Sadi Uyar 
tefen67@hotmail.com 

Temettuat Defterlerine Göre 19. yüzyıl Ortasında Tefen Kazasının Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası


Bu çalışma Başbakanlık Osmanlı arşivi (BOA) Tapu tasnifinde bulunan Hicri 925 Miladi 1519 yılına ait TD.51 nolu Mufassal defterleri, Topu Kadastro Genel müdürlüğü Kuyüd-ı Kadime arşivinde bulunan TD. 19 nolu Hicri 975 Miladi 1568 yıllarına ait mufassal defterleri ile Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan Hicri1260–1261 Miladi.1844– 1845 yıllarına ait Maliye Varidat Muhasebe Temettuat 4896–4897–4898–4899 numaralı defterler ve Prof. Dr. Kemal H. Karpat’a ait “Osmanlı nüfusu 1830” kitabı temel alınarak hazırlanmıştır.Gökçebey ilçesi Hicri 925 Miladi 1519 yılına ait Osmanlı kayıtlarında  “Tefen” kazası olarak geçer. Araştırmamızda Gökçebey adı çok yerde Tefen olarak yazılmıştır.


1519–1568 yıllarında kaza olarak geçen Tefen adli ve idari bakımından Bolu sancağına bağlı günde 20 akçelik Kadı ( Bugünkü Kaymakam ) yönetiminde bir yerleşim merkeziydi.

Tefen (Gökçebey )1519 yılı BOA kayıtlarında 67 olan hane sayısıyla, 1568 Yılına gelindiğinde Hane sayısı 117’e yükseldi. Yerleşim merkezinin yıllar boyu nüfus hareketlerinde azalıp çoğalmasıyla bazen kaza bazen de nahiye (Kadı naibi yönetimi) olarak 1800 yıllarına gelindi.1830-1831’den itibaren kayıtlarda tekrar kaza olarak geçen Tefen, Kastamonu Eyaleti Viranşehir (Eskipazar) sancağına bağlıydı.

1830–31 yıllarında Osmanlı imparatorluğunda ilk nüfus sayımı yapılmış, Tefen kazası kayıtlarda 623 kişi geçmektedir. Viranşehir sancağına bağlı olan Tefen kazası 1830–31 yıllarında yapılan nüfus kayıtları şöyledir.


1:Yine uygun görülüp talep edilen âli (?) neferen  (kaç kişi olduğunun ifade eder): 69

2:Yine genç ve güçlü İslam neferen: 60

3:Yine asâkir-i mansure (Asker)  ve sairlerden neferen: 494

Toplam nefer: 623

1831 yılında yapılan nüfus sayımına göre Tefen kazasında 623 kişi vardır bu sayımda yalnızca erkekler sayılmıştır.H.1260–61 M.1844–45 yılları M.V. M.Temettuat Defterlerinde Tefen            

1831 yılında yapılan sayım başarılı sonuçlar vermemiş daha sonra Hicri. 1260–61 Miladi.1844–45 yıllarında kapsamlı bir sayım yapılmıştır. Hicri. 1260–61 Miladi.1844–45 yıllarına denk gelen bu sayımda arazi, emlak miktarları, hayvan sayıları, meyve ağaçları ile kazanç miktarları belirlenmeye çalışılmıştır.

BOA Maliye Varidat Muhasebe Temettuat Defterlerinde yerleşim biriminin nüfus verilerine İlişkin bilgi edinmek kısmen mümkün olmaktadır. Buda defterlerde bulunan hane sayısı imkan vermektedir. Osmanlı tarihi üzerine yapılan araştırmalara göre Osmanlı ailesinin nüfusu ortalama olarak 5 kişiyi geçmemekte, sayımda sadece erkek nüfus tespit edilmiştir. Burada da hane başına 5 nüfus olduğu kabul edilerek bu çarpım yapılmakta ve nüfus miktarı yaklaşık olarak ortaya konmaktadır.

1845 yılında Tefen kazasında 193 hanede yaklaşık 965 nüfus bulunmaktadır

Tefen ve çevresi sahip olduğu doğal şartlar sayesinde tarih boyunca yerleşmeye sahne olmuş bir alanı kapsamaktadır. Bunda arazi, verimli Tarım alanları, iklim ve su kaynakları önemli bir etken olmaktadır. Ekonomik faaliyetleri Orman, Tarım ve Hayvancılıktır.

H.1260–61 M.1844–45 yılları Temettuat defterlerinde tarımsal faaliyetler ile uğraşanlar, tahıl, çeşitli meyve ve sebze üretimi yapmaktadırlar.

Tefen kazası kayıtlar incelendiğinde hane sayısı, ekonomik ve sosyal dokusundaki ayrıntılar dikkati çekmektedir. Hanelerde yapılan gelirlerde ekonomi özellikleri görülmektedir. İsmin altına şahsın bütün varlıkları yazılmaktadır. Sıra ile önce gayrimenkuller yazılmaktadır daha sonra tarlası, bağı, bahçesi, ekili ve meyve ağaçları vb. adıyla kayıt altına alınıp 1844 yılı gerçek geliri ile 1845 yılı tahmini geliri alt alta yazılarak toplanmaktadır.Vergi düzenlemesi ve vergi kaynaklarının tespitini amacıyla yapılmış, adına Emlak ve Arazi ve Hayvanat ve Temettuat sayımları denilmiştir. Hane esası üzerine yapılan bu sayımlarda şahısların hane sayısı, mezru tarla, üzüm eşçarı, eşçar-ı meyve ( meyve ağaçları), sağmaz manda, sağmaz inek, sağmaz koyun, sağmaz keçi, dişi buzağı, karasığır öküz, manda öküzü, arı kovanı, manda düvesi, tosun, kısrak, tay, beygir vs detayları ile mevcuttur.

1845 Yılında Tefen kazası Dört divandan oluşmakta olup Demirciler divanı, Ahmetler divanı, Dere Divanı ve Saki Divanıdır. Divan kelimesi Selçuklu ve Osmanlı döneminde kazaların çevresindeki mahallerin veya köylerin  birleşip tek bir çatı altında  karar aldıkları yönetim yeri anlamında kullanılmış.Tefen kaza merkezi defterlerde gösterilmediğinden kaza merkezi tam olarak belli değildir. Buna göre Demirciler divanı bugünkü uçburgu mahallesi, veyisoğlu, ibrahimbeyler köylerini, Ahmetler divanı gaziler, bodaş, tepeköy alaoğlu köylerini, Dere divanı Uzunahmetler, şıhlar, çekenez, saraçlar köyleri kahyaoğlu mahallesini, Saki divanıda bugün Yenice ilçesine bağlı kayadibi köyünü kapsamaktadır. Tefen kazasının sınırları 1845 yılında Yenice ilçesine bağlı kayadibi köyüne kadar uzanmaktadır.

H.1260–61 M.1844–45 yılları M.V. M.Temettuat Defterlerinde Tefen kazasında yaşayanlar.Defter no: ML. VRD. TMT. D.04896 Ahmetler Divanı

Bolu Eyaleti dahilinde kain (bulunan) Viranşehir sancağı kazalarından Tefen kazasına tabi “Ahmetler” divanında mukim (ikamet eden) ahaliyi İslam’ın (Müslüman ahalinin) emlak, arazi ve temettuatlarının (kazançlarını) mübeyyen (açıklayan ) defterdir.

Karye-yi Gaziler tabi divan-ı mezbûr (adı geçen yer)

Hane:1- Karanlık oğlu Halil

Hane:2- Gazi oğlu Mehmet

Hane:3- Gazi oğlu Hüseyin ve Karındaşı Mehmet

Hane:4- Bey oğlu Mehmet

Hane:5- Bölük oğlu İbrahim

Hane:6- Kadıbaş oğlu HamzaKarye-yi Bovacık (Bodaş) Tabii divan-ı Mezbûr ( adı geçen yer)

Hane:1- Çerci oğlu Halil

Hane:2- Kapısız oğlu Hasan

Hane:3- Kapısız oğlu Hüseyin

Hane:4- Kapısız oğlu Halil

Hane:5- Bovacık oğlu İsa

Hane:6- Hacı İbrahim oğlu Ömer

Hane:7- Hacı İbrahim oğlu Abide (?)Karye-yi Tepe tabii divan-ı mezbur (adı geçen yer)

Hane:1- Hızarcı oğlu Hasan

Hane:2- Hızarcı oğlu Halil

Hane:3- Hızarcı oğlu Hamza

Hane:4- Hızarcı oğlu Hüseyin

Hane:5- Hızarcı oğlu Hasan

Hane:6- Hızarcı oğlu Recep

Hane:7- İmam oğlu AhmetKarye-yi Musa Bey tabi divan-ı mezbur (adı geçen divan)

Hane:1 Musa Bey Oğlu Musa

Hane:2- Musa Bey Oğlu Mustafa

Hane:3- Paşa Bey oğlu Ahmet

Hane:4- Seydi oğlu Veli

Hane:5-Seydi oğlu Hasan

Hane:6- Seydi oğlu HamzaKarye-yi Abdi Bey Tabi divan-ı mezbur (adı geçen divan)

Hane:1- Abdi Bey oğlu Osman

Hane:2- Abdi Bey oğlu Mehmet

Hane:3-Ha (?) oğlu Osman

Hane:4- Ha (?) oğlu Hüseyin

Hane:5- Hoca oğlu İsmailAli oğlu tabi divan-ı mezbur (adı geçen divan)


Hane:1- Ali oğlu Musa

Hane:2- Ali oğlu İsmail

Hane:3- Ali oğlu Rıza (?)
Ali Bey oğlu tabi divan-ı mezbur (adı geçen divan)

Hane:1- Ali Bey oğlu İbrahim

Hane:2-Çırağ (Çerağ) oğlu Rıza

Hane:1- Ömer oğlu Halil

Hane:2- Çavuş oğlu Rıza

Hane:3- Abdurrahman  oğlu Abbas

Hane:4- Turan oğlu Hamza

Defter no: ML. VRD. TMT. D. 04897 Demirciler Divanı

Bolu Eyaleti dahilinde kain (bulunan) Viranşehir sancağı kazalarından Tefen kazasının “Demirciler” divanında mukim (ikamet eden)  ahaliyi İslam’ın (Müslüman ahalinin) emlek, arazi ve temettuatlarının  (kazançlarını) mübeyyen (açıklayan) defterdir.Karye yi Abbasoğlu tabii divanı mezbûr (adı geçen yer)

Hane:1- Abbas oğlu Halil

Hane:2- Abbas oğlu Ali

Hane:3- Abbas oğlu Süleyman


Karye-yi Uçburgu tabi divan

Hane:1- Velibeşe oğlu Mehmet

Hane:2- Velibeşe oğlu İsmail

Hane:3- Velibeşe oğlu Halil

Hane:4- Bostancı oğlu Hüseyin

Hane:5- Bostancı oğlu Hamza

Hane:6- Ali bey oğlu Ali

Hane:7- Ali bey oğlu Hüseyin

Hane:8- Ali bey oğlu Mehmet

Hane:9- Arnavut oğlu Ahmet

Hane:10- Cürem (Cürüm) oğlu Ali

Hane:11- Ali bey oğlu MehmetKarye-yi Cürüm (Hürrem (?)) Tabi Divan-ı mezbur

Hane:1- Cürüm oğlu Süleyman

Hane:2- Davut  (Daver (?) ) oğlu Veli

Hane:3- Boz oğlu Halil

Hane:4- Boz oğlu Hüseyin

Hane:5 Boz oğlu Recep

Hane:6- Boz oğlu İsmailKarye-yi Çılkır oğlu tabi divan-ı mezbur

Hane:1 Çılkır oğlu Dursun

Hane:2- Kalanter oğlu Hüseyin

Hane:3- Vezri (?) oğlu Musa

Hane:4- Çılkır oğlu AbdullahKarye-yi Enbiya oğlu Tabi divan-ı mezbur

Hane:1 Enbiya oğlu Selim

Hane:2- Enbiya oğlu Hasan
Karye-yi Taneci (?) ( Tanacı- Danacı ) tabi divan-ı mezbur

Hane:1- Taneci (?) oğlu İbrahim

Hane:2- Taneci (?) oğlu Hasan

Hane:3- Taneci (?) oğlu Abdullah

Hane:4 Kara Veli Oğlu Emin

Hane:5- Kara Veli oğlu RızaKarye-yi Veyisoğlu Tabi divan-ı mezbur

Hane:1-Veyis oğlu İbrahim

Hane:2- Veyis oğlu İsmail

Hane:3- Korucu oğlu Rıza

Hane:4- Veyis oğlu MusaKarye-yi Kelaz (Kelez- Gelaz) oğlu tabi divan-ı mezbur

Hane:1- Kelaz ( Gelaz) oğlu İsmail

Hane:2- Kelez (Kelaz) oğlu Hasan

Hane:3-Duvarcı oğlu Ali

Hane:4-Hacı oğlu HüseyinKarye-yi İbrahimbey oğlu tabi divan-ı mezbur

Hane:1- İbrahimbey oğlu Mehmet

Hane:2- İbrahimbey oğlu Rıza

Hane:3- Koca Hüseyin oğlu Hüseyin

Hane:4- Kadir oğlu İbrahimKarye-yi Osman oğlu tabi divan-ı mezbur

Hane:1- Köse oğlu Hasan

Hane:2- Osman oğlu Hasan

Hane:3- Osman oğlu Mehmet

Hane:4- Osman oğlu Rıza

Hane:5- Osman oğlu Hamza

Hane:6- Osman oğlu Ömer

Hane:7- Osman oğlu İsmail

Hane:8- Osman oğlu RızaKarye-yi Ferhat oğlu Tabi divan-ı mezbur

Hane:1- Ferhat oğlu İsmail

Hane:2- Ferhat oğlu Osman

Hane:3- Ferhat oğlu Durmuş

Hane:4- Boz oğlu Kadir

Hane:5- Boz oğlu Ahmet

Hane:6- (?) oğlu Mehmet ( Muhammet)
Defter no: ML. VRD. TMT. D.04898 Sakin Divanı (Bugün) Kayadibi Köyü

Bolu Eyaleti dahilinde kain (bulunan) Viranşehir sancağı kazalarından Tefen kazasının “Sakin” divanında mukim (ikamet eden)  ahaliyi İslam’ın (Müslüman ahalinin) emlek, arazi ve temettuatlarının  (kazançlarını) mübeyyen (açıklayan) defterdir.Karye yi Hacı Halife oğlu tabii divanı mezbûr (adı geçen yer)

Hane:1- Hacı Halife oğlu Hüseyin

Hane:2- Hacı Halife oğlu HüseyinKarye-yi yukarı tabi divan-ı mezbur

Hane:1- Hacı Osman oğlu Hasan

Hane:2- Kalender oğlu İbrahim

Hane:3- Kalender oğlu Mustafa

Hane:4- Kalender oğlu Hasan

Hane:5- Kalender oğlu Mehmet

Hane:6- Kalender oğlu İsmail

Hane:7- Hatip oğlu İsmail

Hane:8- Hatip oğlu CaferKarye-yi Eyüp oğlu tabi divan-ı mezbur

Hane:1- Eyüp oğlu Süleyman

Hane:2- Eyüp oğlu Musa

Hane:3- Eyüp oğlu AhmetKarye-yi Aşağı tabi divan-ı mezbur

Hane:1- Yahya (?) oğlu Emrah

Hane:2- Kalaycı oğlu İsmail

Hane:3- Kör oğlu Hüseyin

Hane:4- Kays (?) oğlu Halil

Hane:5- Kays (?) oğlu Abdullah

Hane:6- Hamza oğlu Salim

Hane:7- İmam oğlu Mustafa

Hane:8- Ayşe oğlu Osman

Hane:9 Ayşe oğlu İsmail

Hane:10- Kör Hasan oğlu Halil

Hane:11- Abbas oğlu Halil

Hane:12- Gemalmaz oğlu Hüseyin

Hane:13- Kalender oğlu Kalender

Hane:14- Kalender oğlu Ali

Hane:15- Kalender oğlu Halil

Hane:16- Boşnak oğlu Ali

Defter no: ML. VRD. TMT. D. 04899 Dere Divanı

Bolu Eyaleti dahilinde kain (bulunan) Viranşehir sancağı kazalarından Tefen kazasının “Dere” divanında mukim (ikamet eden)  ahaliyi İslam’ın (Müslüman ahalinin) emlek, arazi ve temettuatlarının  (kazançlarını) mübeyyen (açıklayan) defterdir.Karye yi Uzunahmetoğlu tabii divanı mezbûr (adı geçen yer)

Hane:1- İbadicelebi oğlu Osman

Hane:2- Uzunahmet oğlu Hasan

Hane:3- Uzunahmet oğlu Mehmet

Hane:4- Zir oğlu Halil

Hane:5- Zir oğlu Hüseyin

Hane:6- Zir oğlu Mustafa

Hane:7- Bartlak oğlu Mehmet

Hane:8- Bartlak oğlu Osman

Hane:9- Bartlak oğlu İsmail

Hane:10- Bartlak oğlu Ali

Hane:11- Narin (Narcı (?) ) oğlu DurmuşKarye-yi Şeyhler tabi divan-ı mezbur

Hane:1- Ramazan oğlu İsmail

Hane:2- Cukadar (?) (Çuhadar) oğlu Osman

Hane:3- Kerli oğlu Ali

Hane:4- Kerli oğlu Osman

Hane:5- Kerli Oğlu Hasan

Hane:6- Aişe (?) oğlu İbrahim

Hane:7- Ramazan oğlu AliKarye-yi Süleyman Çelebi

Hane:1- Osmancı oğlu Nuri

Hane:2- Osmancı oğlu Hamza

Hane:3- Süleyman Çelebi oğlu Abdullah

Hane:4- Süleyman Çelebi oğlu Mustafa

Hane:5- Aracı/ Ömerci oğlu Mehmet ( Muhammet)

Hane:6- Süleyman Çelebi oğlu Muhammet

Hane:7- Mustafa (?) oğlu Hüseyin

Hane:8- Süleyman Çelebi oğlu İsmailKarye-yi Çekenez tabi divan-ı mezbur

Hane:1- Bodur oğlu Nuri

Hane:2- Ahmet oğlu Hasan

Hane:3- Yolcuoğlu Halil

Hane:4- Bodur oğlu Mehmet

Hane:5- Bodur oğlu İsmail

Hane:6- (Eli) Ala hakal (?) oğlu Hasan ( Aksakal olabilir)

Hane:7- (Eli) Ala hakal (?) oğlu İsmail ( Aksakal olabilir)

Hane:8- Hoca oğlu İbrahim

Hane:9- Dalyan ( Dalban) Mustafa

Hane:10- Perişan (?) oğlu İbrahim

Hane:11- Tülübaş oğlu Hasan

Hane:12- Tülübaş oğlu Ali

Hane:13- Dalyan oğlu Abdullah

Hane:14- Bardakçı oğlu İbrahim

Hane:15- Karabacak oğlu Mehmet

Hane:16- Karbacak oğlu İsmail

Hane:17- Kara Veli ( kararlı) oğlu İsmailKarye-yi Ali Usta tabi divan-ı mezbur

Hane:1- Ali Usta oğlu İbrahim

Hane:2- Küçük oğlu Ahmet

Hane:3- Ali usta oğlu Mehmet

Hane:4- Kamid (?) oğlu Ali

Hane:5- Tavukçu oğlu VeliKarye-yi Kethüda oğlu tabi divan-ı mezbur

Hane:1-  Tavukçu oğlu İbrahim

Hane:2- Tülü oğlu Ahmet

Hane:3- Kethüda oğlu Hüseyin

Hane:4- Kethüda oğlu Hasan

Hane:5- Kethüda oğlu Mustafa

Hane:6 Kethüda oğlu AliKarye-yi Saraçlar Tabi Divan-ı mezbur

Hane:1- Çakır oğlu Abdullah

Hane:2- Çakır oğlu İsmail

Hane:3- Çakır oğlu Hasan

Hane:4- Çakır oğlu Yakup

Hane:5- Çakır oğlu Yasir

Hane:6- Osman oğlu Ali

Hane:7- Gani oğlu Mehmet

Hane:8- Çoban oğlu Musa

Hane:9- Veli İbrahim oğlu İbrahim

Hane:10- Tavukçu oğlu Hasan

Hane:11- Tavukçu oğlu Ahmet

Hane:12 Malakcı oğlu MehmetKaynaklar

1:T.C Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı ML. VRD. TMT. D.04896

2:T.C Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı ML. VRD. TMT. D.04897

3:T.C Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı ML. VRD. TMT. D.04898

4:T.C Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı ML. VRD. TMT. D.04899

5: Prof. Dr. Kenan Ziya Taş --”Fatih Devrine Ait Bir Tahrir Defteri", OTAM, sayı–7–1996 Ankara

BOA. TD.51 no Defter

TKGM. KK. TD.19 no Defter

6:Prof. Dr. Kemal H. Karpat  “Osmanlı Nüfusu 1830–1914” Timaş Yayınları İstanbul 2010

(Osmanlıca metinlerin çevirisi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mehmet Yılmaz tarafından yapılmıştır.)Araştırma:Sadi Uyar


yerel tarih araştırmacı


 


Kaynak:tefen67

Facebook'ta Paylaş...


Okunma Sayisi : 4329
Yazılma Tarihi : 2012-01-17
 
  İstatistik
  Dün : 611
  Bugün : 623
  Toplam: 5408517
   Online :

  28 konuk,

 
Tefen67.com

<< Yazara Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Yazıya Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama  
   
 
Tüm Yazılar Tarih Yorumlar Hit
1 .Gökçebey İçin Yaklaşan Tehlike: İlçenin istikbali Olacak Üç Sacayağı   2016-10-12 0 10662 
2 .Seksen yıllık fotoğraf, asırlık belge. Sözcüklerden çok şey anlatıyor bize   2016-10-08 0 1418 
3 .Hacumusa ve Bakacakkadı Beldelerinin Tarihi Gelişimi   2016-04-30 0 2719 
4 .Gökçebey’e 1932 Yılında Kimya ve Demir Sanayi Kurma Tetkikleri .  2016-04-25 0 1431 
5 .Zonguldak’ta Soyadı Alma Hadisesi.  2016-03-12 0 1798 
6 .Dağdemirciler Köyü (TEMİRCULAR-TİMURCİLER-DEMİRCİLER-DAĞDEMİRCİLER).  2016-03-01 0 1712 
7 .GAZİLER KÖYÜ.  2016-02-25 0 1573 
8 .Gökçebey Ahşap Camii ve Kitabesi..  2016-02-18 0 1664 
9 .Gökçebey’de Roma dönemi Ticaret Merkezi ...  2016-02-04 0 1677 
10 .İLÇE OLMA HİKAYESİ – TEFEN’DEN GÖKÇEBEY’E..  2016-02-04 0 1206 
11 .Çanakkale Savaşlarında Gökçebeyli Şehitler..  2016-02-04 0 1284 
12 .Gökçebey’de ( Tefen) Kethüdazadeler ...  2016-02-04 0 1331 
13 .1955 Yılında Gökçebey ( Tefen) Sanayi Merkezi Olması İçin Nahiye Yapılmış.  2016-02-04 0 1369 
14 .Zonguldak’ta Değiştirilen Yer Adları...  2016-02-04 0 1379 
15 .Gökçebey (Tefen) Antik dönem (Roma dönemi İ.S.1-2 yüzyıl)  2016-02-04 0 1324 
16 .Osmanlı’dan günümüze Tefen pazarı  2016-02-04 0 1239 
17 .GÖKÇEBEY’DE ASIRLIK DUT AĞACI   2016-02-03 0 1426 
18 .GÖKÇEBEY’DE 144 YILLIK TARİHİ MEZAR  2016-02-03 0 1351 
19 .Araştırmacı Yazar Sefer Köse’ye Armağan  2016-02-03 0 1329 
20 .İki Asırlık Filyos Projesi Gerçekten ll. Abdülhamit Han’a mı Aitti?.  2016-02-03 0 1208 
21 .TEFEN İSTASYONU (1927–1935)...  2016-02-03 0 1377 
22 .Gökçebey’de 2000 yıllık bir ticaret merkezi  2016-02-03 0 1243 
23 .Zonguldak’ta 1931 Yılında Meydana Gelen Fırtına   2016-02-02 0 1268 
24 .“ZONGULDAK“ ADININ TARİHİ GELİŞİMİ.. .....  2016-02-02 0 1245 
25 .Teşekkürler Gökçebey   2016-02-02 0 1131 
26 .Gökçebey’in Tarihi ve Kuruluş Günü  2016-02-02 0 1157 
27 .1945–1951 Yılı Zonguldak ve Filyos’ta Bulunan Heykeller Hakkında Notlar  2016-02-01 0 1478 
28 .Dirgine 1915’te Nahiye Yapılmış  2016-02-01 0 1242 
29 .Gökçebey’de Göç Sorunu  2016-02-01 0 1185 
30 .Gökçebey Var Mıdır, Yok Mudur?  2016-02-01 0 1220 
31 .Ağustu Deresi’nin Gönüllü Temizlikçileri  2016-01-31 0 1147 
32 .Geçmişten Günümüze Gökçebeyspor  2016-01-31 0 1202 
33 .Gökçebey Doğasıyla ve Tarihi Eserleriyle Turizme Açılmayı Bekliyor  2016-01-31 0 1172 
34 .Hayalimizdeki Gökçebey  2016-01-31 0 1139 
35 .Belediye Meclis Üyeliği ile Geçen Üç Yıl  2012-01-17 2 5856 
36 .Balkan Savaşları’ndan Milli Mücadeleye Gökçebeyli Şehit ve Gaziler  2012-01-17 1 4450 
37 .Hayata Geçmemiş “Tefen –Karaman-Zonguldak Hattı Demir Yolu” Projesi.  2012-01-17 0 3160 
38 .Temettuat Defterlerine Göre 19. yüzyıl Ortasında Tefen Kazasının Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası  2012-01-17 0 4329 
39 .Gökçebey “Tefen” Tarihi  2011-08-11 0 3748 
40 .Gökçebey’in Tarihi ve Kuruluş Günü  2010-06-26 2 4649 
41 .GÖKÇEBEY(TEFEN)TARİHİ  2009-05-31 6 4422 
42 .BU MEMLEKET BİZİM"DAVET"  2009-04-20 0 3569 
43 .Gökçebey’de Hizmet Bekleyen Alanlar "2""Kaldırım ve Sokaklar"<  2009-02-21 0 3351 
44 .Sarıkaş Mevkisinde Yaşanan Belirsizlikler  2008-12-18 7 3431 
45 .Gökçebey’de Hizmet Bekleyen Alanlar 1 "TERMİNAL"  2008-11-14 16 4386 
46 .Gökçebey’de Bir Yerel Tarih Denemesi  2008-10-21 9 4685 
47 .BAŞLARKEN....  2008-10-16 5 3601