Hamit Kalyoncu 
kalyoncuhamit@hotmail.com 

BÖLGEMİZ ÜZERİNE NOTLAR

1071 Malazgirt savaşı ile Bizanslılar’ı bozguna uğratanTürkler, kısa süre sonra Batı Karadeniz bölgesinde de egemen olurlar. Bölgede ilk olarak Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın komutanı Emir Kara Tigin görülür; 1084’te önce İzmit, daha sonra şimdiki Eflani, Ulus, Bartın, Devrek topraklarında egemen olur. Sinop, Kastamonu, Çankırı ve Safranbolu topraklarını kapsayan bir Türk Emirliği kurar. Ancak 1086 ölümü sonrası bölge yine Bizanslılar’ın eline geçer.
Batı Karadeniz Bölgesine 11-14. yüzyıllar arasında gruplar halinde Türkler’in gelip yerleştikleri kaynaklarda yer alır. 1460’ta ise Fatih Sultan Mehmet,  Amasra’yı da Osmanlı  topraklarına katar ve yöre bütünüyle Türk egemenliğine girmiş olur.
Bölgemizin Türkleşmesikonusu ile ilgili bilgiyi  M.Zekai Konrapa’danalırız.Bolu Tarihi-1950” adlı kitabında belirttiğine göre; Alpaslan’ın oğlu Melikşah, amcaoğlu Kutalmışoğlu Süleyman’a, Kızılırmak ile İstanbul arasındaki bütün şehirlerin alınması görevini verir. Alınacak yerlere yerleştirmek üzere yanına 100 binden fazla Türkmen ailesini katar. Emir Kara Tigin de Süleyman Şah’ın komutanı olduğuna göre yanına aldığı Türkmenler’den bir bölümünün de yöremize gönderilip yerleştirdiğini düşünmeliyiz.
DANİŞMENTLER DÖNEMİ
               Danişmentler’in 12. yüzyılda Kızılırmak’tan Sakarya’ya kadar uzandıkları, Batı Karadeniz bölgesinde de etkili oldukları görülür.Zonguldak-Bolu-Kastamonu yöresinde “Danışmantlar, Danişment, Danişmentli” gibi köy ve yer adlarının bulunması, Danişmentliler’in yıkılmasından sonra bir kısım grupların bu bölgede kaldıkları ve yerleştikleri ya da bu köylerin o dönemde kuruldukları düşüncesini güçlendirir. Karabük’te Danışmant köyü, Kurucaşile’ye bağlı Danişment köyü, Ereğli’ye bağlı Danişmentli köyü gibi.
ÇOBANOĞULLARI DÖNEMİ
Çobanoğullarıise, 13. yüzyılda Kastamonu, Safranbolu, Eflagan’ı yönetimi altına  alır. 1243 Kösedağ savaşında Moğollar Selçuklular’ı büyük bir yenilgiye uğratır  ve Anadolu’ya egemen  olurlar.
Çobanoğulları döneminde Emirçoban’a bağlı, etnik bakımdan Türk-Oğuz olarak nitelenen göçmenler Batı Karadeniz bölgesine gelerek yerleşir ; “Karaevli, Avşar, Dodurga, Çepni, Bayat, Saltuklu, Alaplı, Bozoklu” gibi Türk-Oğuz boylarının adları Bartın, Safranbolu, Ulus, Eflani, Ereğli, Alaplı, Devrek, Çaycuma bölgesinde yer ve köy adları olarak günümüze kadar gelir.
Çobanoğulları döneminde diğer önemli bir durum da  Kıpçak Türkleri’nin bölgeye gelip yerleşmeleridir. Prof. Zeynep Kormaz’ın “Bartın Ağzı” üzerine yaptığı çalışmada Çobanoğulları döneminde : “Kefe ile Kastamonu’ya bağlı Anadolu kıyı bölgeleri arasında ticaret ve kayık taşımacılığı yapıldığı, Dest-i Kıpçak’tan Anadolu’ya on bin hanelik Kıpçak Terekemesi’nin geldiği yolunda Timuriler devrine kadar ulaşan bir rivayeti de göz önüne almak gerekir” diyor.
KIPÇAKLARIN BÖLGEYE GETİRİLİŞİ
Prof. Korkmaz’ın “Bartın Ağzı” üzerine yaptığı çalışmasında  saptadığı Kıpçak dili özellikleri ile “Kastamonu ve yöresini, Kuman-Kıpçak ve Memluk-Kıpçak unsurlarına bağlayan siyasi ve ticari gelişmeler gözönüne alındığında; bu gelişmeler sonunda Kastamonu yöresine, özellikle Bartın ve çevresine Kıpçak Türkleri’nin de yerleştirilmiş olduğunu” kabul etmek gerekir.
Bölgenin etnik yapısı üzerinde değerlendirilmesi gereken bir durum da Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’ın “Bartın Ağzı” üzerine yaptığı araştırmasındaki bir saptamasıdır; “Bizans imparatoru J. Vatatzes (1222-1254), Anadolu’da siyasi sınır tanımayan Türk saldırılarına karşı, kendilerini korumak amacıyla Trakya’dan Hıristiyanlaştırılmış on bin göçebe Türk-Kuman unsurunu Anadolu’ya aktararak, Menderes vadisine ve Frigya’ya, yani Bizanslılar’la Türkler arasındaki sınır boylarına yerleştirir (Wittek, 1986: 13)”. Bizanslılar’ın 13. yüzyılın ilk yarısında doğuda Türkler’e karşı sınır bekçisi olmak üzere getirdikleri Türk-Kuman unsurlardan bir kısmının, kısmen Kastamonu’nun batı kesimlerine düşen bölgede, şimdiki Bartın yöresinden batıya ve güneye doğru yer aldıkları güçlü bir olasılık olarak görülür.(Prof. Dr. Zeynep Korkmaz-Bartın Ağzı-TDK Yay)
Kıpçaklar  üzerinde bir çalışma yapanAnkara Ün. DTCF, Genel Türk Tarihi, Doktora Öğrencisi Salih Yılmaz (Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 140 Ekim 2002) konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler verir:
Kıpçaklar, Türkiye topraklarına hem Balkanlar’dan hem de Kafkaslar’dan farklı zamanlarda girmişlerdir. Anadolu’ya Balkanlar yoluyla gelen Kıpçaklar’a ise Bizans devleti aracılık etmiş­tir. Bizanslılar, Türk akıncılarından kendilerini korumak ve savunmak amacıyla XI. yüzyıldan başlayarak XIII. yüzyı­la kadar birçok Kıpçak zümresini Anadolu’nun değişik yerlerine yerleştirmiştir.
BİZANSLILAR  KIPÇAKLAR’I KULLANIR
Bizans tarihçisi Nicephorus, İmparator Gregoras Johannes Vatatzes (1222-1254) zamanında Hristiyanlaştırılmış olmaları muhtemel 10.000’den çok Kuman’ı aileleriyle birlikte göçebe bir hayat sürdükleri  Trakya’dan getirip yarı asker-köylüler olarak kendilerini Türk akınlarından korumak ve savunmak amacıyla Menderes vadisine, Frigya’ya ve Kastamonu çevresine(Batı Karadeniz) yerleştirildiğini bildirmektedir. Bu bölge Sinop’un batısından Menderes vadisine kadar olan hattır. (P.Wittek, 1986:13)
 XII. yüzyılda Altınordu Devleti ve Mısır Memlüklüleri arasındaki köle ticareti sayesinde de Anadolu’ya birçok Kıpçak köle getirilmiştir. Kastamonu’da kurul­muş Çobanoğulları zamanında Kırım’ın Kefe limanı ve Kastamonu arasında deniz ticareti yapıldığı ve bu sayede Deşt-i Kıpçak’tan (Kıpçak eli)Anadolu’ya onbin hanenin üs­tünde Kıpçak Türkü geldiği bazı kaynaklarda (P.Wittek) geçer. Bu sayede Batı Karadeniz bölgesine önemli ölçüde Kıpçak Türkü yerleşmiştir. (M.Zekai Konrapa- Bolu Tarihi-1950)
Şu konu da gözden ırak tutulmamalıdır: Moğol kökenli İlhanlılar’ın Selçuklular’la 1243 Kösedağ savaşı ve Moğol hükümdarı Timur’un, Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt ile 1402 Ankara savaşı sırasında büyük ordularla Anadolu’ya gelmeleri etnik yapılanma açısından büyük önem taşır. Güçlü Moğol ordularına karşı duramayan küçük ulusların, kabilelerin ezilmemek, yok olmamak için daha Batı’ya, kuzey’e, güney’e kaçmış olmaları doğaldır. Bu gruplardan bazılarının da savaş menzili dışında kalan Batı Karadeniz bölgesine gelmeleri ve buralarda saklanıp, yerleşik duruma geçmelerini de düşünmeliyiz.  
FATİH, AMASRA’YA TÜRKLERİ YERLEŞTİRİR
1460yılında Fatih Sultan Mehmet’in denizden donanmasıyla, karadan ordusuyla gelerek Amasra’yı savaşsız ele geçirmesi ve buraya Eflani’den Türk kökenli (Kıpçak) aileleri yerleştirmesiyle Batı Karadeniz yöresi tamamıyla Türkleşmiş olur.
              Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’ın “Bartın ve Yöresi Ağızlarındaki Lehçe Tabakalaşması”  araştırmasında belirttiği tarihsel olaylar ve buna bağlı Oğuz-Türkmen-Kıpçak lehçeleri tabakalaşması, birbirine çok yakın iki komşu kasaba olmaları dolayısıyla Çaycuma için de düşünülemelidir.   Çaycuma bölgesindeki köy ve mahalle adları bu kanıyı doğrulayacak niteliktedir. Prof. Dr. Zeynep Korkmaz- Bartın Yöresi Ağızlarında Lehçe Tabakalaşması: Türkoloji Dergisi Cilt:2 Sayı:1 sayfa: 227-249. (A.Ü. DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Enstitüsü)’ndeki incelemesi bölgede görülen tarihsel geçmiş ve bunun sonucu oluşan ağız özelliği hakkında da önemli bilgiler veriyor.
BÖLGEYE YERLEŞEN OĞUZ BOYLARI    
11. yüzyıldan başlayan bölgenin Türkleşme sürecinde 15. yüzyıl başlarına kadar; 12-14. yüzyılları boyunca savaşların da etkisiyle Anadolu içlerinden gelerek kendilerine yeni yurtlar arayan “Karaevli, Avşar, Çepni, Dodurga, Bayat, Saltuklu, Artuklu, Bozoklu, Alaplı, Çandarlı” adlı Oğuz-Türkmen boyları; 12. yüzyıl sonları ile 13. yüzyıl içinde Karadeniz’in kuzeyinden ve batısından gelen Kıpçak ve Kuman Türkleri; Moğol istilaları sırasında Asya’dan Anadolu’ya zorunlu sürüklenen “Karluk, Kalaç, Çigil, Uygur” uluslarının küçük grupları; kendilerinden önce bölgede kalan Bizans kalıntıları üzerinde, yeni kurdukları köy ve kasabalarda kaynaşarak, Müslüman-Türk inanış ve geleneklerini, kültür ve uygarlığını oturtarak, bugünkü Batı Karadeniz bölgesi insanlarının atalarını oluştururlar.
             Bölgeye gelip yerleşen Türk boylarından birçoğunun adları, bugün de yörede köy adı olarak yaşamaktadır. Bunları şu şekilde gösterebiliriz: Merkez ilçe Karaman, Bozca, Üçköy köyleri; Ulus’ta Dodurga Köyü; Ereğli’de Bayat, Saltuklu, Artıklar, Soğanlıyörük, Yaraşlıyörük, Avarlar köyleri; Bartın: Ahatlar, Balat, Bedil, Eskiemirler, Gecen, Karainler, Okcular, Sipahiler, Turanlar, Yanaz ; Çaycuma’da Ahatlı, Emirşah, Karamusa köyü Dedeler Mah., Güdüllü, Çayır köyü Göçler Mah., Karaevligeriş, Karaevliçavuş, Şeyhoğlu, Sipahiler köyleri ve Saltukova bucağının adı; Devrek’te Türkmenoğlu, Oğuzhan, Dedeoğlu, Sipahiler köyleri; Eflani’de Afşar, Ovaşıhlar, Çelebiler köyleri; Alaplı ilçesinin adı ve Ahatlı, Ahiler ve Sofular köy adları, tarihten izler taşıyan önemli örnekler olarak sayılabilir.
                KAFKASYA’DAN GÖÇLER
                Osmanlılar’ın gerileme dönemlerindeki Osmanlı-Rus savaşları (1877’den başlayarak) sonucu Kırım’da yaşayan Müslüman Kırım Türkleri Tatarlar, Romanya-Bulgaristan üzerinden; Kafkasya’da yaşayan Abhaz (Abaza), Nogay (Nogay Tatarları), Gürcü, Lezgi (Laz), Çerkes, Çeçen, Dağıstanlı, Kumuk, Kazan göçmenleri; ayrıca Yugoslavya, Yunanistan ve Bulgaristan topraklarında yaşayan Rumeli ve Balkan Türkleri de siyasi nedenlerle yaşam koşullarının ağırlaşması, ayrıca mecbur edilerek kara ve deniz yolu(Tuna Nehri) ile Anadolu topraklarına gelirler ve Osmanlı yönetiminin kendilerine gösterdikleri bölgelere yerleşerek kendilerine yeni yurtlar bulurlar.
                Rumeli, Kırım, Kafkasya göçlerini ve Türkiye’deki etnik yapıyı inceleyen kitaplardan  edinilen bilgilere göre; Zonguldak ve çevresinde görülen etnik kökenlere bağlı aile gruplarının diğer gruplar gibi bölgeye yerleştikleri ve çevre illerden kömür üretiminde, çalışmaya gelen aileler olduğu kabul edilmelidir.
                Peter Andrevs’in araştırmasında bir yerleşim bölgesi olarak Akçakoca, sadece “Lazlar” için gösteriliyor. Ayrıca, Osmanlı yönetimince göçler nedeniyle çeşitli grupların Tatar, Abaza, Gürcü, Çerkesler’in yerleştirildikleri; Sakarya, Bolu, Kocaeli gibi yerler ise Zonguldak yöresine çok yakın olduğundan, daha sonra bunlardan bazı grupların Zonguldak ve çevresine geldikleri de düşünülebilir.      
                 Bunun gibi Çaycuma’ya bağlı Saltukova Beldesi’nin İhsaniye Köyü ve çevresinde Abaza kökenli ailelerin yaşadığı biliniyor. Yine zorunlu göçler yoluyla Bartın ve Çaycuma’da Kırım çevresinden gelen Tatar kökenli ailelerin yerleştiği de görülür.  Zonguldak yöresinin etnik yapısı içine; Çerkes, Gürcü, Arnavut, Laz, Abaza, Tatar, Boşnak, Makedon, kökenli ailelerin varlığını da katmak gerekir.(Peter Alford Andrews-Türkiye'de Etnik Gruplar-Ant Yayıncılık-Aralık-1992)
                 Bunlardan başka, 1950’li yılların başlarında Bulgaristan’dan gelen Türk-Müslüman göçmenler de belirtilmelidir. “Türkiye’de Etnik Gruplar” kitabındaki bilgilere göre, 1945-1950’de toplam olarak 150.447 (kitaptaki başka bir kaynağa göre 1923-1980 arasında toplam 488.000) Bulgar göçmeni gelir ve o zamanki 64 ilin 44’üne (Batı ve İç Anadolu) dağıtılır. Bulgar göçmenlerinden 8.227 kadarı ise Batı Karadeniz Bölgesi’ne yerleştirilir. Türk ve müslüman Bulgar göçmenlerinden bir kısmı da Zonguldak’ın Bartın, Devrek, Çaycuma   ilçelerine yerleştirilir. Bu göçmenler de diğerleri gibi süreç içinde çeşitli akrabalıklarla yerlileşir ve bugünkü Batı Karadeniz Bölgesi, özelde de Zonguldak nüfusunu oluştururlar.
 
 

Facebook'ta Paylaş...


Okunma Sayisi : 95
Yazılma Tarihi : 2020-06-29
 
  İstatistik
  Dün : 433
  Bugün : 391
  Toplam: 5475091
   Online :

  24 konuk,

 
Tefen67.com

<< Yazara Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Yazıya Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama  
   
 
Tüm Yazılar Tarih Yorumlar Hit
1 .ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİ-POLİS  2021-01-14 0 13 
2 .ÖĞRETMENİM  2020-11-23 0 187 
3 .ATATÜRK GİBİ DÜŞÜNMEK  2020-10-20 0 291 
4 .ZEKİ YURTBAY’ın ARDINDAN..  2020-09-28 0 119 
5 .KENTE SAHİP ÇIKMAK   2020-07-13 0 429 
6 .TANIŞTIĞIM ÜÇ ŞAMPİYON  2020-07-07 0 106 
7 .BÖLGEMİZ ÜZERİNE NOTLAR  2020-06-29 0 95 
8 .ŞEHİRLE BİLEK GÜREŞİ YAPILMAMALI!  2020-06-21 0 202 
9 .67 İÇİN UMUT RÜZGARI  2020-06-16 0 198 
10 .ÇAYCUMA’DA KÖKTÜRKLER  2020-06-09 0 247 
11 .SİMGE AĞAÇLAR  2020-06-01 0 115 
12 .Kod adı Zonguldak  2020-05-26 0 165 
13 .VE AZİZ ZONGULDAK..  2020-05-18 0 133 
14 .KARANLIK BİR GECE..  2020-05-11 0 129 
15 .ŞİİR SAATİ  2020-05-04 0 142 
16 .İLK MECLİS’TE BİR DEVREKLİ HACI ABDULLAH SABRİ EFENDİ  2020-04-22 0 133 
17 .SÖZ OLA AĞULU AŞI   2020-04-20 0 107 
18 .ZONGULDAK ŞARKISI  2020-04-07 0 258 
19 .HALK İÇİNDEN HALK İÇİN BELEDİYE  2020-04-02 0 99 
20 .ZOR GÜNLER..  2020-03-29 0 144 
21 .YAŞAMA KAYGISI  2020-03-23 0 161 
22 .BASTIR PARAYI HESABA!  2020-03-16 0 161 
23 .GÜLE GÜLE ALİ BAHADIR  2020-03-09 0 149 
24 .YAŞAMAK KORKUSU  2020-03-02 0 191 
25 .DEPREM OLGUSU  2020-02-25 0 186 
26 .CENNETİN ANAHTARLARI  2020-02-17 0 177 
27 .ÇOCUKLUĞUM NERDESİN?  2020-02-09 0 205 
28 .ÇAYCUMA GENÇLER BİRLİĞİ  2020-02-03 0 202 
29 .DEPREM GERÇEĞİ  2020-01-27 0 219 
30 .UNUTMADIM..  2020-01-21 0 229 
31 .SANCILI İNSAN-LIK  2020-01-13 0 237 
32 .“MUZAFFER’İN ÖLÜMÜNE YANIYORUM”  2020-01-07 0 246 
33 .ASALA ŞEHİDİ IŞIK YÖNDER…  2019-12-16 0 296 
34 .SEN AZİZ ŞEHRİM…  2019-12-01 0 354 
35 .ÖĞRETMENLER GÜNÜ...  2019-11-25 0 265 
36 .ÖĞRETMENLER GÜNÜ  2019-11-24 0 218 
37 .ÇAYCUMA’DA GENÇLİK GECESİ  2019-11-17 0 288 
38 .ATATÜRK’Ü DUYMAK  2019-11-07 0 338 
39 .KARAELMASIN ÇİÇEKLERİ  2019-11-04 0 271 
40 .EN BÜYÜK BAYRAM  2019-10-29 0 329 
41 .ÇAYCUMA’DA ŞİİR GECESİ  2019-09-16 0 326 
42 .ÇAYCUMA NOTLARI-5/ÇAYCUMA ADI ve ANLAMI  2019-09-09 0 300 
43 .ÇAYCUMA NOTLARI-4/ÇAYCUMA NE ZAMAN KURULDU?  2019-09-05 0 375 
44 .ÇAYCUMA NOTLARI-3  2019-09-01 0 326 
45 .ÇAYCUMA NOTLARI-2  2019-08-26 0 345 
46 .ÇAYCUMA NOTLARI-1   2019-08-20 0 338 
47 .ALKIŞLAR ÇETİN BAŞKANA..  2019-07-30 0 372 
48 .AH O YILLAR!..  2019-07-23 0 386 
49 .FESTİVAL MEVSİMİ  2019-07-16 0 470 
50 .PORSUK AĞACININ HİKMETİ!..  2019-07-09 0 414 
51 .MUZAFFER TAYYİP’E SELAM  2019-07-02 0 403 
52 .ÇAYCUMA’DA TEMSİL KOLU  2019-06-25 0 434 
53 .ÖĞRETMENİ SÜRGÜN ETMEK..  2019-06-18 0 450 
54 .ORDUMUZ ŞANLIDIR  2019-06-10 0 497 
55 .ÇAYCUMA’DA RUS UÇAĞI  2019-06-04 0 466 
56 .ESKİ ÇAYCUMA’DAN..  2019-05-27 0 505 
57 .M.ÇELİKEL LİSESİ’ne VEDA  2019-05-20 0 506 
58 .YIL 1995 MAYIS’IN ONDOKUZU   2019-05-13 0 487 
59 .ÇAYCUMA EĞİTİM KÜLTÜR ÖDÜLÜ  2019-05-06 0 467 
60 .ÇAYIRKÖY MAĞRASI ve BALAT DAĞI  2019-04-29 0 465 
61 .ŞAİRİ-ŞİİRİ SÎGAYA ÇEKMEK ..   2019-04-24 0 572 
62 .DEVLETİN GÖZÜ ÖNÜNDE..  2019-04-22 0 352 
63 .HEYECANLI SEÇİMLER..  2019-04-15 0 533 
64 .DEVREK…DEVREK..  2019-04-09 0 572 
65 .İŞTE MART’ın SONU  2019-03-26 0 579 
66 .TARİH OKUMANIZ GEREKLİ!..  2019-03-19 0 506 
67 .ZONGULDAK BAHARI  2019-03-11 0 557 
68 .ZOKEV KÜLTÜR ÖDÜLÜ  2019-03-04 0 536 
69 .GÜLERYÜZ’den: OTUZ GÜN  2019-02-24 0 501 
70 .TÖBDER’de TANZİM SATIŞI!..  2019-02-19 0 527 
71 .NASIL BİR KENT İSTİYORUZ?   2019-02-12 0 518 
72 .PEKİ, ÇARESİZ MİYİZ?  2019-01-29 0 588 
73 .DEVREK EMEK GÜNÜ  2019-01-04 0 601 
74 .BİR ŞAİRLER KENTİ ZONGULDAK  2018-12-03 0 688 
75 .MUSTAFA KEMAL’den KURTULMAK!  2018-11-26 0 591 
76 .ATATÜRK’ÜN MUHAFIZI   2018-11-09 0 683 
77 .POLİTİKA MI?/ ENTRİKA MI?  2018-11-05 0 747 
78 .CUMHURİYET AYDINI  2018-10-29 0 674 
79 .CHP’de GÜÇBİRLİĞİ ÇAĞRISI  2018-10-16 0 690 
80 .DANIŞMA-KAPIŞMA   2018-10-09 0 681 
81 .ÖNCE EĞİTİM  2018-09-24 0 856 
82 . “ANDIMIZ”la BAŞLARIZ SÖZE..  2018-09-18 0 705 
83 .ZONGULDAK KUŞATMADA  2018-07-22 0 1474 
84 .CHP’ye YAKIŞAN  2018-07-16 0 721 
85 .MUZAFFER TAYYİP’İ ANARKEN..  2018-07-02 0 829 
86 .HAYDİ ZONGULDAK!  2018-06-18 0 876 
87 .YÜCE MİLLETİME SESLENİYORUM!  2018-06-12 0 803 
88 .SEÇİM KAZANMAK…   2018-05-29 0 1013 
89 .ÜLKEMİZİN ESENLİĞİ İÇİN..   2018-05-22 0 916 
90 .ÇAYCUMA GELECEĞE BAKIYOR  2018-05-07 0 939 
91 .NAZIM HİKMET ZONGULDAK’TA..  2018-05-01 0 959 
92 .ATATÜRK ve İNÖNÜ  2018-04-22 0 831 
93 .DOĞA KIYIMI ve TALANI  2018-04-09 0 914 
94 .TEFTİŞ - MÜFETTİŞ..  2018-04-02 0 819 
95 .ÖĞRETMEN PERFORMANSI  2018-03-26 0 894 
96 .ATATÜRKSÜZ OLMAZ  2018-03-19 0 968 
97 .MERAK EDİYORDUM  2018-03-12 0 953 
98 .FESTİVAL TEŞEKKÜRÜ..  2018-03-06 0 952 
99 .KENT KİMLİĞİNİ KORUMAK  2018-02-27 0 864 
100 .HALKEVİ KİTAPLIĞI  2018-02-19 0 1002 
101 .DÜNYAYI ADIMLAMAK..   2018-02-09 0 1011 
102 .AHŞAP TEKNELER DİYARI   2018-01-22 0 1526 
103 .MADEN DULLARI  2018-01-15 0 1141 
104 .UMUTLU BAŞLAMAK..  2018-01-08 0 997 
105 .ESKİ YILBAŞI ANILARI..  2018-01-01 0 1071 
106 .ÇİZGİLERLE YAKIN TARİH..  2017-12-25 0 941 
107 .PARAYLA GÜRÜLTÜ  2017-12-18 0 970 
108 .BİR YIL ÖNCE, BİR YIL SONRA..  2017-12-11 0 993 
109 .ÜSLÛB-ı BEYAN..  2017-12-04 0 989 
110 .ÖĞRETMEN-İDARECİ  2017-11-27 0 1042 
111 .EREĞLİ’DE İNSAN SICAKLIĞI..  2017-11-22 0 1108 
112 .KASIM DÜŞÜNCELERİ  2017-11-13 0 1090 
113 .ATATÜRK YAŞIYOR, YAŞIYACAK!..   2017-10-27 0 1001 
114 .ÇAYCUMA GÜZELDİ  2017-10-23 0 950 
115 . ŞAH İSMAİL ÖZKAN  2017-10-16 0 972 
116 .ÇAYCUMA’DAKİ RUMLAR..  2017-10-09 0 1057 
117 .BİR MUTLULUK GÜNÜ!..  2017-10-02 0 1059 
118 .ŞAİR MUZAFFER’le ARKADAŞLIK..  2017-09-26 0 1003 
119 .NAZIM HİKMET’in RAİF AĞASI..  2017-09-18 0 1006 
120 .ŞAİR MUZAFFER’e VEF BORCU..  2017-09-11 0 1259 
121 . AKLIN ve BİLİMİN GÜCÜ..  2017-09-04 0 1003 
122 .30 AĞUSTOS ZAFERİ   2017-08-29 0 1036 
123 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-2 MUSTAFA KEMAL İLE KARŞILAŞMA  2017-08-23 0 1014 
124 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-1 YEDİ GÜN YEDİ GECE ÇARPIŞTIK..  2017-08-20 0 1094 
125 .ÇÜRÜK ELMA  2017-08-14 0 1220 
126 .ÇAYCUMA PLAJI..  2017-08-06 0 1083 
127 .NASIL BİR EĞİTİM?  2017-07-31 0 1054 
128 .Göreve dönme umudu..  2017-07-25 0 1151 
129 .15 TEMMUZ ANMASI..  2017-07-18 0 1006 
130 .Hak hukuk adalet!..  2017-07-10 0 1067 
131 .MUZAFFER TAYYİP 95 YAŞINDA  2017-07-01 0 1136 
132 .EMEĞİN DEĞERİ  2017-06-30 0 1034 
133 .ADALET YÜRÜYÜŞÜ  2017-06-20 0 1133 
134 .FİLYOS ÇAYI’NA BAKARKEN  2017-06-05 0 1181 
135 .KENTİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMAK  2017-05-30 0 1120 
136 .KENTİN ORTAK AKLI  2017-05-22 0 1119 
137 .Zihniyet Meselesi..  2017-05-16 0 1157 
138 .ÇAYCUMA’DA BULUŞMA..  2017-05-08 0 1316 
139 .ÇAYCUMA BULUŞMASI  2017-05-04 0 1106 
140 .HALKOYLAMASI SONUÇLARI   2017-04-24 0 1338 
141 .SAĞDUYU ZAMANI  2017-04-18 0 1076 
142 .Yurttaşlık Görevi  2017-04-10 0 1249 
143 .Ah, Hasan Ataman!..  2017-04-03 0 1365 
144 .DÜZENE UYGUN KAFALAR!..  2017-03-27 0 1395 
145 .KARANLIĞIN GÖZLERİ  2017-03-20 0 1339 
146 . ÇAYCUMA’DA NELER OLUYOR?  2017-03-13 0 1370 
147 .BİR DOST SELAMI..  2017-02-27 0 1588 
148 .Çocuklar NUTUK okuyor..  2017-02-19 0 1560 
149 .Eti için bülbül öldürmek!..  2017-02-13 0 1845 
150 .Delüğe Gireyruk!..  2017-02-06 0 1439 
151 .NELER YAPMADIK PARTİMİZ İÇİN?..  2017-01-30 0 1183 
152 .SABAH OLURSA..  2017-01-23 0 1369 
153 .TARZAN ZOR DURUMDA!..  2017-01-16 0 1256 
154 .Çaycuma’da Kış Geceleri  2017-01-09 0 1216 
155 .KANLI SABAH...  2017-01-01 0 1326 
156 .Çaycuma Birlik ve Dayanışma Gecesi   2016-12-26 0 1258 
157 .HASAD’la komünizm propagandası!..  2016-12-19 0 1400 
158 .KENTİN ÖNÜNÜ AÇMAK  2016-12-12 0 1153 
159 .NE HALDEYİZ? O HALDEYİZ!..  2016-12-07 0 1375 
160 .MADEN MÜZESİ  2016-11-28 0 1383 
161 .CHP’DEN BEKLENEN  2016-11-21 0 1432 
162 .Ankara’da Çaycuma Derneği  2016-11-14 0 1540 
163 .DÜNYA ÖNDERİ ATATÜRK  2016-11-09 0 1404 
164 .ATATÜRK IŞIĞINDA   2016-11-07 0 1448 
165 .ULUSAL BAYRAM..  2016-10-24 0 1558 
166 . KENTİN YERİ DAR..   2016-10-18 0 1451 
167 .Güzel ülkem nereye?  2016-10-10 0 2000 
168 .Önce Annelerini Vur..  2016-09-26 0 1548 
169 .OKULLAR AÇILIRKEN  2016-09-19 0 1535 
170 .12 EYLÜL DÜŞÜNCELERİ  2016-09-13 0 1350 
171 .“Yüzüm Bana Benzer”  2016-09-05 0 1445 
172 .Bir düğün..Bir cenaze..  2016-08-23 0 1793 
173 .Ağrı Eşiği  2016-08-07 0 1660 
174 .Suç Ortakları!..  2016-08-02 0 1605 
175 .Yaşadıklarımdan öğrendiğim..  2016-07-25 0 1716 
176 .Bizi şair yaptı Zonguldak..  2016-07-03 0 1812 
177 .DİN İLE DÜNYA İŞLERİ..  2016-06-13 0 1611 
178 .Bir Din Bilgisi Sınavı  2016-05-23 0 1577 
179 .19 Mayıs 1919 Ruhu  2016-05-16 0 1536 
180 .Çaycuma forumu..  2016-05-09 0 1565 
181 .Atatürk düşmanlığının kaynağı  2016-05-02 0 1697 
182 .Yaşa Atatürk, Yaşa 23 Nisan!..  2016-04-18 0 1708 
183 .Çıkmaz Sokak  2016-03-28 0 1733 
184 . Atatürk’e yazılan mektup..   2016-03-22 0 1803 
185 .NERDE KALMIŞTIK DİYECEKTİM!..  2016-03-14 0 1619 
186 .Adımız, andımızdır..  2016-02-29 0 1621 
187 .BİR SÜRELİĞİNE YOKUM!..   2016-02-07 0 1792 
188 .BİZ KİMİZ, BİLİYOR MUSUNUZ?  2016-01-11 0 1767 
189 .BAŞARDINIZ SAYIN MÜDÜR!..  2016-01-05 0 1833 
190 .CHP KENDİNİ TOPLAMALI..  2015-12-30 0 1725 
191 .EKMEKLE GÜREŞMEK   2015-12-13 0 1740 
192 .Öğretmen: Canpolat Pamay /Öğrenci: Mehmet Haberal  2015-11-23 0 1979 
193 .ÇAĞLARIN ÖNDERİ ATATÜRK  2015-11-18 0 1704 
194 .Atatürk’ten Laiklik Dersleri  2015-11-09 0 1820 
195 .Kazanan, kaybeden!..  2015-11-03 0 1808 
196 .“Aydın kişi” neyi nasıl yapmalı?  2015-10-27 0 1866 
197 .Bu meydan kanlı meydan!  2015-10-14 0 1770 
198 .KİTAPLARI YAKMAK.. (KISA KISA ANIMSAMA-2)  2015-10-04 0 2105 
199 .ATATÜRK’ü BİLMEMEK..  2015-09-24 0 2790 
200 .YÜREĞİMİZDEKİ YANGIN..  2015-09-07 0 1888 
201 .Mustafa Kemal ve İsmet İnönü ile..   2015-09-02 0 1900 
202 .Yedi sıra tel örgü..  2015-08-27 0 1763 
203 .AŞK ENGELLİ   2015-08-12 0 1730 
204 .Kent kültürünü korumak  2015-07-28 0 1814 
205 .Yollar ayarsızsa toprak kayar, taş düşer!..   2015-07-22 0 1733 
206 .Kentin geleceğine bakmak  2015-07-15 0 1843 
207 .Bu yatak niye burada?  2015-07-10 0 1842 
208 .Öldükten Sonra  2015-07-03 0 1950 
209 .Kandilli’de “kömür kokulu gün”  2015-06-18 0 1813 
210 .Bu Türkiye kitaba uymuyor!..  2015-06-13 0 1798 
211 .Ben bu sazı çala çala yoruldum!..  2015-06-04 0 2023 
212 .Devrek köylerinden sesler geliyor..  2015-05-27 0 2060 
213 .Bir Pazar Günüydü..  2015-05-20 0 1954 
214 .CHP neler yapacak?  2015-04-28 0 1974 
215 .CHP’nin şansı nedir?  2015-04-14 0 1992 
216 .“Dev Proje” ne oldu?   2015-04-08 0 3005 
217 .Emekli başkenti!..  2015-03-24 0 1877 
218 .CHP’de kontenjan açmazı!..  2015-03-17 0 1846 
219 .Sandıktan umut çıktı!..  2015-03-12 0 1878 
220 .Okurlar Söyleşiyor  2015-02-22 0 2139 
221 . Kent için toplumsal eğitim..  2015-02-11 0 1793 
222 .Filyos Vadisi Belediyeleri Birliği  2015-02-03 0 2214 
223 .Baston kenti, kültür penceresi!..   2013-05-30 0 3991 
224 .Mektubun Avucumda..   2013-05-06 0 3743 
225 .Çankaya   2013-04-16 0 2965 
226 .Mustafa Kemal’den kurtulmak!..  2013-04-04 0 3062 
227 .Madenci protestosu!..  2013-03-13 0 3464 
228 .Güneşi Görememek!..  2013-03-04 0 2658