Sadi Uyar 
tefen67@hotmail.com 

Hayata Geçmemiş “Tefen –Karaman-Zonguldak Hattı Demir Yolu” Projesi.


1934 yılında Tefen’den Zonguldak’ a kadar dâhili başka bir demiryolu hattı yapılması planmış ise de yapımı hayata geçmemiştir. Tetkik raporundan anlaşıldığına göre, yapılacak hat, şimdiki Zonguldak karayolu güzergâhının olduğu yerdir. Tefen’ den sonra Karaman’ da bir istasyon düşünülmüş, Celepçioğlu Boynu‘ ndan tüneller ile Zonguldak’a ulaşması düşünülmüştür. Fakat yolun meyilli ve tünellerin uzun olmasından dolayı yapım masrafı artacağı için Filyos’ a kadar gelmiş olan demir yolu hattının Zonguldak’a kadar devamına karar verilmiştir. Tetkiki yapılan “Zonguldak-Karaman-Tefen” istikameti demir yolu hattı 29.09.1934 nafıa ekili imzalı Başbakanlık kararı ile hattın yapımı kabul edilmemiştir.  1934 Yılında Hazırlanan Tetkik raporundan alıntılar.

    Tefen-Karaman-Zonguldak- dâhili hat yapımı için karar alınmış önce tetkik yaptırılmış ve rapor Başbakanlığa sunulmuş tetkik yaptırmak için alınan kararın alıntısı şöyledir    ”Kömür Havzası Demiryolları hakkında ahiren (son zamanlarda) İstanbul’da cereyan edenmüzakerat (Görüşmeler) sırasında Tefen-Zonguldak dâhili hat istikametinin bir heyet marifetile (yoluyla) tekrar tetkik ettirilmesine dair telakki(görüş tasarlayış) olunan emri Devletleri mucibince (gereğince uyarınca) , bu gibi istikşaf ve etüt işlerinde tecrübe ve ihtisasları malum bulunan Sivas- Erzurum hattı inşaat başmüdürü Galip, Irmak-Filyos hattı inşaat başmüdürü Abdullah Tiryaki ve merkez Fen heyeti müdürü Mühendis Necati beylerden müteşekkil bir heyet mahalline izam  ( Gönderilme, Gönderme) kılınmış ve icra eyledikleri tetkikat netayicini müşir olarak verdikleri 14.09.1934 tarihli rapor aynen ve leffen (ilişik olarak) takdim kılınmıştır”(1)               Tetkik raporu6.09.1934 tarihindeGalip, Abdullah Tiryaki veNecati Beylere 166689 numaralı emirle verilmiş,  tetkikler yapılmış; heyet, bir rapor hazırlamıştır. Hazırlanan tetkik raporunda yapılması düşünülen “Tefen-Karaman-Zonguldak” demir yolu hattının devam eden Filyos–Çatalağzı hattından daha zahmetli ve masraflı olacağından, yapılması düşünülen Tefen-Karaman-Zonguldak hattından vazgeçilmiştir. 14.09.1934 yılında yazılan tetkik raporunda geçen ifadeler şöyledir:” 1:Zonguldak sabık Üçüncü şube mühendisi Tevfik Bey tarafından gayet muhtasar ve seri bir takeometre etüdü ile yapılmış olan haritadaki istikameti umumiye Zonguldak’ı Filyos-ırmak hattına dâhilen kısa olarak raptedecek yegâne istikamet olduğu görülmüştür. 2: Zonguldak-Celepçi oğlu boynu-Tefen istikametinde binde 25 meylinde güzergâh vardır. Arazi müşkül ve killi olmakla beraber birçok tünel ve viyadükler inşaatı icap ettirecektir.

Masarifi inşaiyesi 6,5 ila 7 milyon tahmin edilmiştir ki Filyos- Zonguldak kısmının masarifi inşaiyesinden tahminen 3 milyon lira kadar fazladır yalnız bu istikamet hattı 22 kilometre kadar kısaltmaktadır    3:Zonguldak’tan Celepçi oğlu boynu noktasındaki büyük tünele kadar ve büyük tünelden Karaman İstasyonuna kadar binde 25 meyil alınmış ve münhani( eğrili, yükselti çizgisi) mukavemetleriyle büyük münhanilerdeki munzam mukavemetler nazarı itibara alınmamıştır. Bundan dolayı hakiki meyil binde 29,5 e kadar yükselmektedir. Bu meyil çoktur hiç olmazsa meylin binde 25 e indirilmesi icap etmektedir. Buda boyun noktasındaki tünel tulünü takbiren üç kilometreye iblağ (ulaştırma) ile kabildir. 4:Zonguldak istasyonu şehirden uzağa ve ayni zamanda platformu 27 rakımına konmuştur ki dereden 20 metre kadar yüksektedir. Hâlbuki Zonguldak istasyonunda ehemmiyeti dolayisile birçok manevra hatları bulunacak ve bin netice istasyon çok geniş yapılacaktır ki buda çok mühim masarifi icap ettirecektir. Bundan kurtulmak için istasyonun 10 Temmuz mahallesindeki spor sahasına nakil muvafıktır ( uygun).bu suretle liman ve maden ocaklar ile istasyonun irtibatı kolaylaşacaktır. 5:Zonguldak’tan sonra her ne kadar binde 25 rampası 14–15 kilometre kadar imtidat (sürme, uzama) etmekte ise de Zonguldak bir teşkilat istasyonu olacağına ve deposu bulunacağına nazaran her daim dahile gidecek trenlerin konforlu olarak gönderilmesi kabil olduğundan araya kruvazman için istasyon konmasına lüzum görülmemiştir.(2).           Tetkik raporunun altına sonuç olarak yazılanlar aynen şöyledir:     “Zonguldak-Celepçi oğlu-Tefen istikametinde gayet sert meyiller olmasından işbu kısmın kabiliyeti nakliyesi çok az olacaktır. Hâlbuki Tefen-Filyos Zonguldak kısmında ise meyiller çok hafif olmasından kabiliyeti nakliye çok fazladır.

    Tefen-Filyos hat kısmı mevcut ve Filyos-Zonguldak kısmında inşasına başlanmış olmasından Tefen-Filyos-Zonguldak hafif meyilli kısmı gerek havzadan dahile ve gerek havzadan Zonguldak’a ve Ereğli’ye gidecek nakliyatı kolaylıkla temin edebilecek kabiliyette bulunmasından Zonguldak-Celepçi oğlu-Tefen dahili hattının yapılmasına lüzum olmadığı kanaatindeyiz. Eğer harp zamanında emin şekilde dâhile kömür nakli mevzubahis ise Zonguldak Çaycuma istasyonuna kadar tahminen 25 kilometre tülünde bir havai hat tesisile kömür nakliyatının temini kabildir. Bu suretle masarifi inşa iye ve masarifi daimeden pek çok iktisat edilebilir ve havai hat bu iş için en ucuz ve emin bir sureti hal olduğu kanaatinde olduğumuzu arz eyleriz efendim” 14.09.1934 (3)İnşaat Reisliği Fen heyetinden mühendis Necati Bey

Irmak-Filyos hattı Başmüdürü Abdullah Tiryaki

Sivas-Erzurum hattı Başmüdürü Galip Bey Yukarıdaki tetkik raporunda imzaları bulunan heyetin yaptığı inceleme sonucunda, düşünülen “Tefen-Karaman-Zonguldak” hattının çok masraflı, eğimli ve rampası çok olduğundan yapılmasından vazgeçilmiştir. Nafıa ( Bayındırlık) vekili tarafından Başbakanlığa gönderilen yazıda, nafıa vekili, devam eden “Filyos-Çatalağzı” hattının devamına karar vermiştir. İfade alıntısı şöyledir:”Bu sebeple evvelce ihale malumu devletleri bulunan Filyos-Çatalağzı kısmına ait inşaata devam edilmekte olduğunu ve Çatalağızından Zonguldak’a kadar on bir kilometrelik kısmını da yakında münakaşaya çıkarılacağını arz ederim. 29.04.1934(4) Yapılması düşünülen “Tefen-Karaman-Zonguldak” hattı, esasen, rapor üzerinde Zonguldak’ı en kısa yoldan bağlayacak bir hat olarak düşünülmüş; ancak, arazinin killi, meyilli ve arızalı yapısı; ayrıca masrafının da“Filyos-Zonguldak” hattından üç milyon lira daha fazla oluşu ve üstelik Celepçioğlu Boynu’na üç kilometrelik bir tünelin yapılması,  masrafları arttıracağı düşünülmüştür. Arazinin killi ve heyelana müsait oluşu, vazgeçme sebeplerinden önemli biridir. Kaynaklar  1:T.C Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi-27,09,1934- Dosya:15248 fon:30..10 yer:151.71.11

  2:T.C Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi-27,09,1934- Dosya:15248 fon:30..10 yer:151.71.10

  3:T.C Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi-27,09,1934- Dosya:15248 fon:30..10 yer:151.71.11

  4:T.C Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi-27,09,1934- Dosya:15248 fon:30..10 yer:151.71.10 Yazan:

Sadi Uyar

yerel tarih araştırmacı

“Tarihte Tefen Günümüzde Gökçebey” Kitabından


Facebook'ta Paylaş...


Okunma Sayisi : 3144
Yazılma Tarihi : 2012-01-17
 
  İstatistik
  Dün : 301
  Bugün : 317
  Toplam: 5386447
   Online :

  4 konuk,

 
Tefen67.com

<< Yazara Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Yazıya Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama  
   
 
Tüm Yazılar Tarih Yorumlar Hit
1 .Gökçebey İçin Yaklaşan Tehlike: İlçenin istikbali Olacak Üç Sacayağı   2016-10-12 0 10582 
2 .Seksen yıllık fotoğraf, asırlık belge. Sözcüklerden çok şey anlatıyor bize   2016-10-08 0 1404 
3 .Hacumusa ve Bakacakkadı Beldelerinin Tarihi Gelişimi   2016-04-30 0 2713 
4 .Gökçebey’e 1932 Yılında Kimya ve Demir Sanayi Kurma Tetkikleri .  2016-04-25 0 1423 
5 .Zonguldak’ta Soyadı Alma Hadisesi.  2016-03-12 0 1788 
6 .Dağdemirciler Köyü (TEMİRCULAR-TİMURCİLER-DEMİRCİLER-DAĞDEMİRCİLER).  2016-03-01 0 1702 
7 .GAZİLER KÖYÜ.  2016-02-25 0 1564 
8 .Gökçebey Ahşap Camii ve Kitabesi..  2016-02-18 0 1654 
9 .Gökçebey’de Roma dönemi Ticaret Merkezi ...  2016-02-04 0 1662 
10 .İLÇE OLMA HİKAYESİ – TEFEN’DEN GÖKÇEBEY’E..  2016-02-04 0 1197 
11 .Çanakkale Savaşlarında Gökçebeyli Şehitler..  2016-02-04 0 1275 
12 .Gökçebey’de ( Tefen) Kethüdazadeler ...  2016-02-04 0 1325 
13 .1955 Yılında Gökçebey ( Tefen) Sanayi Merkezi Olması İçin Nahiye Yapılmış.  2016-02-04 0 1362 
14 .Zonguldak’ta Değiştirilen Yer Adları...  2016-02-04 0 1369 
15 .Gökçebey (Tefen) Antik dönem (Roma dönemi İ.S.1-2 yüzyıl)  2016-02-04 0 1318 
16 .Osmanlı’dan günümüze Tefen pazarı  2016-02-04 0 1231 
17 .GÖKÇEBEY’DE ASIRLIK DUT AĞACI   2016-02-03 0 1419 
18 .GÖKÇEBEY’DE 144 YILLIK TARİHİ MEZAR  2016-02-03 0 1342 
19 .Araştırmacı Yazar Sefer Köse’ye Armağan  2016-02-03 0 1319 
20 .İki Asırlık Filyos Projesi Gerçekten ll. Abdülhamit Han’a mı Aitti?.  2016-02-03 0 1202 
21 .TEFEN İSTASYONU (1927–1935)...  2016-02-03 0 1368 
22 .Gökçebey’de 2000 yıllık bir ticaret merkezi  2016-02-03 0 1237 
23 .Zonguldak’ta 1931 Yılında Meydana Gelen Fırtına   2016-02-02 0 1260 
24 .“ZONGULDAK“ ADININ TARİHİ GELİŞİMİ.. .....  2016-02-02 0 1237 
25 .Teşekkürler Gökçebey   2016-02-02 0 1125 
26 .Gökçebey’in Tarihi ve Kuruluş Günü  2016-02-02 0 1146 
27 .1945–1951 Yılı Zonguldak ve Filyos’ta Bulunan Heykeller Hakkında Notlar  2016-02-01 0 1473 
28 .Dirgine 1915’te Nahiye Yapılmış  2016-02-01 0 1236 
29 .Gökçebey’de Göç Sorunu  2016-02-01 0 1166 
30 .Gökçebey Var Mıdır, Yok Mudur?  2016-02-01 0 1214 
31 .Ağustu Deresi’nin Gönüllü Temizlikçileri  2016-01-31 0 1139 
32 .Geçmişten Günümüze Gökçebeyspor  2016-01-31 0 1195 
33 .Gökçebey Doğasıyla ve Tarihi Eserleriyle Turizme Açılmayı Bekliyor  2016-01-31 0 1163 
34 .Hayalimizdeki Gökçebey  2016-01-31 0 1131 
35 .Belediye Meclis Üyeliği ile Geçen Üç Yıl  2012-01-17 2 5846 
36 .Balkan Savaşları’ndan Milli Mücadeleye Gökçebeyli Şehit ve Gaziler  2012-01-17 1 4443 
37 .Hayata Geçmemiş “Tefen –Karaman-Zonguldak Hattı Demir Yolu” Projesi.  2012-01-17 0 3144 
38 .Temettuat Defterlerine Göre 19. yüzyıl Ortasında Tefen Kazasının Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası  2012-01-17 0 4315 
39 .Gökçebey “Tefen” Tarihi  2011-08-11 0 3737 
40 .Gökçebey’in Tarihi ve Kuruluş Günü  2010-06-26 2 4631 
41 .GÖKÇEBEY(TEFEN)TARİHİ  2009-05-31 6 4407 
42 .BU MEMLEKET BİZİM"DAVET"  2009-04-20 0 3561 
43 .Gökçebey’de Hizmet Bekleyen Alanlar "2""Kaldırım ve Sokaklar"<  2009-02-21 0 3343 
44 .Sarıkaş Mevkisinde Yaşanan Belirsizlikler  2008-12-18 7 3421 
45 .Gökçebey’de Hizmet Bekleyen Alanlar 1 "TERMİNAL"  2008-11-14 16 4378 
46 .Gökçebey’de Bir Yerel Tarih Denemesi  2008-10-21 9 4675 
47 .BAŞLARKEN....  2008-10-16 5 3593