Demirbaş, Toplu Sözleşme ve Grev hakkımızı yasal teminat altına alan yeni bir yasa talep ediyoruz

Eğitim Sen Gökçebey temsilcisi Yılmaz Demirbaş KESK Bileşenleri adına yaptığı açıklamada TopluSözleşme ve Grev hakkımızı yasal teminat altına alan yeni bir yasa talep ediyoruz “ dedi Demirbaşyazılı açıklamasında şunları söyledi” 4688 Sayılı Yasada yapılacak değişikliklere ilişkin yasa taslağı 02.01.2012 tarihinde Bakanlar Kurulunda onaylanarak TBMM’ye gönderilmiştir.

      Grevli Toplu Sözleşme Hakkımızı, örgütlenme özgürlüğümüzü, özlük ve demokratik haklarımızı yok sayan, tamamen yandaş konfederasyonun taleplerine uygun olarak hazırlanan, demokratik bir sendika yasasında olması gereken düzenlemelerin hiç birisine yer vermeyen söz konusu yasa taslağını kabul etmeyeceğimizi yapmış olduğumuz eylem ve etkinliklerle defalarca ifade ettik. Son olarak 21 Aralık Grevimizde temel taleplerimize bir kez daha dikkat çekerek, taleplerimize yer vermeyen düzenlemelere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi vurguladık.

      Bildiğiniz gibi Anayasanın 90. maddenin son fıkrasına 7 Mayıs 2004 gün ve 5170 sayılı yasayla “usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin antlaşmalarla kanunların aynı konularda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşmalar esas alınır” cümlesi ilave edilmiştir. Yapılan değişiklik gereği, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasa’sının uluslararası sözleşmelere aykırı hükümleri yerine, Türkiye’nin onayladığı uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan, toplu sözleşme ve grev hakkına ilişkin hükümlerin uygulanması anayasal zorunluluktur.

      Ülkemizin de altında imzası bulunan, özellikle 87 ve 98 SayılıUluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi veAvrupa Sosyal Şartı sendikal hakları bir bütün olarak kabul etmekte, bu hakların bölünmezliğini temel almaktadır. Toplu pazarlık ve grev hakkının sendikal özgürlüğün ayrılmaz parçaları olarak değerlendirilmesi bu anlaşma ve sözleşmelerin ortak noktasıdır.

     Yine bildiğiniz gibi, ülkemizde kamu emekçileri sendikal hak ve özgürlükleri için, sendikalarının, konfederasyonlarının kararları doğrultusunda grev hakkını defalarca kullanmıştır. Bugüne kadar grev hakkını kullanan pek çok kamu emekçisine para cezaları verilmiş, soruşturmalar, davalar açılmıştır. Bu soruşturma ve davaların çok büyük bölümünde ülkemiz mahkemeleri grev yapan kamu emekçilerinin lehine karar vermiştir.

     Grevli Toplu Sözleşme Hakkı ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) açılmış olan tüm davalar da kamu emekçilerinin lehine sonuçlanmıştır. Bu davaların tamamında AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) normlarına atıfta bulunarak, kamu emekçilerinin grev ve toplu sözleşme haklarının olduğunun altını özellikle tekrar tekrar çizmiştir. Bu davaların bir kısmında ülkemizin maddi ve manevi tazminata mahkûm edildiği de bilinmektedir. 

     Tüm bunlara rağmen kamu emekçilerinin temel haklarını, örgütlenme özgürlüğünü genişleten değil daraltan düzenlemeler sürdürülmektedir. Komisyonunuzda görüşülen 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Hazırlanan Yasa Tasarısında da bu yasakçı anlayış aşılamamış aksine bazı düzenlemelerle daha da ağırlaştırılmıştır.Komisyonunuzda görüşülecek olan söz konusu yasa tasarısında; 

 

 • Toplu sözleşmede 2 milyondan fazla kamu emekçisini temsil edecek olan Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetinin salt çoğunluğu ve başkanlığı tamamen anti demokratik bir yöntemle en çok üyeye sahip konfederasyona verilirken diğer konfederasyonların temsili sınırlanmaktadır.
 •  

 • Belediyelerle yıllardır yapılan Toplu Sözleşmeler, tasarıdaki sınırlamalar nedeniyle artık imkânsız hale getirilmektedir.
 • İşyeri sendika temsilcilerinin sayısı azaltılmakta, etkinliği sınırlanmaktadır.
 •  

 • 4688 Sayılı Yasanın sendikaların tüzüklerine yasakçı bir anlayışla müdahale edilmesine olanak sağlayan içeriği söz konusu tasarıda da korunmaktadır.
 • “Kamu Görevlileri Hakem Kurulu” adı ile oluşturulan yapıya zorunlu tahkim hakkı verilerek, dolaylı olarak grev hakkımız yasaklanmak istenmektedir. Toplu sözleşmede yaşanacak uyuşmazlık durumunda vereceği karar bağlayıcı olacak olan söz konusu kurulun bir kanadı tümüyle hükümete bağlı olarak çalışan bürokratlardan oluşmakta, sendika temsilcilerinin sayısı bürokratlardan daha az tutulmaktadır. Amacı ve yapısı tamamen anti demokratik olarak belirlenen kurulun “hakemlik” görevini nasıl yerine getireceği şüphelidir.
 •  

 • Sendikal hak ve güvencelerdeki kısıtlamalar korunmaktadır.
 •  

       Yukarıda özetlemeye çalıştığım düzenlemelere yer veren yasa tasarısının özüne ve ruhuna, yasakçı mantığın sürdürülmesi hâkimdir. Biz kamu emekçilerinin ise evrensel normların güvencesinde, sendikal hak ve özgürlükler ışığında düzenlenecek bir yasaya ihtiyacı vardır. Bunun için grevli toplusözleşme hakkımız güvence altına alınmalı, örgütlenmemizin önündeki yasal ve fiili engeller bir an önce kaldırılmalıdır. Her sendikanın kendi üyeleri adına toplu sözleşme yapabilmesinin önü açılmalıdır.

        Ülkemiz, uluslararası düzlemde, kendi kamu emekçisinin sendikal hak ve özgürlüklerini yasaklayan, sınırlayan bir ülke olarak anılmanın utancını yaşamayı hak etmemektedir. Bu duruma son vermenin zamanı çoktan gelmiştir.

        Bu düşüncelerle; komisyonunuzca görüşülen kanun tasarısının sendikal hak ve özgürlükler açısından geçerli evrensel normlar ile altında ülkemizin imzasının bulunduğu uluslararası anlaşma ve sözleşmeler temel alınarak değerlendirilmesini istiyorum. Bütünlüklü olarak sendikal haklara ilişkin uluslararası hukuk çerçevesinde hazırlanan, Toplu Sözleşme ve Grev hakkımızı yasal teminat altına alan yeni bir yasa talep ediyoruz" dedi

   
  Facebook'ta Paylaş...

  Haber Tarihi:2012-01-11
  Bu haber 1388 kez okunmuştur...

   
    İstatistik
    Dün : 1818
    Bugün : 1510
    Toplam: 4610509
     Online :

    70 konuk,

   
  Tefen67.com

  << Ana sayfaya Geri Dön <<

  Yorumlar

  Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

  Bu Habere Yorum Yazın

  ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
  Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
  Adı Soyadı :
  Email :
  Mesajınız :
  Güvenlik Doğrulama