımızı almayız. Aydınlarımız belki bütün dünyayı, bütün diğer milletleri tanır, ama kendimizi bilmeyiz…
             Gençlerimiz ve aydınlarımız ne için yürüdüklerini ve ne yapacaklarını öncelikle kendi düşüncelerinde iyice tekrarlamalı, onları halk tarafından iyice benimsenip kabul edilebilir hale getirmeli,onları ancak ondan sonra ortaya atmalıdır…
               Bizim halkımız çok temiz kalpli, çok asil ruhlu, ilerlemeye çok kabiliyetli bir halktır. Bu halk eğer bir defa karşısındakilerin kendilerine samimiyetle hizmet etmekte olduklarına inanırsa her türlü hareketi derhal kabule hazırdır…” (1923)
             *****
             DEVRİMLERİN  TEMEL İLKESİ
           Atatürk Cumhuriyeti’nin en büyük ereği çağdaş  bir toplum yaratmaktı.  Cumhuriyet, Osmanlı döneminde, dinsel duyguları kullanarak biat kültürü ile  kul haline getirilen ümmet   toplumu  yerine, temel hak ve çıkarlarına sahip çıkan “yurttaşlık bilinci”yle hareket eden bireylerden oluşan çağdaş bir toplumu  öngörmüştür. Onun içindir ki Medeni Kanun’la kul, yurttaş edilmiştir.
           Bu anlayışı Büyük Atatürk’ün şu sözlerinde görebiliriz. “Efendiler, yaptığımız ve yapmakta olduğumuz  devrimlerin yegane amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını bütün anlam ve biçimiyle çağdaş bir toplum  haline getirmektir. Devrimlerimizin temel ilkesi budur.Bu gerçeği kabul etmeyen zihniyetleri perişan etmek zorunludur.” (Kastamonu: 30 Ağustos 1925)
            Bu anlayışa göre önce kafalarımızın içi aydınlanacaktır. Hurafelerin, uydurma dinsel öğretilerin yerini, yeni ve çağdaş bilgiler alacaktır. “Dünya büyük bir hızla işerliyor, biz bu ahengin dışında kalabilir miyiz?” Onun için 10. Yıl Söylevinde “Türk milletinin elinde ve kafasında tuttuğu meşale müsbet ilimdir” demiştir.
             Sadece bunlar değil elbette. Atatürk, dış görünüşümüzle de çağdaş olmamızı öğütlemiştir. Bizleri, daha çok  birbiriyle kavgalı, dinsel dayatmalarla halkları baskı altında tutulan Orta-Doğu toplumlarının çağdışı giysilerinden kurtararak, Batılı tarzda giyinmemizi ve toplum içinde yer almamızı istemiştir.
           Başka ne diyor Büyük Önderimiz; “Mes’ut inkılâbımızın aleyhinde düşünce ve duygu taşıyanları aydınlatıp, doğru yolu göstermek, aydınlara düşen millî görevlerin en önemlisi ve birincisidir”. (Söylev ve Demeçler C.I, s.386).
            Bu konularda bilgi sahibi olanlara da çağrı yapıyor. Bu ülkenin aydınlarına verdiği görev “halkı aydınlatmak”tır. Cumhuriyetimiz,  Türk kimliğimiz, bayrağımız, dinci  karşı devrimci  düzenlemelerle yok edilmeğe çalışılıyor.
*****
            ATATÜRK’Ü ANLAMAK
            Atatürkçü olduğunu söyleyenler, çağdaş Türkiye  ülküsüne yürekten inanlar Atatürk’ün sözlerini durmadan tekrarlama  durumuna düşmemeliler. Çünkü karşı taraf Allahı, Kur’anı, Peygamberi, Din büyükleri ile halkın kandırılmasında en önemli etkenlerden biri olan dinsel hikayeleri kullanıyorlar.  TV kanallarını bir izleyin. Göreceksiniz ki 1400 yıl öncesinin hikayelerini, ağlayarak, mağdur edilmişler havasında anlatıyorlar. Bu yolla halkın dinsel duygularını  sömürerek halkın gözünü, kulağını kapatıyorlar.
            Okuyarak, araştırarak  bilimsel doğruları öğrenerek, mutlaka halkla yakınlaşarak  ve sıcak  ortamlar yaratarak, halkın dili ile anlatarak bu çemberi kırmalıyız. Elbette  “gericilikle mücadele” çok şey bilmemizi değil,  bildiğimiz, öğrendiğimiz doğruları halkın anlayacağı dille onlara anlatmayı, tüm yurttaşlara durumu ve konuyu kavratmamızı  gerektiriyor. 
            Tartışma programlarında ise Atatürk ve Atatürkçüler’e saldırmak için her yol açık. Özellikle halkın vergileri ile kurulan ve yaşamını sürdüren TRT adeta bu gerici, yobaz kesimin sözcüsü durumunda. Çünkü TRT diğer yandaş TV’lerdeki programlarda konuşanlara göre; “Atatürkçüler  dinsiz, imansız, kitapsız, komünistlerdir, onlara inanılmaz, güvenilmez”, algısı yaratılmak isteniyor.
            Gericilerin bu  “dinsiz, imansız, kitapsız, komünistler” saldırganlığı, saf ve temiz halkın gözünde bizlerin “Din ve Kur’an düşmanı” bir kimlikte görünmenizi sağlamağa yöneliktir. Bizleri halktan  Sibirya bozkırları kadar uzaklaştırmak istenmektedir. Vermek istedikleri hava budur.  O zaman doğruları, gerçekleri yaşamdan seçilmiş çeşitli örneklemeler yaparak, basit, yalın bir dille yurttaşlara anlatmak gerektiği de bir görev olarak önümüzde durmaktadır..
             *****
            ANDIMIZ
            Da­nış­tay 8. Da­ire­si, “Türk Mil­le­ti­” adı­na An­dı­mı­z'­la il­gi­li 18 Şu­bat 2011'de, 982 no­lu şu ka­ra­rı ver­di: “A­na­ya­sa' nın 66. mad­de­sin­de, Türk Dev­le­ti'ne va­tan­daş­lık ba­ğı ile bağ­lı olan her­kes Türk­tür”, hük­mü­ne yer ve­ril­miş­tir.
         ‘Tür­k' ke­li­me­si bir ır­kın de­ğil, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de ya­şa­yan di­li, ır­kı, ren­gi, cin­si­ye­ti, si­ya­si dü­şün­ce­si, fel­se­fi inan­cı, di­ni, mez­he­bi ne olur­sa ol­sun tüm va­tan­daş­la­rın bir ara­ya ge­le­rek oluş­tur­duk­la­rı ve her­ke­si kap­sa­yan ve ku­cak­la­yan mil­le­tin or­tak adı­dır. Ak­si yön­de­ki da­va­cı id­di­ala­rı­na iti­bar edil­me­miş­tir. Ni­te­kim ana­ya­sa­mı­z­da bu hu­su­sun vur­gu­lan­ma­sı ba­kı­mın­dan, Türk Dev­le­ti'ne va­tan­daş­lık ba­ğı ile bağ­lı olan her­ke­sin her­han­gi bir ayrı­ma ta­bi tu­tul­mak­sı­zın Türk ol­du­ğu be­lir­til­miş­tir. Açık­la­nan ne­den­ler­den dolayı da­va­nın red­di­ne ka­rar ve­ril­miş­tir.”
           Kararda, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 12. maddesinde yer alan, "Türküm,              doğruyum, çalışkanım,
          İlkem; Küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.
          Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.
         Ey Büyük Atatürk; Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım           Türk varlığına armağan olsun.
        Ne mutlu Türküm diyene!"  diyen Andımız’a yer verilmiştir.

Facebook'ta Paylaş...


Okunma Sayisi : 237
Yazılma Tarihi : 2018-10-29
 
  İstatistik
  Dün : 1225
  Bugün : 448
  Toplam: 4745893
   Online :

  91 konuk,

 
Tefen67.com

<< Yazara Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Yazıya Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama  
   
 
Tüm Yazılar Tarih Yorumlar Hit
1 .TARİH OKUMANIZ GEREKLİ!..  2019-03-19 0 29 
2 .ZONGULDAK BAHARI  2019-03-11 0 87 
3 .ZOKEV KÜLTÜR ÖDÜLÜ  2019-03-04 0 61 
4 .GÜLERYÜZ’den: OTUZ GÜN  2019-02-24 0 74 
5 .TÖBDER’de TANZİM SATIŞI!..  2019-02-19 0 66 
6 .NASIL BİR KENT İSTİYORUZ?   2019-02-12 0 78 
7 .PEKİ, ÇARESİZ MİYİZ?  2019-01-29 0 119 
8 .DEVREK EMEK GÜNÜ  2019-01-04 0 129 
9 .BİR ŞAİRLER KENTİ ZONGULDAK  2018-12-03 0 229 
10 .MUSTAFA KEMAL’den KURTULMAK!  2018-11-26 0 142 
11 .ATATÜRK’ÜN MUHAFIZI   2018-11-09 0 274 
12 .POLİTİKA MI?/ ENTRİKA MI?  2018-11-05 0 298 
13 .CUMHURİYET AYDINI  2018-10-29 0 237 
14 .CHP’de GÜÇBİRLİĞİ ÇAĞRISI  2018-10-16 0 224 
15 .DANIŞMA-KAPIŞMA   2018-10-09 0 232 
16 .ÖNCE EĞİTİM  2018-09-24 0 379 
17 . “ANDIMIZ”la BAŞLARIZ SÖZE..  2018-09-18 0 216 
18 .ZONGULDAK KUŞATMADA  2018-07-22 0 1040 
19 .CHP’ye YAKIŞAN  2018-07-16 0 291 
20 .MUZAFFER TAYYİP’İ ANARKEN..  2018-07-02 0 358 
21 .HAYDİ ZONGULDAK!  2018-06-18 0 399 
22 .YÜCE MİLLETİME SESLENİYORUM!  2018-06-12 0 372 
23 .SEÇİM KAZANMAK…   2018-05-29 0 559 
24 .ÜLKEMİZİN ESENLİĞİ İÇİN..   2018-05-22 0 411 
25 .ÇAYCUMA GELECEĞE BAKIYOR  2018-05-07 0 442 
26 .NAZIM HİKMET ZONGULDAK’TA..  2018-05-01 0 423 
27 .ATATÜRK ve İNÖNÜ  2018-04-22 0 357 
28 .DOĞA KIYIMI ve TALANI  2018-04-09 0 464 
29 .TEFTİŞ - MÜFETTİŞ..  2018-04-02 0 349 
30 .ÖĞRETMEN PERFORMANSI  2018-03-26 0 468 
31 .ATATÜRKSÜZ OLMAZ  2018-03-19 0 479 
32 .MERAK EDİYORDUM  2018-03-12 0 535 
33 .FESTİVAL TEŞEKKÜRÜ..  2018-03-06 0 499 
34 .KENT KİMLİĞİNİ KORUMAK  2018-02-27 0 462 
35 .HALKEVİ KİTAPLIĞI  2018-02-19 0 510 
36 .DÜNYAYI ADIMLAMAK..   2018-02-09 0 551 
37 .AHŞAP TEKNELER DİYARI   2018-01-22 0 963 
38 .MADEN DULLARI  2018-01-15 0 642 
39 .UMUTLU BAŞLAMAK..  2018-01-08 0 521 
40 .ESKİ YILBAŞI ANILARI..  2018-01-01 0 584 
41 .ÇİZGİLERLE YAKIN TARİH..  2017-12-25 0 481 
42 .PARAYLA GÜRÜLTÜ  2017-12-18 0 507 
43 .BİR YIL ÖNCE, BİR YIL SONRA..  2017-12-11 0 529 
44 .ÜSLÛB-ı BEYAN..  2017-12-04 0 513 
45 .ÖĞRETMEN-İDARECİ  2017-11-27 0 541 
46 .EREĞLİ’DE İNSAN SICAKLIĞI..  2017-11-22 0 620 
47 .KASIM DÜŞÜNCELERİ  2017-11-13 0 595 
48 .ATATÜRK YAŞIYOR, YAŞIYACAK!..   2017-10-27 0 582 
49 .ÇAYCUMA GÜZELDİ  2017-10-23 0 537 
50 . ŞAH İSMAİL ÖZKAN  2017-10-16 0 551 
51 .ÇAYCUMA’DAKİ RUMLAR..  2017-10-09 0 585 
52 .BİR MUTLULUK GÜNÜ!..  2017-10-02 0 589 
53 .ŞAİR MUZAFFER’le ARKADAŞLIK..  2017-09-26 0 566 
54 .NAZIM HİKMET’in RAİF AĞASI..  2017-09-18 0 576 
55 .ŞAİR MUZAFFER’e VEF BORCU..  2017-09-11 0 774 
56 . AKLIN ve BİLİMİN GÜCÜ..  2017-09-04 0 587 
57 .30 AĞUSTOS ZAFERİ   2017-08-29 0 608 
58 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-2 MUSTAFA KEMAL İLE KARŞILAŞMA  2017-08-23 0 584 
59 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-1 YEDİ GÜN YEDİ GECE ÇARPIŞTIK..  2017-08-20 0 610 
60 .ÇÜRÜK ELMA  2017-08-14 0 760 
61 .ÇAYCUMA PLAJI..  2017-08-06 0 628 
62 .NASIL BİR EĞİTİM?  2017-07-31 0 601 
63 .Göreve dönme umudu..  2017-07-25 0 694 
64 .15 TEMMUZ ANMASI..  2017-07-18 0 580 
65 .Hak hukuk adalet!..  2017-07-10 0 629 
66 .MUZAFFER TAYYİP 95 YAŞINDA  2017-07-01 0 665 
67 .EMEĞİN DEĞERİ  2017-06-30 0 611 
68 .ADALET YÜRÜYÜŞÜ  2017-06-20 0 659 
69 .FİLYOS ÇAYI’NA BAKARKEN  2017-06-05 0 752 
70 .KENTİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMAK  2017-05-30 0 714 
71 .KENTİN ORTAK AKLI  2017-05-22 0 651 
72 .Zihniyet Meselesi..  2017-05-16 0 728 
73 .ÇAYCUMA’DA BULUŞMA..  2017-05-08 0 869 
74 .ÇAYCUMA BULUŞMASI  2017-05-04 0 679 
75 .HALKOYLAMASI SONUÇLARI   2017-04-24 0 882 
76 .SAĞDUYU ZAMANI  2017-04-18 0 681 
77 .Yurttaşlık Görevi  2017-04-10 0 787 
78 .Ah, Hasan Ataman!..  2017-04-03 0 916 
79 .DÜZENE UYGUN KAFALAR!..  2017-03-27 0 973 
80 .KARANLIĞIN GÖZLERİ  2017-03-20 0 879 
81 . ÇAYCUMA’DA NELER OLUYOR?  2017-03-13 0 975 
82 .BİR DOST SELAMI..  2017-02-27 0 1189 
83 .Çocuklar NUTUK okuyor..  2017-02-19 0 1104 
84 .Eti için bülbül öldürmek!..  2017-02-13 0 1289 
85 .Delüğe Gireyruk!..  2017-02-06 0 1007 
86 .NELER YAPMADIK PARTİMİZ İÇİN?..  2017-01-30 0 849 
87 .SABAH OLURSA..  2017-01-23 0 917 
88 .TARZAN ZOR DURUMDA!..  2017-01-16 0 914 
89 .Çaycuma’da Kış Geceleri  2017-01-09 0 877 
90 .KANLI SABAH...  2017-01-01 0 932 
91 .Çaycuma Birlik ve Dayanışma Gecesi   2016-12-26 0 958 
92 .HASAD’la komünizm propagandası!..  2016-12-19 0 1038 
93 .KENTİN ÖNÜNÜ AÇMAK  2016-12-12 0 867 
94 .NE HALDEYİZ? O HALDEYİZ!..  2016-12-07 0 978 
95 .MADEN MÜZESİ  2016-11-28 0 991 
96 .CHP’DEN BEKLENEN  2016-11-21 0 1007 
97 .Ankara’da Çaycuma Derneği  2016-11-14 0 1078 
98 .DÜNYA ÖNDERİ ATATÜRK  2016-11-09 0 993 
99 .ATATÜRK IŞIĞINDA   2016-11-07 0 990 
100 .ULUSAL BAYRAM..  2016-10-24 0 1147 
101 . KENTİN YERİ DAR..   2016-10-18 0 1083 
102 .Güzel ülkem nereye?  2016-10-10 0 1537 
103 .Önce Annelerini Vur..  2016-09-26 0 1123 
104 .OKULLAR AÇILIRKEN  2016-09-19 0 1118 
105 .12 EYLÜL DÜŞÜNCELERİ  2016-09-13 0 996 
106 .“Yüzüm Bana Benzer”  2016-09-05 0 1006 
107 .Bir düğün..Bir cenaze..  2016-08-23 0 1327 
108 .Ağrı Eşiği  2016-08-07 0 1220 
109 .Suç Ortakları!..  2016-08-02 0 1155 
110 .Yaşadıklarımdan öğrendiğim..  2016-07-25 0 1286 
111 .Bizi şair yaptı Zonguldak..  2016-07-03 0 1391 
112 .DİN İLE DÜNYA İŞLERİ..  2016-06-13 0 1215 
113 .Bir Din Bilgisi Sınavı  2016-05-23 0 1220 
114 .19 Mayıs 1919 Ruhu  2016-05-16 0 1157 
115 .Çaycuma forumu..  2016-05-09 0 1116 
116 .Atatürk düşmanlığının kaynağı  2016-05-02 0 1311 
117 .Yaşa Atatürk, Yaşa 23 Nisan!..  2016-04-18 0 1310 
118 .Çıkmaz Sokak  2016-03-28 0 1354 
119 . Atatürk’e yazılan mektup..   2016-03-22 0 1367 
120 .NERDE KALMIŞTIK DİYECEKTİM!..  2016-03-14 0 1254 
121 .Adımız, andımızdır..  2016-02-29 0 1243 
122 .BİR SÜRELİĞİNE YOKUM!..   2016-02-07 0 1395 
123 .BİZ KİMİZ, BİLİYOR MUSUNUZ?  2016-01-11 0 1309 
124 .BAŞARDINIZ SAYIN MÜDÜR!..  2016-01-05 0 1373 
125 .CHP KENDİNİ TOPLAMALI..  2015-12-30 0 1317 
126 .EKMEKLE GÜREŞMEK   2015-12-13 0 1347 
127 .Öğretmen: Canpolat Pamay /Öğrenci: Mehmet Haberal  2015-11-23 0 1570 
128 .ÇAĞLARIN ÖNDERİ ATATÜRK  2015-11-18 0 1304 
129 .Atatürk’ten Laiklik Dersleri  2015-11-09 0 1432 
130 .Kazanan, kaybeden!..  2015-11-03 0 1408 
131 .“Aydın kişi” neyi nasıl yapmalı?  2015-10-27 0 1462 
132 .Bu meydan kanlı meydan!  2015-10-14 0 1423 
133 .KİTAPLARI YAKMAK.. (KISA KISA ANIMSAMA-2)  2015-10-04 0 1651 
134 .ATATÜRK’ü BİLMEMEK..  2015-09-24 0 2308 
135 .YÜREĞİMİZDEKİ YANGIN..  2015-09-07 0 1484 
136 .Mustafa Kemal ve İsmet İnönü ile..   2015-09-02 0 1506 
137 .Yedi sıra tel örgü..  2015-08-27 0 1433 
138 .AŞK ENGELLİ   2015-08-12 0 1389 
139 .Kent kültürünü korumak  2015-07-28 0 1448 
140 .Yollar ayarsızsa toprak kayar, taş düşer!..   2015-07-22 0 1430 
141 .Kentin geleceğine bakmak  2015-07-15 0 1489 
142 .Bu yatak niye burada?  2015-07-10 0 1481 
143 .Öldükten Sonra  2015-07-03 0 1526 
144 .Kandilli’de “kömür kokulu gün”  2015-06-18 0 1448 
145 .Bu Türkiye kitaba uymuyor!..  2015-06-13 0 1513 
146 .Ben bu sazı çala çala yoruldum!..  2015-06-04 0 1666 
147 .Devrek köylerinden sesler geliyor..  2015-05-27 0 1714 
148 .Bir Pazar Günüydü..  2015-05-20 0 1568 
149 .CHP neler yapacak?  2015-04-28 0 1631 
150 .CHP’nin şansı nedir?  2015-04-14 0 1636 
151 .“Dev Proje” ne oldu?   2015-04-08 0 2500 
152 .Emekli başkenti!..  2015-03-24 0 1509 
153 .CHP’de kontenjan açmazı!..  2015-03-17 0 1540 
154 .Sandıktan umut çıktı!..  2015-03-12 0 1556 
155 .Okurlar Söyleşiyor  2015-02-22 0 1748 
156 . Kent için toplumsal eğitim..  2015-02-11 0 1476 
157 .Filyos Vadisi Belediyeleri Birliği  2015-02-03 0 1889 
158 .Baston kenti, kültür penceresi!..   2013-05-30 0 3585 
159 .Mektubun Avucumda..   2013-05-06 0 3365 
160 .Çankaya   2013-04-16 0 2579 
161 .Mustafa Kemal’den kurtulmak!..  2013-04-04 0 2650 
162 .Madenci protestosu!..  2013-03-13 0 3068 
163 .Güneşi Görememek!..  2013-03-04 0 2328