Hamit Kalyoncu 
kalyoncuhamit@hotmail.com 

CUMHURİYET AYDINI

                 Gazi M. Kemal Atatürk, bir ulus ve devlet yaşamında “aydın kişi”lerin neyi nasıl yapmaları konusunda aşağıdaki konuşmasında önemli kapılar açıyor, yollar gösteriyor.
           “..Milleti uzun yıllar gaflette bırakan çeşitli sebepler arasında hakiki noktayı, bir kelime ile ifade etmiş olmak için diyebilirim ki, bütün sefaletlerimizin kesin nedeni zihniyet meselesidir… Zihniyeti zayıf, çürük, yanlış, boş olan bir toplumun bütün çalışması boşunadır..
               Aydın sınıfınhalka aşılayacağı fikirler, halkın ruh ve vicdanından alınmış olmalıdır. Halbuki bizde böyle mi olmuştur? O aydınların aşıladığı fikirler milletimizin ruhunun derinliğinden  alınmış fikirler midir?
Şüphesiz hayır. Aydınlarımız içinde çok iyi düşünenler vardır. Fakat, genel olarak şu hatamız vardır ki, inceleme ve araştırmalarımıza temel olarak çoğunlukla kendi memleketimizi, kendi tarihimizi, kendi geleneklerimizi, kendi özelliklerimizi ve ihtiyaçlarımızı almayız. Aydınlarımız belki bütün dünyayı, bütün diğer milletleri tanır, ama kendimizi bilmeyiz…
             Gençlerimiz ve aydınlarımız ne için yürüdüklerini ve ne yapacaklarını öncelikle kendi düşüncelerinde iyice tekrarlamalı, onları halk tarafından iyice benimsenip kabul edilebilir hale getirmeli,onları ancak ondan sonra ortaya atmalıdır…
               Bizim halkımız çok temiz kalpli, çok asil ruhlu, ilerlemeye çok kabiliyetli bir halktır. Bu halk eğer bir defa karşısındakilerin kendilerine samimiyetle hizmet etmekte olduklarına inanırsa her türlü hareketi derhal kabule hazırdır…” (1923)
             *****
             DEVRİMLERİN  TEMEL İLKESİ
           Atatürk Cumhuriyeti’nin en büyük ereği çağdaş  bir toplum yaratmaktı.  Cumhuriyet, Osmanlı döneminde, dinsel duyguları kullanarak biat kültürü ile  kul haline getirilen ümmet   toplumu  yerine, temel hak ve çıkarlarına sahip çıkan “yurttaşlık bilinci”yle hareket eden bireylerden oluşan çağdaş bir toplumu  öngörmüştür. Onun içindir ki Medeni Kanun’la kul, yurttaş edilmiştir.
           Bu anlayışı Büyük Atatürk’ün şu sözlerinde görebiliriz. “Efendiler, yaptığımız ve yapmakta olduğumuz  devrimlerin yegane amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını bütün anlam ve biçimiyle çağdaş bir toplum  haline getirmektir. Devrimlerimizin temel ilkesi budur.Bu gerçeği kabul etmeyen zihniyetleri perişan etmek zorunludur.” (Kastamonu: 30 Ağustos 1925)
            Bu anlayışa göre önce kafalarımızın içi aydınlanacaktır. Hurafelerin, uydurma dinsel öğretilerin yerini, yeni ve çağdaş bilgiler alacaktır. “Dünya büyük bir hızla işerliyor, biz bu ahengin dışında kalabilir miyiz?” Onun için 10. Yıl Söylevinde “Türk milletinin elinde ve kafasında tuttuğu meşale müsbet ilimdir” demiştir.
             Sadece bunlar değil elbette. Atatürk, dış görünüşümüzle de çağdaş olmamızı öğütlemiştir. Bizleri, daha çok  birbiriyle kavgalı, dinsel dayatmalarla halkları baskı altında tutulan Orta-Doğu toplumlarının çağdışı giysilerinden kurtararak, Batılı tarzda giyinmemizi ve toplum içinde yer almamızı istemiştir.
           Başka ne diyor Büyük Önderimiz; “Mes’ut inkılâbımızın aleyhinde düşünce ve duygu taşıyanları aydınlatıp, doğru yolu göstermek, aydınlara düşen millî görevlerin en önemlisi ve birincisidir”. (Söylev ve Demeçler C.I, s.386).
            Bu konularda bilgi sahibi olanlara da çağrı yapıyor. Bu ülkenin aydınlarına verdiği görev “halkı aydınlatmak”tır. Cumhuriyetimiz,  Türk kimliğimiz, bayrağımız, dinci  karşı devrimci  düzenlemelerle yok edilmeğe çalışılıyor.
*****
            ATATÜRK’Ü ANLAMAK
            Atatürkçü olduğunu söyleyenler, çağdaş Türkiye  ülküsüne yürekten inanlar Atatürk’ün sözlerini durmadan tekrarlama  durumuna düşmemeliler. Çünkü karşı taraf Allahı, Kur’anı, Peygamberi, Din büyükleri ile halkın kandırılmasında en önemli etkenlerden biri olan dinsel hikayeleri kullanıyorlar.  TV kanallarını bir izleyin. Göreceksiniz ki 1400 yıl öncesinin hikayelerini, ağlayarak, mağdur edilmişler havasında anlatıyorlar. Bu yolla halkın dinsel duygularını  sömürerek halkın gözünü, kulağını kapatıyorlar.
            Okuyarak, araştırarak  bilimsel doğruları öğrenerek, mutlaka halkla yakınlaşarak  ve sıcak  ortamlar yaratarak, halkın dili ile anlatarak bu çemberi kırmalıyız. Elbette  “gericilikle mücadele” çok şey bilmemizi değil,  bildiğimiz, öğrendiğimiz doğruları halkın anlayacağı dille onlara anlatmayı, tüm yurttaşlara durumu ve konuyu kavratmamızı  gerektiriyor. 
            Tartışma programlarında ise Atatürk ve Atatürkçüler’e saldırmak için her yol açık. Özellikle halkın vergileri ile kurulan ve yaşamını sürdüren TRT adeta bu gerici, yobaz kesimin sözcüsü durumunda. Çünkü TRT diğer yandaş TV’lerdeki programlarda konuşanlara göre; “Atatürkçüler  dinsiz, imansız, kitapsız, komünistlerdir, onlara inanılmaz, güvenilmez”, algısı yaratılmak isteniyor.
            Gericilerin bu  “dinsiz, imansız, kitapsız, komünistler” saldırganlığı, saf ve temiz halkın gözünde bizlerin “Din ve Kur’an düşmanı” bir kimlikte görünmenizi sağlamağa yöneliktir. Bizleri halktan  Sibirya bozkırları kadar uzaklaştırmak istenmektedir. Vermek istedikleri hava budur.  O zaman doğruları, gerçekleri yaşamdan seçilmiş çeşitli örneklemeler yaparak, basit, yalın bir dille yurttaşlara anlatmak gerektiği de bir görev olarak önümüzde durmaktadır..
             *****
            ANDIMIZ
            Da­nış­tay 8. Da­ire­si, “Türk Mil­le­ti­” adı­na An­dı­mı­z'­la il­gi­li 18 Şu­bat 2011'de, 982 no­lu şu ka­ra­rı ver­di: “A­na­ya­sa' nın 66. mad­de­sin­de, Türk Dev­le­ti'ne va­tan­daş­lık ba­ğı ile bağ­lı olan her­kes Türk­tür”, hük­mü­ne yer ve­ril­miş­tir.
         ‘Tür­k' ke­li­me­si bir ır­kın de­ğil, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de ya­şa­yan di­li, ır­kı, ren­gi, cin­si­ye­ti, si­ya­si dü­şün­ce­si, fel­se­fi inan­cı, di­ni, mez­he­bi ne olur­sa ol­sun tüm va­tan­daş­la­rın bir ara­ya ge­le­rek oluş­tur­duk­la­rı ve her­ke­si kap­sa­yan ve ku­cak­la­yan mil­le­tin or­tak adı­dır. Ak­si yön­de­ki da­va­cı id­di­ala­rı­na iti­bar edil­me­miş­tir. Ni­te­kim ana­ya­sa­mı­z­da bu hu­su­sun vur­gu­lan­ma­sı ba­kı­mın­dan, Türk Dev­le­ti'ne va­tan­daş­lık ba­ğı ile bağ­lı olan her­ke­sin her­han­gi bir ayrı­ma ta­bi tu­tul­mak­sı­zın Türk ol­du­ğu be­lir­til­miş­tir. Açık­la­nan ne­den­ler­den dolayı da­va­nın red­di­ne ka­rar ve­ril­miş­tir.”
           Kararda, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 12. maddesinde yer alan, "Türküm,              doğruyum, çalışkanım,
          İlkem; Küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.
          Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.
         Ey Büyük Atatürk; Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım           Türk varlığına armağan olsun.
        Ne mutlu Türküm diyene!"  diyen Andımız’a yer verilmiştir.

Facebook'ta Paylaş...


Okunma Sayisi : 175
Yazılma Tarihi : 2018-10-29
 
  İstatistik
  Dün : 2104
  Bugün : 1059
  Toplam: 4665252
   Online :

  117 konuk,

 
Tefen67.com

<< Yazara Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Yazıya Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama  
   
 
Tüm Yazılar Tarih Yorumlar Hit
1 .İKİ YOLCU BİR HANCI  2019-01-07 0 94 
2 .DEVREK EMEK GÜNÜ  2019-01-04 0 66 
3 .BİR ŞAİRLER KENTİ ZONGULDAK  2018-12-03 0 170 
4 .MUSTAFA KEMAL’den KURTULMAK!  2018-11-26 0 110 
5 .ATATÜRK’ÜN MUHAFIZI   2018-11-09 0 225 
6 .POLİTİKA MI?/ ENTRİKA MI?  2018-11-05 0 260 
7 .CUMHURİYET AYDINI  2018-10-29 0 175 
8 .CHP’de GÜÇBİRLİĞİ ÇAĞRISI  2018-10-16 0 182 
9 .DANIŞMA-KAPIŞMA   2018-10-09 0 202 
10 .ÖNCE EĞİTİM  2018-09-24 0 342 
11 . “ANDIMIZ”la BAŞLARIZ SÖZE..  2018-09-18 0 178 
12 .ZONGULDAK KUŞATMADA  2018-07-22 0 998 
13 .CHP’ye YAKIŞAN  2018-07-16 0 252 
14 .MUZAFFER TAYYİP’İ ANARKEN..  2018-07-02 0 311 
15 .HAYDİ ZONGULDAK!  2018-06-18 0 355 
16 .YÜCE MİLLETİME SESLENİYORUM!  2018-06-12 0 323 
17 .SEÇİM KAZANMAK…   2018-05-29 0 522 
18 .ÜLKEMİZİN ESENLİĞİ İÇİN..   2018-05-22 0 367 
19 .ÇAYCUMA GELECEĞE BAKIYOR  2018-05-07 0 401 
20 .NAZIM HİKMET ZONGULDAK’TA..  2018-05-01 0 366 
21 .ATATÜRK ve İNÖNÜ  2018-04-22 0 329 
22 .DOĞA KIYIMI ve TALANI  2018-04-09 0 427 
23 .TEFTİŞ - MÜFETTİŞ..  2018-04-02 0 307 
24 .ÖĞRETMEN PERFORMANSI  2018-03-26 0 430 
25 .ATATÜRKSÜZ OLMAZ  2018-03-19 0 437 
26 .MERAK EDİYORDUM  2018-03-12 0 498 
27 .FESTİVAL TEŞEKKÜRÜ..  2018-03-06 0 465 
28 .KENT KİMLİĞİNİ KORUMAK  2018-02-27 0 420 
29 .HALKEVİ KİTAPLIĞI  2018-02-19 0 455 
30 .DÜNYAYI ADIMLAMAK..   2018-02-09 0 508 
31 .AHŞAP TEKNELER DİYARI   2018-01-22 0 906 
32 .MADEN DULLARI  2018-01-15 0 592 
33 .UMUTLU BAŞLAMAK..  2018-01-08 0 484 
34 .ESKİ YILBAŞI ANILARI..  2018-01-01 0 524 
35 .ÇİZGİLERLE YAKIN TARİH..  2017-12-25 0 445 
36 .PARAYLA GÜRÜLTÜ  2017-12-18 0 456 
37 .BİR YIL ÖNCE, BİR YIL SONRA..  2017-12-11 0 479 
38 .ÜSLÛB-ı BEYAN..  2017-12-04 0 463 
39 .ÖĞRETMEN-İDARECİ  2017-11-27 0 498 
40 .EREĞLİ’DE İNSAN SICAKLIĞI..  2017-11-22 0 568 
41 .KASIM DÜŞÜNCELERİ  2017-11-13 0 550 
42 .ATATÜRK YAŞIYOR, YAŞIYACAK!..   2017-10-27 0 538 
43 .ÇAYCUMA GÜZELDİ  2017-10-23 0 501 
44 . ŞAH İSMAİL ÖZKAN  2017-10-16 0 517 
45 .ÇAYCUMA’DAKİ RUMLAR..  2017-10-09 0 537 
46 .BİR MUTLULUK GÜNÜ!..  2017-10-02 0 548 
47 .ŞAİR MUZAFFER’le ARKADAŞLIK..  2017-09-26 0 526 
48 .NAZIM HİKMET’in RAİF AĞASI..  2017-09-18 0 536 
49 .ŞAİR MUZAFFER’e VEF BORCU..  2017-09-11 0 724 
50 . AKLIN ve BİLİMİN GÜCÜ..  2017-09-04 0 548 
51 .30 AĞUSTOS ZAFERİ   2017-08-29 0 560 
52 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-2 MUSTAFA KEMAL İLE KARŞILAŞMA  2017-08-23 0 552 
53 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-1 YEDİ GÜN YEDİ GECE ÇARPIŞTIK..  2017-08-20 0 569 
54 .ÇÜRÜK ELMA  2017-08-14 0 717 
55 .ÇAYCUMA PLAJI..  2017-08-06 0 587 
56 .NASIL BİR EĞİTİM?  2017-07-31 0 563 
57 .Göreve dönme umudu..  2017-07-25 0 660 
58 .15 TEMMUZ ANMASI..  2017-07-18 0 532 
59 .Hak hukuk adalet!..  2017-07-10 0 592 
60 .MUZAFFER TAYYİP 95 YAŞINDA  2017-07-01 0 625 
61 .EMEĞİN DEĞERİ  2017-06-30 0 573 
62 .ADALET YÜRÜYÜŞÜ  2017-06-20 0 623 
63 .FİLYOS ÇAYI’NA BAKARKEN  2017-06-05 0 711 
64 .KENTİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMAK  2017-05-30 0 666 
65 .KENTİN ORTAK AKLI  2017-05-22 0 606 
66 .Zihniyet Meselesi..  2017-05-16 0 695 
67 .ÇAYCUMA’DA BULUŞMA..  2017-05-08 0 820 
68 .ÇAYCUMA BULUŞMASI  2017-05-04 0 635 
69 .HALKOYLAMASI SONUÇLARI   2017-04-24 0 843 
70 .SAĞDUYU ZAMANI  2017-04-18 0 649 
71 .Yurttaşlık Görevi  2017-04-10 0 746 
72 .Ah, Hasan Ataman!..  2017-04-03 0 872 
73 .DÜZENE UYGUN KAFALAR!..  2017-03-27 0 938 
74 .KARANLIĞIN GÖZLERİ  2017-03-20 0 842 
75 . ÇAYCUMA’DA NELER OLUYOR?  2017-03-13 0 940 
76 .BİR DOST SELAMI..  2017-02-27 0 1147 
77 .Çocuklar NUTUK okuyor..  2017-02-19 0 1055 
78 .Eti için bülbül öldürmek!..  2017-02-13 0 1251 
79 .Delüğe Gireyruk!..  2017-02-06 0 957 
80 .NELER YAPMADIK PARTİMİZ İÇİN?..  2017-01-30 0 819 
81 .SABAH OLURSA..  2017-01-23 0 875 
82 .TARZAN ZOR DURUMDA!..  2017-01-16 0 878 
83 .Çaycuma’da Kış Geceleri  2017-01-09 0 836 
84 .KANLI SABAH...  2017-01-01 0 900 
85 .Çaycuma Birlik ve Dayanışma Gecesi   2016-12-26 0 923 
86 .HASAD’la komünizm propagandası!..  2016-12-19 0 990 
87 .KENTİN ÖNÜNÜ AÇMAK  2016-12-12 0 835 
88 .NE HALDEYİZ? O HALDEYİZ!..  2016-12-07 0 940 
89 .MADEN MÜZESİ  2016-11-28 0 956 
90 .CHP’DEN BEKLENEN  2016-11-21 0 964 
91 .Ankara’da Çaycuma Derneği  2016-11-14 0 1031 
92 .DÜNYA ÖNDERİ ATATÜRK  2016-11-09 0 950 
93 .ATATÜRK IŞIĞINDA   2016-11-07 0 953 
94 .ULUSAL BAYRAM..  2016-10-24 0 1101 
95 . KENTİN YERİ DAR..   2016-10-18 0 1046 
96 .Güzel ülkem nereye?  2016-10-10 0 1487 
97 .Önce Annelerini Vur..  2016-09-26 0 1091 
98 .OKULLAR AÇILIRKEN  2016-09-19 0 1080 
99 .12 EYLÜL DÜŞÜNCELERİ  2016-09-13 0 975 
100 .“Yüzüm Bana Benzer”  2016-09-05 0 968 
101 .Bir düğün..Bir cenaze..  2016-08-23 0 1291 
102 .Ağrı Eşiği  2016-08-07 0 1182 
103 .Suç Ortakları!..  2016-08-02 0 1114 
104 .Yaşadıklarımdan öğrendiğim..  2016-07-25 0 1230 
105 .Bizi şair yaptı Zonguldak..  2016-07-03 0 1362 
106 .DİN İLE DÜNYA İŞLERİ..  2016-06-13 0 1168 
107 .Bir Din Bilgisi Sınavı  2016-05-23 0 1186 
108 .19 Mayıs 1919 Ruhu  2016-05-16 0 1127 
109 .Çaycuma forumu..  2016-05-09 0 1086 
110 .Atatürk düşmanlığının kaynağı  2016-05-02 0 1277 
111 .Yaşa Atatürk, Yaşa 23 Nisan!..  2016-04-18 0 1277 
112 .Çıkmaz Sokak  2016-03-28 0 1312 
113 . Atatürk’e yazılan mektup..   2016-03-22 0 1333 
114 .NERDE KALMIŞTIK DİYECEKTİM!..  2016-03-14 0 1210 
115 .Adımız, andımızdır..  2016-02-29 0 1212 
116 .BİR SÜRELİĞİNE YOKUM!..   2016-02-07 0 1363 
117 .BİZ KİMİZ, BİLİYOR MUSUNUZ?  2016-01-11 0 1277 
118 .BAŞARDINIZ SAYIN MÜDÜR!..  2016-01-05 0 1334 
119 .CHP KENDİNİ TOPLAMALI..  2015-12-30 0 1284 
120 .EKMEKLE GÜREŞMEK   2015-12-13 0 1304 
121 .Öğretmen: Canpolat Pamay /Öğrenci: Mehmet Haberal  2015-11-23 0 1541 
122 .ÇAĞLARIN ÖNDERİ ATATÜRK  2015-11-18 0 1270 
123 .Atatürk’ten Laiklik Dersleri  2015-11-09 0 1391 
124 .Kazanan, kaybeden!..  2015-11-03 0 1372 
125 .“Aydın kişi” neyi nasıl yapmalı?  2015-10-27 0 1427 
126 .Bu meydan kanlı meydan!  2015-10-14 0 1399 
127 .KİTAPLARI YAKMAK.. (KISA KISA ANIMSAMA-2)  2015-10-04 0 1588 
128 .ATATÜRK’ü BİLMEMEK..  2015-09-24 0 2268 
129 .YÜREĞİMİZDEKİ YANGIN..  2015-09-07 0 1453 
130 .Mustafa Kemal ve İsmet İnönü ile..   2015-09-02 0 1476 
131 .Yedi sıra tel örgü..  2015-08-27 0 1387 
132 .AŞK ENGELLİ   2015-08-12 0 1363 
133 .Kent kültürünü korumak  2015-07-28 0 1415 
134 .Yollar ayarsızsa toprak kayar, taş düşer!..   2015-07-22 0 1397 
135 .Kentin geleceğine bakmak  2015-07-15 0 1455 
136 .Bu yatak niye burada?  2015-07-10 0 1447 
137 .Öldükten Sonra  2015-07-03 0 1487 
138 .Kandilli’de “kömür kokulu gün”  2015-06-18 0 1422 
139 .Bu Türkiye kitaba uymuyor!..  2015-06-13 0 1487 
140 .Ben bu sazı çala çala yoruldum!..  2015-06-04 0 1639 
141 .Devrek köylerinden sesler geliyor..  2015-05-27 0 1686 
142 .Bir Pazar Günüydü..  2015-05-20 0 1532 
143 .CHP neler yapacak?  2015-04-28 0 1602 
144 .CHP’nin şansı nedir?  2015-04-14 0 1600 
145 .“Dev Proje” ne oldu?   2015-04-08 0 2456 
146 .Emekli başkenti!..  2015-03-24 0 1476 
147 .CHP’de kontenjan açmazı!..  2015-03-17 0 1511 
148 .Sandıktan umut çıktı!..  2015-03-12 0 1530 
149 .Okurlar Söyleşiyor  2015-02-22 0 1715 
150 . Kent için toplumsal eğitim..  2015-02-11 0 1449 
151 .Filyos Vadisi Belediyeleri Birliği  2015-02-03 0 1858 
152 .Baston kenti, kültür penceresi!..   2013-05-30 0 3545 
153 .Mektubun Avucumda..   2013-05-06 0 3331 
154 .Çankaya   2013-04-16 0 2535 
155 .Mustafa Kemal’den kurtulmak!..  2013-04-04 0 2619 
156 .Madenci protestosu!..  2013-03-13 0 3031 
157 .Güneşi Görememek!..  2013-03-04 0 2298